T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.26.15.01-KVK-49-2-12-115

21/11/2011

Konu

:

Klinker işletme tesisi yapılması için yapılan harcamaların Ar-Ge harcaması olarak değerlendirilerek kurum kazancından indirilip indirilemeyeceği hk.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda,  şirketinizin … Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne 2005 yılında müracaatı üzerine arsa tahsisi yapıldığı, tahsis edilen arsa üzerine klinker işletme tesisi yapmak üzere etüd plan ve proje çizdirdiğiniz, hafriyat ve doğalgaz harcamaları yaparak Hazine Müsteşarlığına müracaat ettiğiniz ve … tarih ve … sayılı yatırım teşvik belgesini alarak klinker işleme tesisinin ithali için Çin firmasına 155.000 ABD Doları avans verdiğiniz ancak 22/08/2009 tarih ve 27327 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin “Kurulmayacak Tesisler” başlıklı 101 inci maddesine istinaden … Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü klinker işletme tesisinin çevre kirliliği yaratacağı nedeniyle proje yatırımınızı iptal edilerek sadece arsa bedelinin şirketinize iade edildiği, bunun üzerine Hazine Müsteşarlığının 02/11/2010 tarih ve …  sayılı yazılarına istinaden yatırım teşvik belgenizin de iptal edildiği belirtilerek 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yapılan Ar-Ge harcamaları neticesinde herhangi bir ürün elde edilememiş olması halinde de söz konusu harcamaların gider olarak dikkate alınması gerektiğinden bahisle … Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünün tarafınıza ödemeyi kabul etmediği 216.925,89 TL inşaat harcamalarınız ile Çin firmasına avans olarak verilen 155.000 ABD Dolarının şirketinizce gider yazılıp yazılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

            Anılan Kanunun “Diğer İndirimler” başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde; mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının % 100’ü oranında hesaplanacak Ar-Ge indiriminin beyanname üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla indirilebileceği, aynı bendin devamında da Ar-Ge indiriminden yararlanılacak harcamaların kapsamını ve uygulamadan yararlanılabilmesi için gerekli belgeler ile usulleri belirlemeye Maliye Bakanlığının yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.

            Söz konusu madde hükmünün Maliye Bakanlığına vermiş olduğu yetkiye dayanılarak yayımlanmış bulunan 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “Ar-Ge Sayılan Faaliyetler” başlıklı 10.2.2 inci bölümünde yapılan bir harcamanın Ar-Ge indirimine konu edilebilmesi için Ar-Ge faaliyeti kapsamında yapılmış olması gerektiği belirtilerek yönelik olduğu amaçlar itibarıyla Ar-Ge faaliyetleri sayılmıştır.  

            Öte yandan, avanslar gelecekte yapılacak olan mal ve hizmet teslimleri karşılığında peşin alınan veya verilen değerleri ifade ettiğinden alıcı tarafından satıcıya verilen avanslar belirli bir malın teslimini veya belirli bir hizmetin yerine getirilmesini isteme hakkını temsil etmekte ve sonuç olarak emtianın veya hizmetin maliyetine dönüşmekte, emtianın/hizmetin toplam bedelinden mahsup edilmektedir. Gerek Kurumlar Vergisi Kanunu gerekse Gelir Vergisi Kanununda, bir taahhüdün yerine getirilmesi amacıyla verilen, ancak taahhüt yerine getirilmediği takdirde veya sair nedenlerle geri alınamayan avans bedellerinin gider olarak yazılacağına dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

            Buna göre; söz konusu klinker işletme tesisinin kurulmasına ilişkin avanslar da dahil olmak üzere Şirketinizce yapılan harcamaların Ar-Ge harcaması olarak değerlendirilerek kurum kazancından indirilmesi mümkün olmadığı gibi klinker işletme tesisinin  ithaline ilişkin olarak Çin firmasına ödenen ancak geri alınamayan avans tutarı da kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınamayacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Klinker İşletme Tesisi Yapılması İçin Yapılan Harcamaların Ar-ge Harcaması Olarak Değerlendirilerek Kurum Kazancından İndirilip İndirilemeyeceği Hk.

21.11.2011

B.07.1.GİB.4.26.15.01-KVK-49-2-12-115

Son Yorumlananlar

Top
Menu