Kiralanan Dükkanın Ba Formunda Belirlenen Hadleri Aştığı Takdirde Dahil Edileceği, Gecikme Zammının Dahil Edilmesine Gerek Olmadığı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri ve Usul Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.41.15.02-190-3-44

19/08/2010

Konu

:

BA FORMU

Başkanlığımıza vermiş olduğunuz ilgide kayıtlı özelge talep formunuzda; … Büyükşehir Belediyesinden kiraladığınız dükkana ödenen kira bedelinin Ba Formuna dahil edilip, edilmeyeceği ile edilmesi durumunda ödenen gecikme zammı bedelinin de dahil edilip edilmeyeceği hususunda görüş talep etmiş bulunmaktasınız.

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve mükerrer 257’nci maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca bilanço esasına göre defter tutan mükellefler 2010 yılı ve müteakip yıllarda Form Ba-Bs bildirimlerini aylık dönemler halinde düzenlemek ve takip eden ayın birinci gününden itibaren son günü akşamı saat 24:00’e kadar sistem üzerinden onaylamak suretiyle göndermekle yükümlüdürler.

Aynı Tebliğin 1.2.1 bölümündeki açıklamalara göre, bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir.

Ayrıca, 396 Sıra No.lu Genel Tebliğin 1.2.2. bölümünde “Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 5.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre, bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alışları, “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile; bir kişi veya kuruma katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışları ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” nun Tablo II alanında bildirilecektir.” açıklaması bulunmaktadır.

Buna göre; ödenen kira bedelinin yukarıda belirtilen haddi aşması halinde Ba bildirimine dahil edilmesi gerekmekte olup, söz konusu ödemenin gecikmesi nedeniyle uygulanan gecikme zammının ise Ba bildirimine dahil edilmesine gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kiralanan Dükkanın Ba Formunda Belirlenen Hadleri Aştığı Takdirde Dahil Edileceği, Gecikme Zammının Dahil Edilmesine Gerek Olmadığı Hk.

19.08.2010

B.07.1.GİB.4.41.15.02-190-3-44

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Kiralanan Dükkanın Ba Formunda Belirlenen Hadleri Aştığı Takdirde Dahil Edileceği, Gecikme Zammının Dahil Edilmesine Gerek Olmadığı Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu