T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-94-49-991

11/11/2011

Konu

:

Hazineye ait taşınmazın işgali nedeniyle ödenen ecrimisil bedeli üzerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı hususu ile ecrimisil ödemelerinin kurum kazancının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılıp yapılmayacağı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda … Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’nca … adresindeki hazineye ait arsayı kullanmanız nedeniyle tarafınıza ecrimisil ihbarnamesi gönderildiği belirtilerek, yapmış olduğunuz ecrimisil ödemeleri üzerinden tevkifat yapıp yapmayacağınız hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

            5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ıncı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde  elde ettikleri safî kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safî kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticarî kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmış olup anılan Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı  bendinde; ticari kazancın elde edilmesi ve idameettirilmesi için yapılan genel giderlerin, safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebileceği hükme bağlanmıştır.

             Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde ise; bu Kanuna göre hesaplanan kurumlar vergisi ile her türlü para cezaları,  vergi  cezaları, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve faizler ile Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ödenen gecikme faizlerinin kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılamayacağı hüküm altına alınmıştır.

            3/4/2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “15.3.2.4. Devlete, özel idarelere, belediyelere ve köylere ait taşınmazların kiralanması karşılığında yapılan kira ödemeleri” bölümünde de; “Devlete, özel idarelere, belediyelere ve köylere ait taşınmazların kiralanması karşılığında, anılan kamu kurumlarına yapılan kira ödemeleri üzerinden de vergi kesintisi yapılmayacaktır.” açıklamalarına yer verilmiştir.

             Diğer taraftan Maliye Bakanlığı tarafından 16.12.1984 tarihli ve 18607 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği”nin 2 nci maddesinde ecrimisil, “Bir malın sahibinin rızası dışında ve onun bu malı kullanmamakla bir zarara uğrayıp uğramayacağı söz konusu edilmeksizin bu maldan  işgal, tasarruf veya her ne şekilde olursa olsun yararlanılması sebebiyle, fuzuli  şagil  tarafından ödenen veya idarece talep edilen tazminattır.” şeklinde tanımlanmıştır.

            Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, şirketinizin genel merkez bahçesinde bulunan arsanın tarafınızca kullanılması yoluyla sağlanmış olan menfaatin parasal karşılığı olarak tahakkuk ettirilen ve anılan Yönetmelikte her ne kadar tazminat olarak tanımlanmışsa da kira ödemesi niteliği taşıyan ecrimisil ödemelerinin kurum kazancının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılması mümkün bulunmakta olup, devlete yapılan söz konusu ödemelerin vergi kesintisine tabi tutulmaması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Hazineye Ait Taşınmazın İşgali Nedeniyle Ödenen Ecrimisil Bedeli Üzerinden Tevkifat Yapılıp Yapılmayacağı Hususu İle Ecrimisil Ödemelerinin Kurum Kazancının Tespitinde Gider Olarak İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı Hk.

11.11.2011

B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-94-49-991

Son Yorumlananlar

Top
Menu