Kdv Mükellefiyeti Bulunan Kamu Kurumu İşletmesinin Fatura Düzenlemediği Durumlarda İşlemlerin Anılan Kurumun İlgili Mevzuatına Göre Düzenlenecek Belgelerle Tevsik Edilmesi Hk.
 

T.C.

KÜTAHYA VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.43.10.00-8161/4615-36

25/05/2012

Konu

:

banka dekontunun gider olarak kaydedip edemeyeceği

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin tetkikinden, … İşletme Müdürlüğü tarafından … madeni açık işletme izni verilen sahalarınıza ait yatırılması gereken ve 2010 yılı için belirlenen arazi izin bedellerinin adı geçen Müdürlüğün banka hesabına yatırıldığı ve banka dekontunun, fatura düzenleme mecburiyeti bulunmayan … İşletme Müdürlüğüne ibrazını müteakip tarafınıza düzenlenen muhasebe işlem fişine istinaden ödenen bedelin gider kaydedilebilip kaydedilemeyeceği hususunda Defterdarlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

             Bilindiği üzere, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Safi Kurum Kazancı başlıklı 6. maddesinin (2) numaralı  bent hükmünde, safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerin uygulanacağı bildirilmiş olup, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40. maddesinin 1 numaralı bendinde de ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılacak genel giderler safi kazancın tespit edilebilmesi için indirilecek giderler arasında sayılmıştır.

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 inci maddesinde, “Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir.”…hükmü yer almaktadır. Söz konusu kayıtların ise anılan kanunun 229 ve müteakip maddelerinde yer alan, fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu … şeklindeki  belgelerden herhangi birisi ile tevsik edilmesi gerekmektedir.

            Diğer taraftan, KDV Kanununun 1/3-g maddesine göre, genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticarî, sınaî, ziraî ve meslekî nitelikteki teslim ve hizmetleri KDV ye tabidir.

            … Müdürlüğü … İşletme Müdürlüğünün KDV mükellefiyeti bulunmaktadır. Bu itibarla, … Müdürlüğü … İşletme Müdürlüğünün işletme izni verilmesi karşılığında almış olduğu arazi izin bedelleri üzerinden genel esaslar çerçevesinde KDV hesaplaması gerekmektedir.

            Öte yandan, indirim hakkının KDV Kanununun 29, 30 ve 34 üncü maddelerinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, gümrük makbuzu ve Kanunun 53 üncü maddesindeki hüküm gereğince Vergi Usul Kanununda geçen fatura ve benzeri belgelere dayanılarak kullanılabileceği tabiidir.

            Buna göre … işletme müdürlüğünün katma değer vergisine tabi işlemleri ile ilgili olarak fatura düzenlemesi mümkün bulunmaktadır.  Ancak, fatura düzenlenmemesi durumunda, bu işlemlerin anılan kurumun ilgili mevzuatına göre düzenlenecek belgelerle tevsik edilmesi gerekmektedir. Tarafınızca bu belgelere istinaden KDV indirimi ve gider kaydı yapılması mümkün bulunmaktadır.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kdv Mükellefiyeti Bulunan Kamu Kurumu İşletmesinin Fatura Düzenlemediği Durumlarda İşlemlerin Anılan Kurumun İlgili Mevzuatına Göre Düzenlenecek Belgelerle Tevsik Edilmesi Hk.

25.05.2012

B.07.4.DEF.0.43.10.00-8161/4615-36

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Kdv Mükellefiyeti Bulunan Kamu Kurumu İşletmesinin Fatura Düzenlemediği Durumlarda İşlemlerin Anılan Kurumun İlgili Mevzuatına Göre Düzenlenecek Belgelerle Tevsik Edilmesi Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu