T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.07.16.01-KVK.ÖZ.2011/74-131

21/02/2012

Konu

:

Kobi kapsamında yapılan birleşmelerde kurumlar vergisi istisnası

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 5 inci maddesi kapsamında başka bir şirket ile 23/09/2009 tarihinde birleştiğiniz belirtilerek, söz konusu düzenlemede yer alan aylık istihdam şartının sağlanmasında sürenin ne şekilde belirleneceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 5 inci maddesinin birinci fıkrasında, madde kapsamındaki birleşme işlemlerinden doğan kazançların kurumlar vergisinden müstesna olacağı hüküm altına alınmıştır. Anılan fıkrada istisnanın uygulanabilmesi için gerekli şartlar sayılmış olup fıkranın (ç) bendinde ise birleşme sonrasında üç yıl süreyle aylık ortalama bazda birleşilen kurum ile münfesih kurum tarafından, 1/4/2009 tarihinden önce verilen son aya ilişkin sigorta bildirgelerine göre istihdam edilenlerin toplamından az olmamak üzere aylık istihdam sağlanması şartlarıyla birleşme işlemlerinden doğan kazançların kurumlar vergisinden müstesna olduğu hükmüne yer verilmiştir.

1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “39. Küçük ve orta büyüklükte işletmelerde (KOBİ) birleşme işlemleri” başlıklı bölümünde konuyla ilgili açıklamalar yapılmış olup, “39.3.4. İstihdam şartı” bölümünde;

“KOBİ birleşmelerinde, birleşme işlemi sonrasında birleşilen kurumda, üç yıl süreyle aylık ortalama bazda, birleşilen kurum ile münfesih kurum tarafından 1/4/2009 tarihinden önce verilen son aya ilişkin sigorta bildirgelerine göre istihdam edilenlerin toplamından az olmamak üzere aylık istihdam sağlanması gerekmektedir.

Örnek 2: (A) Ltd. Şti. 2008 Aralık ayında vermiş olduğu sigorta bildirgesine göre 15 işçi çalıştırmaktadır. Söz konusu şirket 1/4/2009 tarihinden önce verilen son aya ilişkin sigorta bildirgesinde ise 8 işçi çalıştırmaktadır. Şirketin KOBİ tanımına ilişkin diğer koşulları sağladığı varsayılmıştır. Şirket, KOBİ niteliğindeki, 1/4/2009 tarihinden önce verilen son aya ilişkin sigorta bildirgesine göre 30 işçi çalıştıran (B) A.Ş.’ye 1/8/2009 tarihinde geçici 5 inci madde çerçevesinde devrolunmuştur.

Buna göre, birleşilen kurumun, bu tarihten itibaren üç hesap dönemi boyunca (31/12/2011 tarihine kadar) her ay itibarıyla 38 işçi istihdam şartını yerine getirmesi gerekecektir.      

Bu süre zarfında herhangi bir ayda bahse konu istihdam şartının sağlanamaması halinde, birleşmeden dolayı istisna ve indirimli oran uygulamasından yararlanılabilmesi mümkün olmayacaktır. İzleyen aylarda istihdam şartı yeniden sağlansa dahi geçici 5 inci maddede yer alan teşviklerden yararlanılamayacaktır.

Dolayısıyla, istihdam şartı ile birlikte geçici 5 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan diğer şartların da yerine getirilmesi halinde istisna ve indirimli oran uygulamasından yararlanılabilmesi mümkün olup şartların ihlali halinde, zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, genel hükümlere göre birleşilen kurumdan tahsil edilecektir.”

açıklamalarına yer verilmiştir.

Bu çerçevede, Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 5 inci maddesinde belirtilen istisna hükmünden faydalanılabilmesi için  birleşilen ve münfesih kurum tarafından 1/4/2009 tarihinden önce verilen son aya ilişkin sigorta bildirgelerine göre istihdam edilenlerin toplamından az olmamak üzere 23.09.2009 tarihinden itibaren üç hesap dönemi (2009-2010-2011) boyunca ve her ay itibariyle toplam istihdam şartının sağlanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kobi Kapsamında Yapılan Birleşmelerde Kurumlar Vergisi İstisnası Hk.

21.02.2012

B.07.1.GİB.4.07.16.01-KVK.ÖZ.2011/74-131

Son Yorumlananlar

Top
Menu