T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BALIKESİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

Sayı : 46480499-125[2014/858]-83                                                                              02/10/2014

Konu : Hibe yoluyla alınan araçların

            iktisadi işletme oluşturup oluşturmayacağı

İlgi : 16.04.2014 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ……… Vergi Dairesinde stopaj gelir vergisi yönünden mükellefiyetiniz bulunduğu, herhangi ticari faaliyeti bulunmayan Vakfınıza ait herhangi bir iktisadi işletmenin de bulunmadığı, …………………. 2013 yılında toplam 389.735,71 TL hibe alındığı, bu hibe karşılığında Balıkesir İlinin tanıtım faaliyetlerinde kullanılmak üzere bir adet çekici kamyon, sahne ve ses sistemi olan dorse kamyon ve bir adet otobüs ile çeşitli demirbaş niteliğinde emtialar alınarak vakfın varlığına kaydedildiği belirtilerek, söz konusu hibenin kullanılması dolayısıyla Vakfınız bünyesinde bir iktisadi işletme oluşup oluşmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, iktisadi kamu kuruluşları vergi mükellefiyeti kapsamına alınmış olup aynı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında da Devlete, il özel idarelerine, belediyelere, diğer kamu idarelerine ve kuruluşlarına ait veya bağlı olup faaliyetleri devamlı bulunan ve birinci ve ikinci fıkralar dışında kalan ticari, sınai ve zirai işletmelerin iktisadi kamu kuruluşu olduğu; aynı maddenin altıncı fıkrasında ise iktisadi kamu kuruluşları ile dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmelerin kazanç amacı gütmemeleri, faaliyetlerinin kanunla verilmiş görevler arasında bulunması, tüzel kişiliklerinin olmaması, bağımsız muhasebelerinin ve kendilerine ayrılmış sermayelerinin veya iş yerlerinin bulunmamasının mükellefiyetlerini etkilemeyeceği, mal veya hizmet bedelinin sadece maliyeti karşılayacak kadar olması, kar edilmemesi veya karın kuruluş amaçlarına tahsis edilmesinin bunların iktisadi niteliğini değiştirmeyeceği hükme bağlanmıştır.

3/4/2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler” başlıklı (2.4) bölümünde; iktisadi işletmenin tanımı içinde yer alan ve devamlı olarak yapılan ticari, sınai veya zirai faaliyetten söz edebilmek için bu işletmenin tedavül ekonomisine katılması, başka bir ifadeyle işletmede üretilen veya alınan malların veya verilen hizmetin bir bedel karşılığı satılmış olması gerektiği, aksi halde diğer unsurlar var olsa dahi bir iktisadi işletmenin varlığından söz edilemeyeceği ifade edilmiştir.

İktisadi işletmenin belirgin özellikleri; bağlılık, devamlılık ve faaliyetin ticari, sınai veya zirai bir mahiyet arz etmesidir. Diğer bir anlatımla iktisadi işletmenin unsurları, ticari faaliyetinde temel özelliklerinden olan, bir organizasyona bağlı olarak piyasa ekonomisi içerisinde bedel karşılığı mal alım-satımı, imalatı ya da hizmet ifaları gibi faaliyetlerdir.

Kanun, bu gibi halleri tek tek saymak yerine, dernek ya da vakıf tarafından piyasa ekonomisi içerisinde icra edilen tüm iktisadi faaliyetleri kapsama almıştır.

Dernek veya vakfa ait bir iktisadi işletmenin varlığından söz edilebilmesi için iktisadi işletmenin;

  • Dernek veya vakfa ait veya bağlı olması (ait olma, sermaye bakımından; bağlı olma ise idari bakımdan bağlılığı ifade eder),
  • Sermaye şirketi veya kooperatif şeklinde kurulmamış olması,
  • Ticari, sınai veya zirai alanda devamlı olarak faaliyette bulunması

gerekmektedir.

Buna göre, ……………… tarafından Vakfınıza sağlanan hibe dolayısıyla ve bu hibe ile satın alınan araçların ve demirbaşların, amaçlarınıza yönelik olarak münsahıran Balıkesir ilinin tanıtım faaliyetlerinde kullanılması halinde bu faaliyet nedeniyle Vakfınız bünyesinde bir iktisadi işletme oluşması söz konusu olmayacaktır.

Ancak, Vakfınıza yapılan hibe ile satın alınan araçların ve demirbaşların bedel karşılığı hizmet sunumunda kullanılması veya bu araç ve demirbaşların kiralama vb. yollarla bedel mukabili başkalarının hizmetine verilmesi halinde, Vakfınız bünyesinde oluşacak iktisadi işletme adına kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edilmesi gerekecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Vergi DairesiBaşkanı

 

 

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413 .maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir. (***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Hibe Yoluyla Alınan Araçların İktisadi İşletme Oluşturup Oluşturmayacağı Hk.

02.10.2013

46480499-125[2014/858]-83

Son Yorumlananlar

Top
Menu