Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesaplarının Değerlemeye Tabi Olup Gelecek Bir Hesap Dönemine Ait Olarak Peşin Ödenen Giderlerin Mukayyet Değerleri Üzerinden Aktifleştirilmek Suretiyle Değerlenmesi Ve Ortaya Çıkan Kur Farkının,konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesaplarının Değerlemeye Tabi Olup Gelecek Bir Hesap Dönemine Ait Olarak Peşin Ödenen Giderlerin Mukayyet Değerleri Üzerinden Aktifleştirilmek Suretiyle Değerlenmesi Ve Ortaya Çıkan Kur Farkının, 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-1993

04/11/2011

Konu

:

Gelecek aylara ait giderler ve gelecek yıllara ait giderler hesaplarının değerlemeye tabi olup olmadığı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ile şirketinizin gayrimenkul alanında faaliyet gösterdiğini, şirket binanızın her türlü riske karşı sigortalandığını, sigorta poliçelerinin Amerikan Doları üzerinden düzenlendiğini ve ödemelerin de aynı döviz cinsinden yapıldığını, dönemsellik kavramı gereğince sigorta poliçesi değerini ilgili oldukları aylarda gider hesaplarına alıncaya kadar Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelecek Yıllara Ait Giderler hesaplarına kaydettiğinizi,  bilanço pasifindeki Diğer Ticari Borçlar hesabını geçici vergi ve kurumlar vergisi dönemlerinde değerlemeye tabi tutarak oluşan kur farklarını Kambiyo Karları veya Kambiyo Zararları hesaplarına kaydettiğinizi, bilanço aktifinde yer alan Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelecek Yıllara Ait Giderler hesaplarının da değerlemeye tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşünü talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

            213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 258 inci maddesine göre değerleme, vergi matrahlarının hesaplanmasıyla ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tespitidir. Değerleme ölçüleri aynı Kanunun 261 inci maddesinde tespit edilmiş olup bu değerleme ölçüleri; maliyet bedeli, borsa rayici, tasarruf değeri, mukayyet değer, itibari değer, vergi değeri, rayiç bedel, emsal bedeli ve ücretidir.

            Aynı Kanunun 265 inci maddesine göre mukayyet değer bir iktisadi kıymetin muhasebe kayıtlarında gösterilen hesap değeridir. Mukayyet değerle değerlenecek iktisadi kıymetler; senetsiz alacak ve borçlar, aktifleştirilen ilk tesis ve taazzuv giderleri ve peştamallıklar, aktif geçici hesap kıymetleri, pasif geçici hesap kıymetleri ile karşılıklardır.

            Mezkur Kanunun 280 inci maddesinde, yabancı paraların borsa rayici ile değerleneceği, borsa rayicinin takarrüründe muvazaa olduğu anlaşılırsa bu rayiç yerine alış bedelinin esas alınacağı, yabancı paranın borsada rayici yoksa, değerlemeye uygulanacak kurun Maliye Bakanlığınca tespit olunacağı; bu madde hükmünün yabancı para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da cari olduğu hüküm altına alınmıştır.

            Aktif Geçici Hesap Kıymetlerinin değerlemesi Vergi Usul Kanununun 283 üncü maddesinde düzenlenmiş olup aynı maddede gelecek bir hesap dönemine ait olarak peşin ödenen giderler ile cari hesap dönemine ait olup da henüz tahsil edilmemiş olan hasılatın mukayyet değerleri üzerinden aktifleştirilmek suretiyle değerleneceği hüküm altına alınmıştır.

                Bu itibarla, Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelecek Yıllara Ait Giderler hesapları değerlemeye tabi olup gelecek bir hesap dönemine ait olarak peşin ödenen giderlerin mukayyet değerleri üzerinden aktifleştirilmek suretiyle değerlenmesi ve ortaya çıkan kur farkının, gelir veya gider olarak dikkate alınarak dönem kazancıyla ilişkilendirilmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.                    

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesaplarının Değerlemeye Tabi Olup Gelecek Bir Hesap Dönemine Ait Olarak Peşin Ödenen Giderlerin Mukayyet Değerleri Üzerinden Aktifleştirilmek Suretiyle Değerlenmesi Ve Ortaya Çıkan Kur Farkının,

04.11.2011

B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-1993

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesaplarının Değerlemeye Tabi Olup Gelecek Bir Hesap Dönemine Ait Olarak Peşin Ödenen Giderlerin Mukayyet Değerleri Üzerinden Aktifleştirilmek Suretiyle Değerlenmesi Ve Ortaya Çıkan Kur Farkının,
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu