T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.48.15.01-KVK-1-37

23/02/2012

Konu

:

İşletenin vergi istisnasından faydalanıp faydalanmayacağı

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, … ile yaptığınız 04.02.2011 tarihli Gemi İşletme Sözleşmesi çerçevesinde, Uluslararası Gemi Siciline 89 numara ile tescil edilen … Kaptan isimli geminin işletme ve yönetimini devraldığınız belirtilerek söz konusu geminin işletilmesinden elde edilecek kazancın 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu hükümleri çerçevesinde kurumlar vergisinden istisna edilip edilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde;

“(1) Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanır.

(2) Safî kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticarî kazanç hakkındaki hükümleri uygulanır………”

denilmektedir.

Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde,  “Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazanç ticari kazançtır.”

hükmüne yer verilmiştir.

21/12/1999 tarihli ve 23913 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanununun 2 nci maddesinde, bu Kanunda geçen gemi kavramının ticari  amaçla kullanılan her türlü yük, yolcu ve açık deniz balıkçı gemilerini ifade ettiği, aynı Kanunun 12 nci maddesinde ise bu Kanun uyarınca oluşturulan Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin ve yatların işletilmesinden ve devrinden elde edilen kazançların, gelir ve kurumlar vergileriyle fonlardan istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Anılan maddenin gerekçesinde, vergilendirmeye ilişkin bu madde ile özel siciline tescil edilen gemi ve yatların işletilmesinden ve aynı sicile bir başkası adına tescil edilmek üzere devrinden doğan kazançların gelir ve kurumlar vergisinden istisna olacağı açık olarak belirtilmiştir.

1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin işletilmesinden ve devrinden elde edilecek kazançlara ilişkin istisna ile ilgili açıklamaların yer aldığı “5.12.1.1. Yasal düzenleme ve istisnanın kapsamı” başlıklı bölümünde;

4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5266 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle değişik 12 nci maddesinin birinci fıkrasında, “Bu Kanun uyarınca oluşturulan Türk Uluslar arası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin ve yatların işletilmesinden ve devrinden elde edilen kazançlar, gelir ve kurumlar vergileriyle fonlardan istisnadır.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre, 4490 sayılı Kanunla oluşturulan Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin ve yatların işletilmesinden elde edilen kazançlar, faaliyetin gelir vergisi mükelleflerince (dar mükellefler dahil) yapılması halinde gelir vergisinden, kurumlar vergisi mükelleflerince (dar mükellefler dahil) yapılması halinde kurumlar vergisinden; Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin devrinden elde edilecek kazançlar da gelir ve kurumlar vergisinden istisna olacaktır.

Bu istisna, gerçek ve tüzel kişilerin Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıt ettirdikleri gemilerin ve yatların işletilmesinden ve devrinden elde ettikleri kazançları ile sınırlıdır. Ancak, Türkiye’de inşa edilen gemi ve yatlardan anılan Sicile kayıtlı olanların işletilip işletilmediğine bakılmaksızın devrinden elde edilen kazançlar da istisna kapsamında değerlendirilecektir.

Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin ve yatların otel veya restoran işletmeciliğinde (yüzer otel veya restoran) kullanılması durumunda bu faaliyet gemi işletmeciliği faaliyeti kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, elde edilen kazançların söz konusu istisnalardan yararlandırılması mümkün değildir.”

açıklamasına yer verilmiştir.

Anılan Tebliğin “5.12.1.6. Time-charter işletmeciliği” başlıklı bölümünde ise “Deniz taşımacılığında, zamana veya yüke bağlı olarak geminin tamamını veya bir kısmını taşıtana tahsis etmek suretiyle yük ve eşya taşıma taahhüt sözleşmeleri kapsamında yapılan “Time-Charter İşletmeciliği” gemi işletmeciliği faaliyeti kapsamında değerlendirileceğinden, söz konusu faaliyetlerden elde edilen kazançların kurumlar vergisinden istisna edilmesi gerekmektedir.

Ancak, uluslararası gemi siciline kayıtlı gemilerin zamana ve yüke bağlı olmaksızın doğrudan kiraya verilmesi durumunda gemi işletmeciliği faaliyetinden söz edilemeyeceğinden elde edilen kira gelirine istisna uygulanmayacağı tabiidir.”

açıklamaları yer almaktadır.

Özelge talep formunuz ekinde yer alan Türk Uluslararası Gemi Sicili Tasdiknamesinden, Türk Uluslararası Gemi Siciline 89 numara ile tescil edilen … Kaptan isimli geminin … adına kayıtlı olduğu, … ile yaptığınız 04/02/2011 tarihli Gemi İşletme (Standart Zaman Çarter) Sözleşmesinde 89 numara söz konusu feribotun işletme ve yönetme yetkisinin tamamının devralındığı anlaşılmaktadır.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemi ve yatların işletilmesinden ve devrinden elde edilen kazançlar gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. Her ne kadar … adına Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı olan geminin işletme ve yönetme yetkisi Gemi İşletme (Standart Zaman Çarter) Sözleşmesi çerçevesinde şirketinize devredilmiş olsa da time charter işletmeciliği gemi işletmeciliği faaliyeti olarak değerlendirileceği ve bu istisnadan … tarafından yararlanılacağından, şirketiniz tarafından 4490 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde yer alan istisnadan yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Gemi İşletilmesinden Elde Edilecek Kazançlarda İşletenin Vergi İstisnasından Faydalanıp Faydalanmayacağı Hk.

23.02.2012

B.07.1.GİB.4.48.15.01-KVK-1-37

Son Yorumlananlar

Top
Menu