T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAHRAMANMARAŞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

47285862-010.01[32-2012/09]-19

30/07/2013

Konu

:

Hidroelektrik santrali yatırımı dolayısıyla K.V. kanununun 32/A Md. yararlanıp yararlanmayacağı hk.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan ../../2007 tarihli Elektrik Üretim Lisansı aldığınızı, Komple Yatırım için 2008 yılında harcama yapmaya başladığınızı, yatırım teşvik belgesi için 10/06/2010 tarihinde müracaatta bulunduğunuzu, Hazine Müsteşarlığı tarafından komple yeni yatırımınız için ../../2010 tarih ve … sayılı teşvik belgesinin düzenlendiğini belirterek;

-Yapılan yatırım dolayısıyla Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesinde belirtilen hükümlerden yararlanıp yararlanmayacağınız,

-İndirimli kurumlar vergisi uygulanacak yatırım harcamalarınızdan teşvik belgesi alımı için başvuru yapılan tarihten önceki harcamalarınızın yararlanıp yararlanmayacağı,

-… İl sınırları içerisinde bulunan ve 31/12/2010 tarihinden önce yatırımına başlanılan ve 2012 yılı içerisinde elektrik üretim ve satışı yapmak suretiyle işletilen bu yatırımdan dolayı yatırıma katkı oranının ve indirimli kurumlar vergisi oranının ne olacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün belirtilmesi istenilmektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesinin birinci fıkrasında; ”Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, taahhüt işleri, 16/07/1997 tarihli ve 4283 sayılı Kanun ile 08/06/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında yapılan yatırımlar ile rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar hariç olmak üzere, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ve Hazine Müsteşarlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulur.” hükmü yer almaktadır.

16/07/2009 tarih ve 27290 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararında indirimli kurumlar vergisi uygulanacak iller (bölgeler halinde) ve bölgesel teşviklerden yararlanacak sektörler liste halinde sayılmış  olup ” Vergi indirimi ” başlıklı 10 uncu maddesinde bölgeler itibariyle uygulanacak olan yatırıma katkı ve indirimli kurumlar vergisi oranları yer almakta olup 2009/1 No.lu Tebliğin  10 uncu maddesinde teşvik belgeli yatırımlara sağlanacak destek unsurları yer almaktadır.

Özelge talep formunuz ekinde yer alan ../../2010 tarihli ve … sayılı Yatırım Teşvik Belgenizin incelenmesinden ”Yatırımın yararlanacağı destek unsurları” bölümünde sadece ” Gümrük vergisi muafiyeti ” ve ” KDV istisnası ” satırlarına yer verildiği görülmüştür.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, ” Vergi indirimi ” satırına yer verilmemiş olan ../../2010 tarihli ve … sayılı Yatırım Teşvik Belgeniz kapsamında yapmış olduğunuz yatırım harcamalarınız dolayısıyla indirimli kurumlar vergisi uygulamasından faydalanmanız mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Hidroelektrik Santrali Yatırımı Dolayısıyla K.v. Kanununun 32/a Md. Yararlanıp Yararlanmayacağı Hk.

30.07.2013

47285862-010.01[32-2012/09]-19

Son Yorumlananlar

Top
Menu