T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.35.18.02-1744-488

29/09/2011

Konu

:

Harita etüd, proje faaliyetinde bulunan şirkete ihale edilen iş için yapılan hakediş ödemelerinin damga vergisi, kdv ve kurumlar vergisi yönünden değerlendirilmesi hk.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, harita, etüt, proje işi yapan bir şirket olduğunuz, ihalelere katıldığınız, … Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilen iş için yapılan hakediş ödemelerinden damga vergisi ve stopaj kesintisi yapıldığı, damga vergisinin sözleşmenin başlangıcında sözleşme tutarı üzerinden ödendiği belirtilerek, haritacılık işinin yıllara sari inşaat işi olup olmadığı ile damga vergisi ve katma değer vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususunda görüş talep edilmektedir.

Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden;

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinin birinci fıkrasında, “Birden fazla takvim yılına sirayet eden  inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır.) ve onarma işlerinde kar ve zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak mezkur yıl beyannamesinde gösterilir.” hükmü yer almaktadır.

Bir işin 42 nci madde kapsamına girmesi için faaliyet konusu işin, inşaat ve onarma işi olması, işin taahhüde bağlı olarak yapılması ve birden fazla takvim yılına sirayet etmesi gerekmektedir.

Genel anlamı ile inşaat, malzeme ve işçilik kullanmak suretiyle meydana getirilen gayrimenkulün yapı kısmına ait faaliyetlerinin tümünü kapsar. Onarım ise, bir gayrimenkulün iskeleti dışında harap olan kısımlarının yeniden yapılması ile ilgili büyük ölçüdeki tamirat ve yenileme faaliyetlerini ifade eder.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Vergi Kesintisi” başlıklı 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri üzerinden %3 (2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile) oranında, kurumlar vergisine mahsuben tevkifat yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Konu ile ilgili olarak … Vergi Dairesi Müdürlüğü ile yapılan yazışma sonucu cevaben alınan 14.06.2010 tarih ve … sayılı yazıdan, şirketiniz nezdinde düzenlenen 04.05.2010 tarihli yoklama fişi ile iş nev’inizin harita, kadastro ve imar çalışmaları olduğu, yapılacak işlerin ihale yoluyla alındığı, yapılan sözleşmelere göre bazı işlerin aynı yıl içinde sonuçlandığı, bazılarının ise diğer yıla sarktığının tespit edildiği, söz konusu işe ait “… Projesi Verilerinin Hazırlanması I.Kısım İşine Ait Sözleşme Tasarısı” nın incelenmesi neticesinde ise tarafınızdan yapılan işin …  İli …  Köyü’ne ait …  Alanda Arazi Toplulaştırma Projesine ait verilerin hazırlanması işi olduğu anlaşılmıştır.

Buna göre, şirketiniz tarafından taahhüt edilen arazi toplulaştırma projesine ait verilerin hazırlanması işi inşaat ve onarma işi olmayıp hizmet işi niteliğinde olduğundan, Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamında değerlendirilmemesi ve bu işle ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmaması gerekmektedir. Dolayısıyla, söz konusu işe ilişkin olarak elde edilen kazançların, ilgili dönem geçici vergi ve kurumlar vergisi beyannamelerine dahil edilerek vergilendirilmesi gerekmektedir.

Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden;

3065 sayılı Katma Değer Vergisi  Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan 91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan kurum ve kuruluşların, (A/3) bölümünde belirtilen işlemlere ait katma değer vergisini tevkifata tabi tutmaları uygun görülmüştür.

Söz konusu Genel Tebliğin A/5-a bölümünde, yapım işleri ile birlikte ifa edilen mimarlık mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imarplanı hizmetleri ve benzeri hizmetlere bu bölüm kapsamında tevkifat uygulanacağı, ancak hizmetlerin yapım işlerinden ayrı olarak danışmanlık ve benzeri hizmetler adı altında verilmesi halinde bu tebliğin “Danışmanlık ve Denetim Hizmetleri” başlıklı A/5-f bölümü kapsamında değerlendirileceği belirtilmiştir.

Bu açıklamalar çerçevesende, 91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği uyarınca tevkifat yapma zorunluluğu getirilen kuruluşlar arasında yer alan … Genel Müdürlüğü tarafından herhangi bir yapım işinden bağımsız olarak şirketinizden alınan “… Projesine Ait Verilerin Hazırlanması İşi” danışmanlık ve denetim hizmetleri kapsamında değerlendirileceğinden hizmet bedeli üzerinden 1/2 oranında tevkifat uygulanacaktır.

Damga Vergisi Kanunu Yönünden;

488 sayılı Damga Vergisi Kanunun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların DamgaVergisine tabi olduğu, 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği, 8 inci maddesinde de bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, hükümlerine yer verilmiştir.

Anılan Kanuna ekli (1)sayılı tablonun, “I.Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün (A-1) bendinde, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin binde 8,25 nispetinde damga vergisine tabi olduğu, “Makbuzlar ve diğer kağıtlar” başlıklı bölümünün (1/a) bendinde ise; Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtların binde 8,25 nispetinde damga vergisine tabi olduğu, belirtilmiştir.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (1) sayılı cetvelde yer alan genel bütçeli idareler arasında sayılmıştır.

Yukarıda yapılan açıklamalara göre, özelge talep formunuzda bahsi geçen hak ediş ödemelerine ilişkin kağıtlar ile sözleşmeler, Damga Vergisi Kanununa tabi iki ayrı kağıt olup, ayrı ayrı damga vergisine tabi tutulması gerektiğinden, …  Genel Müdürlüğü tarafından mal ve hizmet alımlarına ilişkin olarak tarafınıza yapılacak hak ediş ödemelerinden, Damga Vergisine ekli (1) sayılı tablonun “Makbuzlar ve diğer kağıtlar” başlıklı bölümünün (1/a) bendi uyarınca binde 8,25 nispetinde damga vergisi kesintisi yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Harita Etüd, Proje Faaliyetinde Bulunan Şirkete İhale Edilen İş İçin Yapılan Hakediş Ödemelerinin Damga Vergisi, Kdv Ve Kurumlar Vergisi Yönünden Değerlendirilmesi Hk.

29.09.2011

B.07.1.GİB.4.35.18.02-1744-488

Son Yorumlananlar

Top
Menu