Katma Değer Vergisinden İstisna Has Altın Bedellerinin Ba, Bs Formlarında Kdv Dahil Tutarlarıyla Gösterileceği Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Katma Değer Vergisinden İstisna Has Altın Bedellerinin Ba, Bs Formlarında Kdv Dahil Tutarlarıyla Gösterileceği Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.99.55.01.0-VUK-MÜK.257-44

10/11/2010

Konu

:

Katma Değer Vergisinden istisna has altın bedellerinin Ba, Bs formlarında KDV dahil tutarlarıyla gösterilip gösterilemeyeceği.

İlgi dilekçelerinizde, şirketinizin altından ve gümüşten mamul mücevherat imalatı ve satışı ile iştigal ettiği, satışlarınıza ilişkin düzenlemiş olduğunuz faturalarda, Katma Değer Vergisi Kanunu ve düzenlemeleri doğrultusunda, has altın ve has gümüş bedeli düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden katma değer vergisinin hesaplandığı belirtilerek,  şirketinizin Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) ile Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) ile beyan edeceğiniz alış ve satış tutarlarına istisna tutarının düşülmesinden sonra hesaplanan katma değer vergisinin dahil edilip edilmeyeceği hususunda Başkanlığımızın görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve mükerrer 257 nci maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak 350 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (form Ba)” ile; mal ve hizmet satışlarını ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” ile bildirmeleri yükümlülüğü getirilmiş, söz konusu yükümlülüğün  2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerinde yerine getirilmesinde uygulanacak  usul ve esaslar ile bildirim hadleri 396 Sıra No.lu Vergi Usül Kanunu Genel Tebliği ile yeniden  belirlenmiştir.

04/02/2010 tarih ve 27483 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “1.2. Bildirime Konu Alış/Satışlar ve Hadler” başlıklı bölümünün 1.2.2. maddesinde; “Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 5.000.-TL olarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre, bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 5.000.-TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alışları, “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile; bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 5.000.-TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışları ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” nun Tablo II alanında bildirilecektir.

Söz konusu hadlerin uygulanmasında, “özel matrah şekline tabi mal ve/veya hizmet alış/satışlarında katma değer vergisi, özel tüketim vergisine tabi işlemlerde ise özel tüketim vergisi dahil tutarlar dikkate alınacaktır.” açıklamalarına yer verilmiştir.

Ayrıca, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin “4. Diğer İstisnalar” başlıklı bölümünün g bendinde “Külçe altın, külçe gümüş, kıymetli taşlar, (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, zafir, zebercet, inci, kübik, virconia) döviz, para, damga pulu, değerli kağıtlar, hisse senedi, tahvil ile metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam, hurda ve atıkları (hurda metalden elde edilen külçeler dahil) teslimi” katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

Yine aynı Kanunun  “Özel Matrah Şekilleri” başlıklı 23 üncü maddesinin e bendinde; “Altından mamül veya altın ihtiva eden ziynet eşyaları ile sikke altınların teslim ve ithalinde matrah, külçe altın bedeli düşüldükten sonra kalan miktardır.” f bendinde ise ” Maliye ve Gümrük Bakanlığı işin mahiyetini göz önünde tutarak özel matrah şekilleri tespit etmeye yetkilidir.”  hükümlerine yer verilmiştir.

Öte yandan 69 Sıra No.lu Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin “Külçe Gümüş ve Gümüşten Mamül Eşya Teslimleri” başlıklı bölümünde; Kanunun 23/f maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, gümüşten mamül veya gümüş ihtiva eden eşyalar ile sikke gümüş teslimlerinde özel matrah şekli uygulaması uygun bulunmuş olup, gümüşten mamül veya gümüş ihtiva eden eşyalar ile sikke gümüş teslimlerinde ve ithalatında katma değer vergisi matrahının, teslim bedelinden külçe gümüş bedeli düşüldükten sonra kalan miktar olarak belirlenmiştir.

Yukarıda belirtilen hüküm ve açıklamalara göre,  şirketinizin yapmış olduğu özel matrah şekline tabi alışlarının “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) ile; Özel matrah şekline tabi satışlarının ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu  (Form Bs)”  ile bildiriminde  Katma Değer Vergisi dahil tutarlar dikkate alınacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

          

       

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Katma Değer Vergisinden İstisna Has Altın Bedellerinin Ba, Bs Formlarında Kdv Dahil Tutarlarıyla Gösterileceği Hk.

10.11.2010

B.07.1.GİB.4.99.55.01.0-VUK-MÜK.257-44

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Katma Değer Vergisinden İstisna Has Altın Bedellerinin Ba, Bs Formlarında Kdv Dahil Tutarlarıyla Gösterileceği Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu