T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.16.01-125[15-11/1]-483

19/04/2012

Konu

:

Geçici kabul tutanağının onaylandığı tarihten sonra, geçici kabulden önceki tarihlerde yapılan işler ile kesin kabulü sağlamak için yapılan işlere ait hakediş ödemelerinden kurumlar vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketiniz tarafından ihale edilen “… (Yenileme) Enerji İletim Hattı”nın anahtar teslimi yapım işinin geçici kabul tutanağının 26.07.2011 tarihinde onaylandığı belirtilerek, geçici kabul onay tarihinden önceki işler ile ilgili olarak 18.08.2011 tarihinde onaylanan kesin hesap hakediş tutarından kurumlar vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep etmektesiniz.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinde; “Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterilir.” hükmü yer almaktadır.

            Aynı Kanunun “İnşaat ve onarma işlerinde işin bitimi” başlıklı 44 üncü maddesinde, inşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarihin; diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarihin bitim tarihi olarak kabul edileceği ve bitim tarihinden sonra bu işlerle ilgili olarak yapılan giderler ve her ne nam ile olursa olsun elde edilen hasılat, bu giderlerin yapıldığı veya hasılatın elde edildiği yılın kâr veya zararının tespitinde dikkate alınacağı belirtilmiştir.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde de; Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hak ediş ödemeleri üzerinden vergi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmış olup, söz konusu kesinti oranı 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %3 olarak belirlenmiştir.

            Özelge talep formunuz ve eklerinin tetkikinden; geçici kabul tutanağının 26.07.2011 tarihinde, “… (Yenileme) Enerji İletim Hattı”nın anahtar teslimi yapım işi için düzenlenen kesin hesap hakedişinin ise 18.08.2011 tarihinde onaylandığı, söz konusu hakedişin, kesin hesap olarak adlandırılmakla birlikte 21.10.2010 tarihinden 13.05.2011 tarihine kadar yapılan işlere ait olduğu ve bu hakediş ödemesinin geçici kabulden sonra yapıldığı anlaşılmıştır.

            Bu itibarla, geçici kabul tutanağının onaylandığı tarihten sonra düzenlenen ve geçici kabulden önceki tarihlerde yapılan işler ile kesin kabulü sağlamak için yapılan işlere ait hakediş belgelerine istinaden yapılan ödemeler üzerinden, 5520 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre vergi kesintisi yapılmaması gerekmekle birlikte zikredilen ödemelerin ilgili geçici vergi döneminde kurum kazancına dahil edilerek vergilendirileceği ise izahtan varestedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Geçici Kabul Tutanağının Onaylandığı Tarihten Sonra, Geçici Kabulden Önceki Tarihlerde Yapılan İşler İle Kesin Kabulü Sağlamak İçin Yapılan İşlere Ait Hakediş Ödemelerinden Kurumlar Vergisi Tevkifatı Yapılıp Yapılmayacağı Hk.

19.04.2012

B.07.1.GİB.4.06.16.01-125[15-11/1]-483

Son Yorumlananlar

Top
Menu