T.C.

ÇORUM VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

76071283-KVK-5-d-(4)-4

05/03/2013

Konu

:

Gayrimenkul yatırım ortaklıklarına yönelik olan kazanç istisnasının alt yapı gayrımenkul yatırım ortaklıkları içinde uygulanıp uygulanmayacağı hk.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numarasında doğalgaz alt yapı inşaatı ve dağıtımı ile iştigal ettiğini belirterek, gayrimenkul yatırım ortaklıklarına yönelik olarak Kurumlar Vergisi Kanununun  5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan kazanç istisnasının ve 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan %0 oranlı vergi kesintisinin alt yapı gayrimenkul yatırım ortaklıkları için de uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Defterdarlığımızdan görüş talep edilmektedir.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “İstisnalar” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançlarının kurumlar vergisinden müstesna olduğu hüküm altına alınmıştır.

            Aynı Kanunun “Vergi kesintisi” başlıklı 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre ise Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yazılı kazançlardan, dağıtılsın veya dağıtılmasın, kurum bünyesinde %15 oranında vergi kesintisi yapılacağı hüküm altına alınmış olup bahse konu oran 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %0 olarak belirlenmiştir.

            Buna göre, alt yapı gayrimenkul yatırım ortaklıkları bahse konu hükümler kapsamında değerlendirilemeyeceğinden anılan kazanç istisnasından ve %0 oranlı vergi kesintisinden yararlanabilmeleri de mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgilerinize rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına Yönelik Olan Kazanç İstisnasının Alt Yapı Gayrımenkul Yatırım Ortaklıkları İçinde Uygulanıp Uygulanmayacağı Hk.

05.03.2013

76071283-KVK-5-d-(4)-4

Son Yorumlananlar

Top
Menu