T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

62030549-125[8-2013/35]-925

27/06/2013

Konu

:

Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale başvurusun iptal edilmesi nedeniyle idareye gelir kaydedilen teminat mektubunun indirim konusu yapılıp yapılamayacağı.

 

 

            İlgide kayıtlı özel talep formunda, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, … Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünce 22/02/2012 tarihinde gerçekleştirilen hizmet alımı ile ilgili ihaleye iki grup firması tüzel kişiliği adına aynı yetkili kişi ile teklif verildiği, teklif sahiplerinin aynı kişi olmasının 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa aykırı olması sebebiyle İhale Komisyonunun firma tekliflerini değerlendirme dışı bıraktığı ve bu Kanunun 11 ve 17 nci maddesine istinaden ihale başvurusu kapsamında yatırılan teminat mektuplarının nakde çevrilerek … Belediyesinin banka hesabına aktarılmasına karar verdiği belirtilerek … Belediyesinin hesaplarına aktarılan teminat mektuplarının gider kaydedilip kaydedilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

             Kurumlar Vergisi Kanununun “Kabul Edilmeyen İndirimler” başlıklı 11 inci maddesinin (g) bendinde ise sözleşmelerde ceza şartı olarak konulan tazminatlar hariç olmak üzere kurumun kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının suçlarından doğan maddi ve manevi zarar tazminat giderlerinin kurum kazancının tespitinde indirim yapılmasının kabul edilmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

             Kamu İhale Kanununun “İhaleye  katılamayacak olanlar” başlıklı 11 inci maddesinde, doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına ihaleye katılamayacaklar sayılmış bu yasaklara rağmen ihaleye katılan isteklilerin ihale dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedileceği belirtilmiştir.

             Aynı Kanunun “Yasak fiil veya davranışlar” başlıklı 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde de alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif verilmesinin yasak olduğu belirtilerek bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümlerin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

             Aynı Kanunun “İsteklilerin ceza sorumluluğu” başlıklı 59 uncu maddesinde ise “Taahhüt tamamlandıktan veya kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 17 nci maddade belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.” denilmektedir.

             Bu hüküm ve açıklamalara göre, … Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünce 22/02/2012 tarihinde gerçekleştirilen hizmet alım ihalesine iki grup firması adına aynı kişi tarafından teklif verilmesinin Kamu İhale Kanununa aykırı olması sebebiyle nakde çevrilerek, … Belediyesi Başkanlığına irat kaydedilen geçici teminat tutarının Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kamu İhale Kanunu Kapsamında İhale Başvurusun İptal Edilmesi Nedeniyle İdareye Gelir Kaydedilen Teminat Mektubunun İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı Hk.

27.06.2013

62030549-125[8-2013/35]-925

Son Yorumlananlar

Top
Menu