Kamyon Sahibinin Ticari Kazanç Mükellefiyeti Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Kamyon Sahibinin Ticari Kazanç Mükellefiyeti Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

SAMSUN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.55.15.01-2010-GVK-ÖZE-97-265

09/06/2011

Konu

:

Kamyon sahibinin ticari kazanç mükellefiyeti.

İlgi dilekçenizin incelenmesinden, adınıza trafik sicilinde gayri ticari olarak kayıtlı … plakalı … marka kamyonun olduğu ve bu aracı ticari amaç dışında sadece özel işlerinizde kullandığınızdan bahisle, vergi dairesi tarafından nakliyecilik faaliyetinizle ilgili olarak beyanname vermenizin istenildiği ancak, söz konusu aracı 2 yıldır kullanmadığınız ve hiçbir ticari faaliyette bulunmadığınız belirtilerek, konu ile ilgili Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 inci maddesinde “Her türlü ticari ve sınai faaliyetten doğan kazançlar ticari kazançtır.” hükmü yer almıştır.

Ticari ve sınai faaliyetlerin neler olduğu ise Türk Ticaret Kanununda yer almış olup kara, deniz, hava ve nehir ile göllerde yolcu veya eşya taşımanın ticari faaliyet olduğu belirtilmiştir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 153 üncü maddesinde; vergiye tabi ticaret ve sanat erbabından işe başlayanların keyfiyeti vergi dairesine bildirmeye mecbur oldukları, aynı Kanunun 160 ıncı maddesinde ise; 153 üncü maddede yazılı mükelleflerden işi bırakanların keyfiyeti vergi dairesine bildirmeye mecbur oldukları hüküm altına alınmıştır.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde, izin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3500 Kg’dan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu araçlar kamyon olarak tanımlanmış olup, 2001/1 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesi’nde kamyon, otobüs, uçak gibi yüksek taşıma kapasiteli araçlar, şahsi ve özel ihtiyaçlar için kullanılmaya elverişli olmayan araçlar olarak belirlenmiştir.

Diğer yandan 2003/3 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesi’nin; “1- Araçların Hususiye Çevrilmesi” başlıklı bölümünün son fıkrasında, “Nakliyecilikte kullanılan araçların özel ihtiyaçlarda kullanılmaya elverişli olmayan otobüs, kamyon ve benzeri araçlardan olması halinde işi bırakma bildiriminde bulunan mükelleflerin bu araçlarla ilgili olarak hususi trafik kaydı ibraz etmeleri yeterli olmayıp, bu araçların trafikten çekildiğine veya takoza alındığına ilişkin belge istenecektir. Bu belgenin ibrazı halinde işi bırakmaya ilişkin diğer yükümlülüklerin de yerine getirilmesi halinde gereği yapılacaktır.” denilmiştir.

Bu itibarla, şahsi ve özel ihtiyaçlar için kullanılmaya elverişli olmayan adınıza kayıtlı kamyon dolayısıyla, tescil edildiği tarih itibariyle, nakliyecilik faaliyetinden dolayı ticari kazanç yönünden mükellefiyet tesisi gerektiğinden, … Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından adınıza zamanaşımı süresi de dikkate alınarak 2004 yılından itibaren gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilmesinde yasal bir isabetsizlik bulunmamaktadır.

Ancak, söz konusu kamyonun trafikten çekildiğine veya takoza alındığına ilişkin belgenin ibrazı halinde, … Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından gerekli işlemlerin yapılacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kamyon Sahibinin Ticari Kazanç Mükellefiyeti Hk.

09.06.2011

B.07.1.GİB.4.55.15.01-2010-GVK-ÖZE-97-265

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Kamyon Sahibinin Ticari Kazanç Mükellefiyeti Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu