T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

84098128-125[32-2012-1]-208

09/04/2013

Konu

:

Geçici verginin mahsubu

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; merkezi İzmir’ de olan şirketinizin Batman’ da şubesi bulunduğu, her iki ilde de fason tekstil atölyesi olarak faaliyet gösterildiği, 2012/4-6 dönemi Geçici Vergi Beyannamenizde 765.053,96-TL kar ve 153.010,79-TL geçici vergi hesaplandığı, 2012/7-9 dönemi Geçici Vergi Beyannamenizde 153.010,79-TL mahsup edilecek geçici vergi bulunduğu, Batman’ daki faaliyetleriniz için Ekonomi Bakanlığı’ ndan yatırım teşvik belgesi alındığı, yatırım teşvik belgesindeki sigorta prim desteği ve sigorta primi işveren hissesi desteğinden faydalanmak için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’ nın 2012/30 sayılı Genelgesi göre 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı’ nın Tahsilat Dairelerine müracaat tarihinden önceki 15 gün içinde vadesi geçmiş borcun bulunmaması gerektiği belirtilerek, 2012/4-6 döneminde ödenmesi gereken geçici verginin 2012/7-9 döneminde iade edilecek geçici vergiden mahsup edilip edilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            Konu ile ilgili olarak, Gelir İdaresi Başkanlığı Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yapılan sorgulama sonucunda, 2012/4-6 döneminde verilen Geçici Vergi Beyannamesinde 765.053,96- TL matrah üzerinden hesaplanan 153.010,79-TL geçici vergiden önceki dönemlerde hesaplanan 43.828,64-TL mahsup edildikten sonra 109.182,15-TL ödenecek geçici vergi bulunduğu, 2012/7-9 döneminde verilen Geçici Vergi Beyannamesinde ise 1.276.665,86-TL matrah üzerinden hesaplanan 44.016,11-TL geçici vergiden önceki dönemlerde hesaplanan 153.010,79-TL geçici vergi mahsup edildikten sonra ödenecek geçici vergi çıkmadığı görülmektedir.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasında; kurumlar vergisi mükelleflerince, (dar mükellefiyete tâbi kurumlarda ticarî ve ziraî kazançlarla sınırlı olarak) câri vergilendirme döneminin kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre ve câri dönemin kurumlar vergisi oranında geçici vergi ödeneceği,

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 120 nci maddesinin beşinci fıkrasında ise, bir önceki takvim yılında üçer aylık dönemler halinde tahakkuk ettirilerek tahsil edilen geçici verginin, yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edileceği, mahsup edilemeyen tutarın, mükellefin diğer vergi borçlarına mahsup edileceği, bu mahsuplara rağmen kalan geçici vergi tutarının, o yılın sonuna kadar yazılı olarak talep edilmesi halinde mükellefe red ve iade edileceği hükümlerine yer verilmiştir.

            Öte yandan, konuya ilişkin ayrıntılı açıklamalara 252 seri no. lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin “2.Geçici Verginin Mahsubu veya İadesi” başlıklı bölümünde yer verilmiş olup, anılan bölümün “2.2. Beyanname Üzerinden Hesaplanan Vergiye Mahsup” başlıklı alt bölümünde;

            “Yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden ilgili hesap dönemine ilişkin geçici vergi dönemlerinde ödenen geçici vergi mahsup edilir.

            Mahsup işleminin yapılabilmesi için, tahakkuk ettirilmiş geçici verginin ödenmiş olması gerekmektedir. Geçici vergi dönemleri itibariyle tahakkuk ettirilmiş, ancak ödenmemiş bulunan geçici verginin yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmesi mümkün değildir.

            Tahakkuk ettirilmiş ancak ödenmemiş olması dolayısıyla yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsup imkanı bulunmayan geçici vergi tutarları terkin edilir. Terkin edilen geçici vergi tutarı için vade tarihinden terkin edilmesi gereken tarih olan yıllık beyannamenin verilmesi gereken kanuni sürenin başlangıç tarihine kadar gecikme zammı uygulanır.”

            açıklamalarına yer verilmiştir.

            Yukardaki hüküm ve açıklamalara göre, 2012 yılı içerisinde tahakkuk ettirilerek ödenen geçici vergilerin, 2012 hesap dönemi kurumlar vergisi beyannamesinde hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilmesi, mahsup edilemeyen bir tutar varsa bu tutarın mükellefin diğer vergi borçlarına mahsup edilmesi, bu mahsuplara rağmen kalan geçici vergi tutarının da o yılın sonuna kadar yazılı olarak talep edilmesi halinde  red ve iade edilmesi mümkündür. 2012 yılı geçici vergi dönemleri itibariyle hesaplanan geçici vergiler ise izleyen geçici vergi döneminde hesaplanan geçici vergiden mahup edilmekte ve önceki geçici vergi dönemlerde hesaplanan vergi fazla ise bu dönemde ödenecek vergi çıkmamaktadır. Ancak, geçici vergi dönemleri itibariyle mahsuben veya nakden iade söz konusu değildir.

            Bu nedenle,  2012/7-9 geçici vergilendirme döneminden mahsup edilecek geçici vergi tutarı ile ilgili olarak mahsuben veya nakden iade hakkınız bulunmadığından, 2012/4-6 geçici vergilendirme döneminde tahakkuk eden verginin ödenmesi gerekmektetir.

            Öte yandan, yıl içerisinde tahakkuk ettirilen geçici vergilerin ödenmemesi halinde kurumlar vergisi beyannamesinde hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilemeyeceği ve ödenmeyen geçici vergilerin terkin edilerek, vade tarihinden terkin edilmesi gereken tarih olan yıllık beyannamenin verilmesi gereken kanuni sürenin başlangıç tarihine kadar gecikme zammı uygulanacağı tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Geçici Verginin Mahsubu Hk.

09.04.2013

84098128-125[32-2012-1]-208

Son Yorumlananlar

Top
Menu