T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

38418978-120[42-12/29]-742

18/07/2013

Konu

:

Gemilere ait elektronik sistem tedariki ve montajı işi ile ilgili ödemelerden kurumlar vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı

 

 

             İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda,  … Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından inşa edilecek gemilerde kullanılmak üzere şirketinizle anılan firma arasında … Sözleşmesi, … Sözleşmesi ile … Sözleşmesinin imzalandığı belirtilerek; söz konusu sözleşmeler kapsamında taahhüt ettiğiniz elektronik sistemlerin temini ve bu sistemlerin montajı nedeniyle şirketinize yapılacak ödemelerden kurumlar vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinin birinci fıkrasında, “Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak mezkur yıl beyannamesinde gösterilir.” hükmü yer almaktadır.

            Bu madde hükmüne göre, bir işin yıllara sirayet eden inşaat ve onarma işi kapsamında değerlendirilebilmesi için,

            – Faaliyet konusunun inşaat ve onarma işi olması,

            – İnşaat ve onarım işinin birden fazla yıla sirayet etmesi,

            – İnşaat işinin taahhüde bağlı olarak yapılması

            gerekmektedir.

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesinde, bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işleri “Yapım” olarak tanımlanmıştır.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ise Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri üzerinden (2009/14594 sayılı BKK uyarınca) %3 oranında kurumlar vergisi tevkifatı yapılacağı hükme bağlanmıştır.

            Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; … Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından taahhüt edilen gemi inşası işi kapsamında bu şirketle şirketiniz arasında imzalanan … Sözleşmesi, … Sözleşmesi ve … Sözleşmesine istinaden Şirketinizce üstlenilen işler, … Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin üstlenmiş olduğu inşaat işinden bağımsız olarak sadece elektronik sistem ve cihazların üretimi ve teslimi ile sınırlı olması halinde yıllara yaygın inşaat ve onarım işi olarak değerlendirilmeyecektir.

           Ancak, şirketinizce gerçekleştirilecek elektronik sistem ve cihazların üretimi, tedariki ve montajı işinin şirketinizin üstlenmiş olduğu inşaat işinin bir parçası olarak gerçekleştirilmesi halinde, söz konusu iş Gelir Vergisi Kanununun 42 inci maddesi kapsamına giren inşaat ve onarım işi olarak değerlendirileceğinden, şirketinize yapılan ödemeler üzerinden % 3 oranında vergi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Gemilere Ait Elektronik Sistem Tedariki Ve Montajı İşi İle İlgili Ödemelerden Kurumlar Vergisi Tevkifatı Yapılıp Yapılmayacağı Hk.

18.07.2013

38418978-120[42-12/29]-742

Son Yorumlananlar

Top
Menu