T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MANİSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

85373914-125[49.01.25]-125707

20.10.2017

Konu

:

Kalkınma ajansından alınan hibe tutarına ait faizin ajans hesaplarına aktarılmasında vergilendirme

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, …… Kalkınma Ajansından “…………. Programı Destek Sözleşmesi” kapsamında “………… Projesi”nin uygulanması için 30.05.2014 tarihli destek sözleşmesini imzaladığınız ve toplam hibe tutarı olan 380.572,19 TL’nin kısım kısım alındığı belirtilerek;

 

            – Hibe tutarının doğrudan gelir olarak yazılıp yazılamayacağı, kurumlar vergisine tabi olup olmadığı,

 

            – Gelir kaydının toplam hibe tutarı üzerinden sözleşmenin imzalandığı tarih itibarıyla mı, yoksa kalkınma ajansı tarafından ödeme yapıldıkça, her ödenen hibe tutarının ödeme tarihinde mi yapılacağı,

 

            – Kalkınma Ajansı tarafından yapılacak ödemelerin karşılığında bankada açacağınız bloke hesaplarda biriken ve bahse konu sözleşme gereği ajansa ait olan faiz gelirlerinin ajansın belirleyeceği tarihlerde yine ajansın hesaplarına aktarılacak olması nedeniyle, bu faiz gelirlerinin ajans adına açılacak muhasebe hesabında izlenip izlenemeyeceği,

 

            – Ajans adına muhasebe hesabı açılmayacaksa, söz konusu faiz gelirlerinin her dönem 642-Faiz Gelirleri hesabına kaydedilerek, kurumlar vergisine tabi tutulup tutulmayacağı,

 

            – Faiz geliri olarak beyan edilmesi halinde faiz tutarının ajansın banka hesabına aktarıldığı tarihte gider olarak kaydedilip kaydedilemeyeceği, gider belgesi olarak hangi belgenin kullanılacağı

 

            hususlarında bilgi verilmesi talep edilmektedir.

           

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı; aynı maddenin ikinci fıkrasında da, safi kurum kazancının tespitinde, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

 

            Gelir Vergisi Kanununun “Bilanço Esasında Ticari Kazancın Tespiti” başlıklı 38 inci maddesinde; “Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsdeki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müsbet farktır. Bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce:

            1. İşletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilir;

           

            2. İşletmeden çekilen değerler ise farka ilave olunur.

            Ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanunu’nun değerlemeye ait hükümleri ile bu kanunun 40 ve 41 inci maddeleri hükümlerine uyulur.” hükmü yer almaktadır.

 

            Ticari kazancın tespitinde iki temel ilke geçerlidir. Bunlar “dönemsellik” ve “tahakkuk esası” ilkeleridir. Tahakkuk esası ilkesi, gelir veya giderin tahsil edildikleri ve ödendikleri döneme bakılmaksızın miktar ve mahiyet itibarıyla kesinleşmiş olmasını ifade eder. Bu esas dikkate alındığında bir gelir unsurunun, özel bir düzenleme bulunmadığı sürece, mahiyet ve tutar itibarıyla kesinleştiği dönem kazancının tespitinde dikkate alınması gerekmektedir. Dönemsellik ilkesi ise, her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanmasıdır. Bu ilke uyarınca gelir ve giderlerin ilgili oldukları dönemde kaydedilmesi gerekir.

 

            Özelge talep formunuz ekinde yer alan ……. Kalkınma Ajansı ……… Programı Destek Sözleşmesinin “15.1” bölümünde; Ajans ile sözleşme imzalanmasını takiben kabul edilebilir teminat şartlarının yerine getirilmesi kaydıyla destek tutarının bir bölümünün şirketinize ait banka hesabına ön ödeme olarak aktarılacağı, yapılan ön ödemelerin tamamen harcanana kadar proje hesabı bakiyesinin şirketiniz tarafından sözleşmede bildirilen proje hesabına bağlı ve iş planına uygun vadelerde gelir getirici bir hesapta değerlendirileceği ve bu kapsamda elde edilen bütün faiz gelirleri ile bunun üzerindeki her türlü hakkın Ajans’a ait olduğu, bu faiz gelirlerinin proje dönemi sonunda Ajans’ın kendi hesaplarına iade edilebileceği gibi şirketinize yapılacak nihai ödemeden mahsup da edilebileceği hükümlerine yer verilmiştir.

 

            1 sıra no.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğine göre,

 

“602- Diğer Gelirler” hesabında; işletmenin korunması, ihracatı teşvik ya da hükümet politikasına uyma zorunluluğu karşısında oluşan işletmenin faaliyet hasılatındaki düşüklüğü veya faaliyet zararını gidermek için, sermaye katkısı niteliğinde olmayan, mali yardımlar (sübvansiyonlar), devletin bazı malları vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden istisna etmesi yoluyla yaptığı yardımlar (vergi iadeleri) ve satış tarihindeki vade farkları, ihracatla ilgili fiyat istikrar destekleme primi vb. hasılat kalemleri izlenir.

 

Buna göre; Şirketinizce …….. Kalkınma Ajansı’ndan alınan hibelerin şirketinizin banka hesabına aktarıldığı dönemin geliri kabul edilerek kurum kazancına dahil edilmesi ve söz konusu hibe tutarının “602- Diğer Gelirler” hesabında muhasebeleştirilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, …… Kalkınma Ajansı ………..  Destek Programı Destek Sözleşmesine göre adı geçen Ajans tarafından verilen hibelerin yatırıldığı hesaba tahakkuk eden faiz gelirleri ile bunun üzerindeki her türlü hak Ajans’a ait olduğundan bu faiz gelirlerinin kurum kazancınızla ilişkilendirilmemesi gerekmektedir. Öte yandan, söz konusu faiz tutarlarının şirketinize yapılacak nihai ödemeden mahsup edilen kısmının kurum kazancınızın tespitinde gelir olarak dikkate alınması gerektiği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kalkınma Ajansından Alınan Hibe Tutarına Ait Faizin Ajans Hesaplarına Aktarılmasında Vergilendirme Hk.

20.10.2017

85373914-125[49.01.25]-125707

Son Yorumlananlar

Top
Menu