T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 30-1497

02/05/2012

Konu

:

Fransa mukimi şirketten, üretilecek ürünler için geliştirilen tüm teknik belge, resim, bilgi ve teknolojik uygulamanın alınmasının karşılığında yapılan ödemelerin vergilendirilmesi.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuzu, şirketiniz tarafından … Türkiye tarafından üretilecek yeni model taşıtların kokpitlerinin üretileceği, bahsi geçen  kokpitlerin tek üreticisi olacağınızı, işin yapılabilmesi için kurulacak montaj hattının,bu araçların üretimi durdurulduğunda, başka bir aracın kokpitinin veya başka bir parçasının üretiminde kullanma imkanın bulunmadığını, kokpitlerin üretimi için AR-GE faaliyetlerini gerçekleştiren Fransa Cumhuriyeti mukimi firmadan, geliştirilen tüm teknik belge, resim,  bilgi ve teknolojik uygulamanın satın alındığı, bu bilgi ve belgelerin, montaj hattının talimatnamesi, işleyişi, montaj faaliyetlerinin planlanması, montaj işçilerinin eğitim içerikleri, montaj süresince kullanılacak alet, edavat, kalite kontrol, hammadde, yardımcı malzeme ve tüm parçaların tanımları, sayılan malzemelerin tedarikçi bilgilerini içerdiği belirtilerek,  alınan hizmet karışlığı ödenen bedelin “ilk tesis gideri olarak” dikkate alınıp alınmayacağı ve Fransa’da mukim firmaya yapılacak ödemelerin vergilendirilmesi hakkında bilgi talep edildiği anlaşılmış olup konuya ilişkin Başkanlığımız görüşleri aşağıda açıklanmıştır.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmış olup, aynı Kanunun 8 inci maddesinde ise ticarî kazanç gibi hesaplanan kurum kazancının tespitinde, mükelleflerin ayrıca hasılattan indirebileceği giderler sayılmış,  maddenin birinci fıkrasının b bendinde, kuruluş ve örgütlenme giderlerinin hasılattan indirim konusu yapabileceği hükmü yer almıştır.

            Konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “8.2. Kuruluş ve örgütlenme giderleri” başlıklı bölümünde; “Kurumların kuruluşları sırasında yapılan; ana sözleşmenin hazırlanması, kuruluş genel kurul toplantılarının yapılması, tanıtma ve reklam gibi kuruluş ve örgütlenmeye ilişkin bir takım giderlerin kurum kazancından indirilebilmesi mümkündür.”  açıklamalarına yer verilmiştir.

            Kurumlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, Kanunun 1 inci maddesinde sayılı kurumların kanuni ve iş merkezlerinin her ikisi de Türkiye’de bulunmayanların sadece Türkiye’de elde ettikleri kazançları üzerinden dar mükellefiyet esasında vergilendirileceği hükme bağlanmış ve üçüncü fıkrasında da dar mükellefiyette kurum kazancını oluşturan kazanç ve iratlar bentler halinde sayılmıştır.

            Yine aynı Kanunun 30 uncu maddesinde, dar mükellefiyete tâbi kurumların maddede bentler halinde sayılan kazanç ve iratları üzerinden, bu kazanç ve iratları avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben ödeyen veya tahakkuk ettirenler tarafından kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı hükmüne yer verilmiş olup, ikinci fıkrasında ticarî veya ziraî kazanca dahil olup olmadığına bakılmaksızın telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayrimaddî hakların satışı, devir ve temliki karşılığında nakden veya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen bedeller üzerinden kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmıştır. Vergi kesintisi oranları, 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 03/02/2009 tarihinden itibaren, gayrimaddî hak bedeli ödemelerinde %20 olarak belirlenmiştir.

            Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması 01/01/1990 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 01/07/1989 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Anlaşma’nın “Gayrimaddi Hak Bedelleri” başlıklı 12’nci maddesinde;

            ” 1. Bir Akit Devlette doğan ve diğer Akit Devletin bir mukimine ödenen gayrimaddi hak bedelleri, bu diğer Devlette vergilendirilebilir.

            2. Bununla beraber, söz konusu gayrimaddi hak bedelleri elde edildikleri Akit Devlette ve o Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilir; ancak kendisine ödemede bulunan kişi gayrimaddi hak bedelinin gerçek lehdarı ise, bu şekilde alınacak vergi gayrimaddi hak bedelinin gayrisafi tutarının yüzde 10’unu aşmayacaktır.

            3. Bu maddede kullanılan “gayrimaddi hak bedelleri” terimi, sinema filmleri, radyo-televizyon yayınlarında kullanılan filmler ve bantlar dahil olmak üzere edebi, artistik, bilimsel her nevi telif hakkının veya her nevi patentin, alameti farikanın, desen veya modelin, planın, gizli formül veya üretim yönteminin veya sınai, ticari, bilimsel tecrübeye dayalı bilgi birikiminin kullanma imtiyazı, kullanma hakkı veya satışı ile sınai, ticari, bilimsel teçhizatın kullanma imtiyazı veya kullanma hakkı karşılığında elde edilen her nevi bedeli kapsar.

            4. Bir Akit Devlet mukimi olan gayrimaddi hak bedelinin gerçek lehdarı bu bedelin elde edildiği diğer Akit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunursa veya bir Türkiye mukimi Fransa’da bulunan bir sabit yeri kullanarak Fransa’da serbest meslek faaliyetinde bulunursa ve söz konusu bedelin ödendiği hak veya varlık ile bu işyeri veya sabit yer arasında etkin bir bağ bulunmaktaysa, bu maddenin 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri uygulama dışı kalacaktır. Bu durumda olayına göre, bu Anlaşmanın 7 nci veya 14 üncü madde hükümleri uygulanacaktır.

            5. Bir Akit Devletin kendisi, politik alt bölümü, mahalli idaresi veya mukimi tarafından ödenen gayrimaddi hak bedelinin, o Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. Bununla beraber, gayrimaddi hak bedelini ödeyen kişi mukim olsun ya da olmasın, bir Akit Devlette gayrimaddi hak bedelini ödemeye neden olan hak veya varlık ile bağlantılı bir işyerine veya sabit yere sahip olduğunda ve bu gayrimaddi hak bedeli bu işyerinden veya sabit yerden kaynaklandığında, söz konusu gayrimaddi hak bedelinin işyerinin veya sabit yerin bulunduğu Akit Devlette elde edildiği kabul olunacaktır.

            …”  hükümlerine yer verilmiştir.

            Bu hükümlere göre, Fransa Cumhuriyeti mukimi şirketten  yapılacak üretime ilişkin geliştirdiği teknik belge, resim,  bilgi ve teknolojik uygulamanın satın alınması karşılığı yapılan ödemelerin, ilk tesis gideri olarak dikkate alınması mümkün olmayıp yapılan ödemelerin gayrimaddi hak bedeli olarak değerlendirilerek vergilendirilmesi ve söz konusu  ödemeler üzerinden yapılacak tevkifatın ise Çifte Vergilendirme Önleme Anlaşmasının 12’nci maddesi çerçevesinde %10 oranını aşmayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

            Diğer taraftan, Fransa mukimlerinin Türkiye’de elde ettikleri kazanç veya iratların ilgili Anlaşma çerçevesinde vergiye tabi tutulabilmesi için Fransa yetkili makamlarından mukimlik belgesi almaları ve bu belgenin aslı ile noter veya bu ülkedeki Türk konsolosluklarınca tasdikli Türkçe tercümesinin bir örneğini, kendilerine yapılan ödeme üzerinden vergi tevkifatı yapacak vergi sorumlularına ibraz etmeleri gerekmektedir. Vergi sorumluları teslim aldıkları söz konusu mukimlik belgelerini gerektiğinde yetkili makamlara ibraz etmek üzere muhafaza edeceklerdir. Mukimlik belgesinin ibraz edilememesi durumunda ise ilgili Anlaşma hükümleri yerine iç mevzuat hükümlerimiz uygulanacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Fransa Mukimi Şirketten, Üretilecek Ürünler İçin Geliştirilen Tüm Teknik Belge, Resim, Bilgi Ve Teknolojik Uygulamanın Alınmasının Karşılığında Yapılan Ödemelerin Vergilendirilmesi Hk.

02.05.2012

B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 30-1497

Son Yorumlananlar

Top
Menu