T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

38418978-120[42-13/1]-878

20/08/2013

Konu

:

Kömür kazı, yükleme ve nakliyesi işinin senelere sari inşaat işi kapsamında olup olmadığı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketiniz ile … A.Ş. arasında imzalanan 15.02.2013 tarihli  sözleşmede … A.Ş.’nin uhdesinde bulunan maden sahası işletme ruhsatı kapsamındaki alanda kömür üretileceği, söz konusu kömür üretimi ile ilgili olarak tüvenan kömür kazımı ve yüklemesinin yapılarak kömür eleme tesislerine ve stok sahasına nakledileceği, ayrıca  tüvenan kömürünün çıkarılması sırasında çıkan hafriyatın teknik şartname ekindeki planda gösterilen döküm sahasına taşınması ve serilmesi işinin yapılacağı belirtilerek, söz konusu işin yıllara sari inşaat ve onarım işi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinin birinci fıkrasında; “Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterilir.” hükmü yer almaktadır.

            Bu madde hükmüne göre, bir işin yıllara sirayet eden inşaat ve onarma işi kapsamında değerlendirilebilmesi için,

            – Faaliyet konusunun inşaat ve onarma işi olması,

            – İnşaat ve onarım işinin birden fazla yıla sirayet etmesi,

            – İnşaat işinin taahhüde bağlı olarak yapılması

            gerekmektedir.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde de Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamındaki işlerle uğraşan kurumlara bu işleri dolayısıyla yapılacak istihkak ödemeleri üzerinden istihkak sahiplerinin kurumlar vergisine mahsuben kesinti yapılması hüküm altına alınmıştır.

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesinde “yapım”; bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işleri olarak tanımlanmıştır.

            Dekapaj ise yalnızca baraj sahasının veya kömür alanının üzerinin açılması gibi dar kapsamda yüklenilen bir faaliyet olmayıp bunlara ilaveten, kazı ve döküm sahalarında yol, su kanalı yapımına kadar uzanan bir dizi işi de içeren bir faaliyetler zinciridir.

            Diğer taraftan, özelge talep formunuz ekinde yer alan sözleşmeden, … A.Ş.’nin uhdesinde bulunan maden sahası işletme ruhsatı kapsamındaki alanda tüvenan kömürünün üretiminin yapılacağı, üretilen kömürün kömür eleme tesislerine ve stok sahasına nakledileceği, yine tüvenan kömürünün çıkarılması sırasında oluşan hafriyatın döküm sahasına taşınması ve serilmesi işinin yapılacağı, üretilen kömürün kömür eleme tesislerine ve stok sahasına kadar taşınması işi için 3,5 TL/m3, tüvenan kömürünün çıkarılması sırasında çıkan hafriyatın döküm sahasına taşınması ve serilmesi için de 3,00 TL/m3 birim fiyatı üzerinden anlaşıldığı ve sözleşmenin 31.12.2017 tarihi itibariyle son bulacağı anlaşılmıştır.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre, sözleşmenizde 3,00 TL/m3 birim fiyatı üzerinden anlaşılan; tüvenan kömürünün çıkarılması sırasında çıkan hafriyatın döküm sahasına taşınması ve serilmesi işinin, “dekapaj işi” niteliği taşıması nedeniyle Gelir Vergisi Kanununun 42 maddesi kapsamındaki bir inşaat ve onarma işi olarak değerlendirilmesi ve yapılacak hak ediş ödemelerinin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre %3 oranında vergi kesintisine tabi tutulması gerekmektedir. Ancak, sözleşmenizde 3,50 TL/m3 birim fiyatı üzerinden anlaşılan; üretilen kömürün kömür eleme tesislerine ve stok sahasına kadar taşınması işi, “dekapaj işi” niteliğinde olmadığından 42 nci madde kapsamındaki bir inşaat ve onarma işi olarak değerlendirilmeyecektir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kömür Kazı, Yükleme Ve Nakliyesi İşinin Senelere Sari İnşaat İşi Kapsamında Olup Olmadığı Hk.

20.08.2013

38418978-120[42-13/1]-878

Son Yorumlananlar

Top
Menu