T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

( Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

İVEDİ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.26.15.02-VUK-29-1/1-131

23/07/2012

Konu

:

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuzu, 31.01.2011 tarihinde tasfiyeye girdiğinizi, 01.01.2011-31.01.2011 dönemine ait tasfiyeye giriş Kurumlar Vergisi beyannamesini bağlı bulunduğunuz vergi dairesine verdiğinizi belirterek, kıst döneme ait kesin mizan bildiriminin verilip verilmeyeceği, verilecekse hangi tarihe kadar ayrıca elden mi yoksa elektronik ortamda mı verilmesi gerektiği hususunda Başkanlığımızdan görüş talebinde bulunduğunuz anlaşılmıştır.

            Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendine göre Maliye Bakanlığı; “Bu Kanunun 149 uncu maddesine göre devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen bilgiler ile vergi beyannameleri ve bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim ve bilgilerin aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluğu beyanname, bildirim veya bilgi çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya” yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

            Bu yetkiye istinaden yayımlanan 403 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine 2010 yılı ve takip eden dönemler için elektronik ortamda kesin mizan bildirimi verme zorunluluğu getirilmiştir.

            Söz konusu tebliğin “5. Bildirimin Dönemi ve Verilme Zamanı” başlıklı 5.1. bölümünde; “…  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu hükümlerine göre tasfiyeye girmiş kurumların her bağımsız tasfiye dönemine ait kesin mizan bildirimleri, bu kurumların tasfiye memurlarınca tasfiye beyannamesinin verilme süresi içinde verilecektir…” ve 5.3. bölümünde ise “Bildirimlerin elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu olduğundan vergi dairelerinin kağıt ortamında verilen (elden veya posta ile) bildirimlerini hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.” açıklamalarına yer verilmiştir.

             Kurumlar Vergisi Kanununun 17 nci maddesinde tasfiye haline giren kurumların vergilendirilmesinde hesap dönemi yerine tasfiye döneminin geçerli olacağı ve tasfiye beyannamelerinin, tasfiye memurları tarafından tasfiye dönemlerinin sonundan itibaren Kanunun 14 üncü maddesinde yazılı sürelerde; tasfiyenin sona erdiği döneme ilişkin tasfiye beyannamesi ise tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren otuz gün içinde kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verileceği hüküm altına alınmıştır.

            Ancak, tüzel kişiler için tasfiye, devir, birleşme ve hesap döneminin değişmesi durumunda verilmesi gereken kıst dönem kesin mizan bildirimleri henüz elektronik ortamda alınamadığından, kıst döneme ilişkin kesin mizan bildirimlerinin  beyanname verme süresi içinde kağıt ortamında vergi dairelerine verilmesi gerekmektedir.

           Bilgilerinizi rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kıst Dönem Kesin Mizanlarının Bildirilmesi Hk.

23.07.2012

B.07.1.GİB.4.26.15.02-VUK-29-1/1-131

Son Yorumlananlar

Top
Menu