T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

39044742-130-1422

03/09/2013

Konu

:

Firmanın serbest bölgede bulunan şubesi tarafından yurt dışına verilen AR-GE mühendislik hizmetinin KDV yönünden değerlendirilmesi

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, firmanızın merkezinin Türkiye de, şubesinin ise TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Teknoloji Serbest Bölgesinde bulunduğu, yalnızca serbest bölgedeki şubenizin mühendislik hizmetleri ifa ettiği, bu kapsamda söz konusu serbest bölgede faaliyette bulunan şubeniz tarafından yurt dışındaki firmalara verilen Ar-Ge mühendislik hizmetlerinden yurt dışında yararlanıldığı, bu hizmetlerle ilgili olarak katma değer vergisi (KDV) hesaplanmadığı ve yine bu hizmetlere ilişkin giderlerinize ait KDV lerin de gider hesaplarınıza intikal ettirildiği belirtilerek, söz konusu hizmetin hizmet ihracı olarak mı yoksa KDV Kanununun 17/4-ı maddesi kapsamında mı değerlendirileceği ve bu hizmetlere ilişkin yüklenilen KDV nin indirim ve/veya iade konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            3065 sayılı KDV Kanununun;

             – 1/1 inci maddesinde, ticari, sınaî, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

             – 6/b maddesinde, hizmet ifalarında işlemin Türkiye de yapılmış sayılması için hizmetin Türkiye de yapılması veya hizmetten Türkiye de faydalanılması gerektiği,

             – 11/1-a maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler, yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler, serbest bölgedeki müşteriler için yapılan fason hizmetler ve karşılıklı olmak şartıyla uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye de verilen roaming hizmetlerinin KDV den istisna olduğu;

             – 12/2 nci maddesinde, yurt dışındaki müşteri tabirinin ikametgâhı, işyeri, kanunî ve iş merkezi yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir firmanın yurt dışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren şubelerini ifade ettiği;

            – 17/4-ı maddesinde, serbest bölgelerde verilen hizmetlerin KDV den istisna edildiği;

             hüküm altına alınmıştır.

            Aynı Kanunun 32 nci maddesinde bu Kanunun 11, 13, 14, 15 inci maddeleri ile 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (s) bendi uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV nin, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak KDV den indirilebileceği, vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması halinde indirilemeyen KDV nin bu işlemleri yapanlara iade edileceği açıklanmıştır.

            Hizmet ihracatı istisnası uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 26, 30 ve 113 Seri Nolu KDV Genel Tebliğlerinde açıklanmıştır.

            Konuya ilişkin olarak yayımlanan 60 Nolu KDV Sirkülerinin “3.1.1 Hizmet İhracı” başlıklı bölümünde hizmetin hizmet ihracı kapsamında değerlendirilebilmesi için;

            1- Hizmetin Türkiye de yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması,

            2- Fatura veya benzeri nitelikteki belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi,

            3- Hizmet bedelinin, döviz olarak Türkiye ye getirilmesi ve

            4- Hizmetten yurt dışında faydalanılması,

            şartlarının yerine getirilmiş olması gerektiği belirtilmiştir.

            Buna göre, yurt dışındaki müşteriler için serbest bölgede bulunan şubeniz tarafından ifa edilen Ar-Ge mühendislik hizmetinin, yurt dışındaki firmaların yurt dışındaki faaliyetlerine yönelik olması ve yukarıda sayılan şartları taşıması halinde hizmet ihracı kapsamında değerlendirilerek KDV den istisna edilmesi mümkün bulunmakta olup, istisna kapsamına giren söz konusu işlem nedeniyle yüklenilen vergilerin indirim konusu yapılması ve indirim konusu yapılamayan kısmının ise iadesinin talep edilebilmesi mümkündür.

            Ancak, söz konusu hizmetin yurt dışındaki firmaların Türkiye de yürüteceği faaliyetlerine yönelik olması durumunda bu hizmetlerin genel esaslar çerçevesinde KDV ye tabi tutulacağı tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Firmanın Serbest Bölgede Bulunan Şubesi Tarafından Yurt Dışına Verilen Ar-ge Mühendislik Hizmetinin Kdv Yönünden Değerlendirilmesi Hk.

03.09.2013

39044742-130-1422

Son Yorumlananlar

Top
Menu