T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

38418978-125[32A-15/4]-531740

29.12.2017

Konu

:

Komple yeni yatırımda indirimli kurumlar vergisi hesaplanacak kazancın tespiti hk.

 

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eki dilekçenizde, şirketinizin Sincan 1. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan fabrikanızda ….. üretimini yaptığı, üretim arttıkça fabrikanın yetersiz kaldığı ve yeni yatırıma ihtiyaç duyulduğu bu nedenle makine ve pompa imalatınızı ayırarak yeni kurulacak fabrikalara taşımak istediğiniz,

 

            -Söz konusu ürünlerin imalatı çok iç içe olduğundan yeni yatırımın eski fabrikaya çok yakın bir yerde yapıldığı hali hazırda eski fabrikanızda kauçuk imalatı yapıldığı yeni yatırım kapsamında kurulan fabrikaların birinde makine diğerinde ise pompa imalatı yapıldığı, indirimli kurumlar vergisinden yararlanmak üzere yeni yatırıma ilişkin olarak ……. tarihinde ‘Komple Yeni Yatırım’ cinsli yatırım teşvik belgesini aldığınız,

 

            -Yatırım döneminde 19.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı B.K.K.’da konuya ilişkin yapılan açıklamalar doğrultusunda bölgeler itibariyle belirlenen toplam yatırıma katkı tutarına mahsuben belirlenmiş olan oranda diğer kazançlarınız için kurumlar vergisi indiriminden faydalanıldığı, şirketinizin 2015 yılı içinde kısmen yatırımını tamamladığı ve yeni yatırımlarda üretime başladığı,

 

            -Ancak özelge talep formunuz ekinde verilen üretim sürecinde de görüleceği üzere ürünlerin son haline gelinceye kadar üç fabrikayı da dolaştığı, bir makinayı oluştururken hem yeni fabrikalarda hem de eski fabrikada imalatların bulunduğu, bu imalatlar ile makinenin tamamlandığı,

 

            -Dolayısıyla bu makine için kesilen faturadaki kazancın ne kadarının yeni fabrikalara ne kadarının eski fabrikaya ait olduğunun belirlenemediği bu nedenle indirimli kurumlar vergisi müessesinden yararlanılırken yatırıma ait kazancın tespiti konusunda tereddüde düşüldüğü, ayrıca konu hakkında Başkanlığımız görüşü alınana kadar geçici vergi dönemlerinde kurumlar vergisi indiriminden yararlanılmadığından daha sonra söz konusu geçici vergi beyanlarının düzeltilmesinin gerekip gerekmediği konularında tereddüt hasıl olduğu,

 

            belirtilerek söz konusu hususlar hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesinde,

 

            “(1) Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, taahhüt işleri, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında yapılan yatırımlar ile rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar hariç olmak üzere, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ve Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulur.

 

            (2) Bu maddenin uygulamasında yatırıma katkı tutarı, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların Devletçe karşılanacak tutarını, bu tutarın yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak oran ise yatırıma katkı oranını ifade eder. …” hükmüne yer verilmiştir.

 

            İndirimli kurumlar vergisi uygulaması ile ilgili düzenlemelere 19.06.2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı ile 20.06.2012 tarih ve 28329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/1 No.lu Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde yer verilmiştir.

 

            Anılan Tebliğin “Tanımlar” başlıklı 2 nci maddesinde;

 

            “…

 

            c) İşletmeye geçiş tarihi: Yatırım süresinin (ek süre dahil) bitiş tarihini veya bu tarihten önce tamamlama vizesi için müracaat edilmiş ise müracaat tarihini,

 

            …

 

            d) Komple yeni yatırım: Mal ve hizmet üretimine yönelik olarak ana makine ve teçhizat ile yardımcı tesisleri içeren, gerektiğinde arazi-arsa ve bina-inşaat harcamalarını da ihtiva eden, yatırımın yapılacağı yerde aynı üretim konusunda mevcut tesisi veya mevcut tesisi ile altyapı bütünlüğü bulunmayan yatırımları,

            …

 

            ifade eder.”

 

             açıklamalarına yer verilmiştir.

 

            Diğer taraftan söz konusu Bakanlar Kurulu Kararının “Vergi indirimi” başlıklı 15 inci maddesinin altıncı fıkrasında, arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tâbi olmayan diğer harcamaların vergi indirimi desteğinden yararlanamayacağı belirtilmiştir.

 

            Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesinin uygulanması ile ilgili ayrıntılı açıklamalara 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “32.2. İndirimli kurumlar vergisi” başlıklı bölümünde yer verilmiştir.

 

  Bu hüküm ve açıklamalar uyarınca, Ekonomi Bakanlığı tarafından 2012/3305 sayılı Karara göre düzenlenmiş olan teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulacaktır. Arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tâbi olmayan diğer kıymetlerle ilgili harcamaların  indirimli kurumlar vergisinden yararlanılacak kazancın tespitinde dikkate alınmaması gerekmektedir.

          Özelge talep formunuz ekinde yer alan ve 2012/3305 sayılı Karara göre düzenlenmiş olan yatırım teşvik belgesinin incelenmesinden, yapmış olduğunuz yatırımın komple yeni yatırım olduğu ve yatırımın konusunu da maden, taşocağı ve inşaat makineleri imalatı faaliyetlerinin oluşturduğu anlaşılmıştır.

         Buna göre, eski fabrikada ve teşvik belgesine konu komple yeni yatırım kapsamındaki yeni fabrikalarda iç içe geçmiş şekilde üretilerek satışı yapılan ürünlerin satışından elde edilen kazancın, sadece yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirdiğiniz komple yeni yatırımınızdan kaynaklanan kısmı indirimli kurumlar vergisine tabi tutulacaktır.

 Üretimin bir kısmının eski fabrikanızda bir kısmının da yeni fabrikalarınızda gerçekleştirildiği dikkate alındığında, işin mahiyetine uygun bir dağıtım anahtarı kullanılarak üretilen bu ürünlerin satışından elde edilen kazancın yatırım teşvik belgesi kapsamındaki komple yeni yatırımlarınıza isabet eden kısmının ayrıştırılması ve bu suretle tespit edilen yatırımdan elde edilen kazanca indirimli kurumlar vergisi uygulanması mümkündür.

 Öte yandan, yıllık kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden indirimli kurumlar vergisinden yararlanılmış olması halinde, indirimli kurumlar vergisinden yararlanılmak üzere ilgili dönemlere ilişkin geçici vergi beyannamelerinin düzeltmesine gerek bulunmamaktadır. 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.          

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Komple Yeni Yatırımda İndirimli Kurumlar Vergisi Hesaplanacak Kazancın Tespiti Hk.

29.12.2017

38418978-125[32A-15/4]-531740

Son Yorumlananlar

Top
Menu