T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[42-11/3]-949

28/10/2011

Konu

:

Klimalı yolcu vagonlarının periyodik bakım onarımı ile soğutma sisteminde meydana gelen arızaların onarımı işinin yıllara sari inşaat ve onarım işi kapsamında olup olmadığı hk

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; şirketiniz ile TCDD arasında 160 adet klimalı yolcu vagonunun periyodik bakım onarımı ile soğutma sisteminde meydana gelen arızalarının onarımına ilişkin olarak 30.09.2010 tarihinde sözleşme imzalandığı, 12 ay sürecek işin ihale yoluyla alındığı, söz konusu sözleşmeye istinaden aylık olarak fatura düzenlendiği belirtilerek anılan işin yıllara sari inşaat ve onarma işi kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinin birinci fıkrasında; “Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır.) ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak mezkur yıl beyannamesinde gösterilir.” hükmüne yer verilmiştir.

            Bir işin Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamına giren inşaat ve onarma işi olması için, yapılan işin inşaat ve onarma işi olması, birden fazla takvim yılına sirayet etmesi ve taahhüde bağlı olarak yapılması gerekmektedir.

            Öte yandan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde;

            “Yapım: Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işleri”

            “Hizmet” ise; “Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikri ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetleri, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanması ve benzeri diğer hizmetler”

            olarak tanımlanmıştır.

            Şirketiniz tarafından Başkanlığımıza hitaben verilen özelge talep formunun ekinde yer alan ve TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü ile şirketiniz arasında imzalanan 30.09.2010 tarihli “Hizmet Alımları Tip Sözleşmesi” nin “İş Tanımı” başlıklı 5 inci maddesinde; sözleşme konusu işin, 160 adet klimalı yolcu vagonunun periyodik bakım onarımıile soğutma sisteminde meydana gelen arızaların onarımı işi olduğu, anılan sözleşmenin 11 inci maddesinde, işin yapım yerinin … ve/veya …Vagon Bakım Onarım Atölye Müdürlüklerinin tamirat sahası olacağı, TCDD’nin aynı işyerinde, aynı anda en fazla 8 vagonu yükleniciye verebileceği, bir vagonun yükleniciye verildiği tarihten itibaren periyodik bakım-onarım işlemlerinin tamamlanarak TCDD’ye tesliminin en fazla 5 takvim günü olacağı, 13 üncü maddesinde periyodik bakım ve onarımı tamamlanan vagonlar için yükleniciye birim vagon fiyatına göre hesaplanacak aylık işletmeye alınan vagon sayısına göre hak ediş ödemesi  yapılacağı ve anılan sözleşmenin 6 ncı maddesinde ise sözleşmenin 1.200.000 TL toplam bedel üzerinden imzalandığı belirtilmiştir.

            Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre,  hizmet işi niteliğindeki 160 adet klimalı yolcu vagonunun periyodik bakım onarımı ile soğutma sisteminde meydana gelen arızaların onarım işinin Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinde belirtilen birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işi kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Klimalı Yolcu Vagonlarının Periyodik Bakım Onarımı İle Soğutma Sisteminde Meydana Gelen Arızaların Onarımı İşinin Yıllara Sari İnşaat Ve Onarım İşi Kapsamında Olup Olmadığı Hk.

28.10.2011

B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[42-11/3]-949

Son Yorumlananlar

Top
Menu