Geçmiş Yıl Zararlarının Düzeltme Beyannamesi İle Mi Yoksa Dilekçe İle Mi Düzeltileceği Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.07.16.01-KVK.ÖZ.2010.28.-74

03/05/2011

Konu

:

Geçmiş Yıl Zararları

İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuzu, geçmiş yıl zararlarının kardan mahsubu ile ilgili olarak 2002, 2003, 2004 ve 2006 hesap dönemlerinde zarar ettiğinizi, 2005 hesap döneminde elde ettiğiniz kârdan sadece 2004 hesap dönemi zararınızı mahsup ederek kurumlar vergisi ödediğinizi, 2007 hesap döneminde elde ettiğiniz kârdan ise daha önce 2005 hesap dönemi kârından mahsup etmediğiniz 2002 ve 2003 hesap dönemi zararları ile 2006 hesap dönemi zararını mahsup ettiğinizi ve kurumlar vergisi ödediğinizi, Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğünün 2007 hesap dönemi kârından mahsup etmiş olduğunuz 2002 ve 2003 hesap dönemi zararlarının 2005 hesap dönemi kârından mahsup edilmesi gerektiğini, 2007 hesap dönemi kârından düşülmeyeceğini bildirdiğini belirterek bu durumun düzeltme beyannamesi ile mi yoksa dilekçe ile mi düzeltileceği konusunda özelge talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

Konuyla ilgili olarak Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü ile yapılan yazışma sonucunda alınan 22.04.2010 tarih ve … sayılı yazı ve eklerinin incelenmesinde; Maliye Teftiş Kurulu tarafından mahsup edilecek geçmiş yıl zararlarının karşılaştırılması ile ilgili listelerde şirketinizin geçmiş yıl zararlarında hata tespit edilen dönemlerin düzeltilmesinin istenildiği bildirilerek; şirketinize 06.04.2010 tarih ve … sayılı yazıyla geçmiş yıl zararlarının indirim süresinin beş yıl olduğu, arka arkaya beş yıllık süre içerisinde mahsup edilemeyen zararların daha sonraki yıllarda kurum kazancından indirilemeyeceği, geçmiş yıl zararlarının indirim imkanı doğduğu ilk hesap döneminde, kurumun vergi matrahından düşülmesi gerektiği, bu yapılmaz ise beş yıllık zarar mahsup süresi dolmamış olsa bile daha sonraki hesap döneminde zarar mahsubu yapılamayacağının bildirildiği anlaşılmıştır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında kurumlar vergisi beyannamesinde her yıla ilişkin zararlar ayrı ayrı gösterilmek ve beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların beyannamelerinde yer alan zararların kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurum kazancından indirilebileceği hükme bağlanmıştır.

Yukarıda yer alan kanun hükmünden de anlaşılacağı üzere; birden fazla dönemin zararla sonuçlanması durumunda, zarar mahsubunda en önceki yıl zararından başlanmak suretiyle mahsup işlemi yapılmalıdır. Zarar mahsubunun azami beş yıllık süre içerisinde yapılabilmesinin mümkün olması, en önceki yıl zararının mahsubunu zorunlu kılmaktadır.

Buna göre geçmiş yıllara ait zararların, beş yıllık süre içinde olmak kaydıyla, dönem kârının mevcut olduğu ilk dönemden itibaren mahsup edilmesi gerekmekte olup dönem kârının mevcut olduğu hesap döneminde mahsup edilmeyen geçmiş yıl zararlarının, sonraki dönemlerde mahsup edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

        

Vergi Dairesi Başkanı a.

Gelir İdaresi Grup Müdürü

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Geçmiş Yıl Zararlarının Düzeltme Beyannamesi İle Mi Yoksa Dilekçe İle Mi Düzeltileceği Hk.

03.05.2011

B.07.1.GİB.4.07.16.01-KVK.ÖZ.2010.28.-74

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Geçmiş Yıl Zararlarının Düzeltme Beyannamesi İle Mi Yoksa Dilekçe İle Mi Düzeltileceği Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu