T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

62030549-125[10-2012/298]-1132

30/07/2013

Konu

:

Fuar sektöründe faaliyet gösteren şirketin yabancı katılımcılara sunduğu fuar organizasyonu hizmetinden elde ettiği kazancın vergilendirilmesi.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 34 yıldır fuar organizasyonu sektöründe faaliyet gösteren Şirketinizin ulusal ve uluslararası kapsamda 1000’i aşkın fuar düzenlediği ve bu fuarlardan iş yeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunan birçok yabancı işletmenin katılımcı olarak yararlandığı belirtilerek Şirketinizin yabancı katılımcılara sunduğu fuar organizasyonu hizmeti karşılığında elde ettiği kazanç nedeniyle Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin (ğ) bendinden yararlanıp yararlanamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safî kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı; ikinci fıkrasında ise safî kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticarî kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

            Aynı Kanunun 10 uncu maddesinde, ” (1) Kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından sırasıyla aşağıdaki indirimler yapılır:

            …

            (6322 sayılı Kanunun 35 inci maddesiyle eklenen bent; Yürürlük 15/06/2012)

            ğ) Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye’de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50′ si.

            Bu indirimden yararlanılabilmesi için fatura veya benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi şarttır.

            Bu bentte yer alan oranı, hizmet alanları itibarıyla sıfıra kadar indirmeye veya %100′ e kadar artırmaya Bakanlar Kurulu, bu bendin uygulanmasına ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemeye ilgili bakanlıkların görüşünü almak suretiyle Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

            hükmü yer almaktadır.          

            Bu itibarla, Şirketinizin yabancı katılımcılara sunduğu fuar organizasyonu hizmeti, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde sayılan faaliyetler arasında yer almadığından, söz konusu hizmet karşılığında elde edilen kazancın %50’sinin kurum kazancından indirim konusu yapılabilmesi mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Fuar Sektöründe Faaliyet Gösteren Şirketin Yabancı Katılımcılara Sunduğu Fuar Organizasyonu Hizmetinden Elde Ettiği Kazancın Vergilendirilmesi Hk.

30.07.2013

62030549-125[10-2012/298]-1132

Son Yorumlananlar

Top
Menu