T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

SÜRELİ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.16.01-125[34-12/1]-920

11/09/2012

Konu

:

Kesinti yoluyla ödenen fon payının iadesi

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 2011 yılı Ekim ayında geçici kabul tutanağı imzalanan yıllara sari inşaat ve onarma işine ait 2000-2003 takvim yılları arasındaki hakedişlerden kesilen fon paylarının mahsup ve iadesi hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            4842 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinde;

            ” Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü ve Kurumlar Vergisi Kanununun 24 üncü maddesi gereğince vergi tevkifatı yapmak zorunda olanlar, Aralık 2003 dönemi ile ilgili olarak hesapladıkları fon payını, bu Kanunun 37 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası ile kaldırılan hükümler çerçevesinde öderler.

            2003 yılı vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak 1.1.2004 tarihinden sonra verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan gelir ve kurumlar vergisi tutarlarından ayrıca fon payı hesaplanmaz, bu kazanç ve iratlara ilişkin olarak vergilendirme dönemi içinde ödenen fon payları mahsup ve iadeye konu olmaz.

            …”

            hükmü yer almaktadır.

            Aynı Kanuna 5228 sayılı Kanunla eklenen geçici 4 üncü maddesinde de;

            “Bu Kanunun geçici 1 inci maddesi uyarınca mahsup ve iadeye konu olmayan fon paylarının 2003 yılı vergilendirme dönemlerine ilişkin 1.1.2004 tarihinden sonra verilen ve 31.12.2004 tarihinden önce sona eren özel hesap dönemlerine ilişkin olarak verilecek yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan gelir ve kurumlar vergisi tutarlarının % 10’unu aşan kısmı beyannamenin verildiği döneme ilişkin kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınır.

            Ancak, birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinden, kâr veya zararı yukarıda belirtilen vergilendirme dönemlerinden sonra tespit edilerek beyan edileceklerle ilgili fon paylarının, bu işlere ilişkin kâr veya zararın beyan edildiği yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinin % 10’unu aşan kısmı, beyannamenin verildiği dönemin kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınır.”

            hükmüne yer verilmiştir.

            Diğer taraftan, Anayasa Mahkemesinin 1/7/2008 tarihli ve 26923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 20.03.2008 tarihli ve 2004/94 Esas, 2008/83 sayılı Kararıyla 4842 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “…bu kazanç ve iratlara ilişkin olarak vergilendirme dönemi içinde ödenen fon payları mahsup ve iadeye konu olamaz.” hükmü iptal edilmiştir.

            Mahsup ve iadeye konu olmayan fon payı tutarlarının red ve iadesine ilişkin olarak  yayımlanan 13 sıra no.lu 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinin “3. Anayasa Mahkemesinin Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler” başlıklı bölümünde;

            “….Anılan Karar üzerine, 2003 yılı vergilendirme dönemine ilişkin olarak daha önce mükelleflerce ödenen ancak  mahsup ve iadeye konu edilmeyen fon payı tutarlarının, ilgili döneme ilişkin olarak verilen yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan gelir ve kurumlar vergisi tutarlarının % 10’unu aşmayan kısmının, mahsup ve iade edilebilmesi mümkün bulunmaktadır.

            Buna göre, söz konusu mahsup ve iade işlemleri, 252 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan açıklamalar çerçevesinde yerine getirilecektir.”

            açıklamalarına yer verilmiştir.

            Bu itibarla, Karayolları Genel Müdürlüğüne taahhüt ettiğiniz ve 2011 yılında onaylanan geçici kabul tutanağına istinaden bitirildiği belirtilen  söz konusu işinizle ilgili olarak 2000-2003 yılları arasında kesilen fon  paylarının; 2011 dönemi kurumlar vergisi beyannamenizde hesaplanan kurumlar vergisinin % 10’unu aşmayan kısmı anılan sirküler çerçevesinde mahsup ve iadeye konu edilecek, varsa aşan kısmı 2012 vergilendirme döneminde kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınacaktır.

            Öte yandan, 2011 dönemi kurumlar vergisi beyannamenizde hesaplanan kurumlar vergisi olmaması halinde, söz konusu fon payı tutarının tamamının 2012 dönemi kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınacağı ise tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kesinti Yoluyla Ödenen Fon Payının İadesi Hk.

11.09.2012

B.07.1.GİB.4.06.16.01-125[34-12/1]-920

Son Yorumlananlar

Top
Menu