Kooperatifin Elde Ettiği Kira Gelirinin Ve Bankada İşletilmesi Sonucu Elde Edilen Faiz Gelirinin Üyelerine Dağıtılması Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.54.15.01-121-2010-2-31

18/08/2011

Konu

:

Kooperatifin elde ettiği kira gelirinin ve bankada işletilmesi sonucu elde edilen faiz gelirinin üyelerine dağıtılması

            İlgide kayıtlı yazınızda; kooperatif olarak ORKÖY kredisi ile soğuk hava deposu yaptırdığınızı, soğuk hava deposunu da kullanmadığınızdan kiraya verdiğinizi, elde ettiğiniz kira gelirini bankaya yatırdığınızı, bankadaki bu geliri de üyelerinize dağıtmayı düşündüğünüzü belirterek, söz konusu meblağı üyelerinize dağıtmanız halinde vergilendirme yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin ikinci fikrasında kooperatifler kurumlar vergisi mükellefleri arasında sayılmış, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde ise tüketim ve taşımacılık kooperatifleri hariç olmak üzere, ana sözleşmelerinde sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması, yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden pay verilmemesi, yedek akçelerin ortaklara dağıtılmaması ve sadece ortaklarla iş görülmesine ilişkin hükümler bulunup, bu hükümlere fiilen uyan kooperatiflerin kurumlar vergisinden muaf olduğu hüküm altına alınmıştır.

            Bu hükümlere göre, kooperatifler yukarıda belirtilen şartların tamamını taşımaları halinde kurumlar vergisinden muaf olacaklardır.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94/6-b-i alt bendinde, tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergiden muaf olanlara dağıtılan, 75’inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından tevkifat yapılacağı hükme bağlanmıştır.

            1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “15.3.2.1. Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında yapılan kira ödemeleri” başlıklı bölümünde,

            “Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca, kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri üzerinden vergi kesintisi yapılacaktır.

            12/01/2009 tarih ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri üzerinden %20 oranında vergi kesintisi yapılacaktır.

            Söz konusu kira ödemeleri üzerinden yapılacak vergi kesintisinde, kooperatifin türü, mükellef veya muaf olup olmamasının bir önemi bulunmamaktadır.”

            açıklaması yer almaktadır.

            Aynı Tebliğin “14.5. Kooperatif gelirlerinin sadece taşınmaz kira gelirlerinden ve mevduat faizlerinden oluşması halinde beyan” başlıklı bölümünde ise;

            “Kooperatiflerin taşınmazlarını kiraya vermeleri ortak dışı işlem olarak değerlendirileceğinden, kurumlar vergisi mükellefiyetlerinin tesis edilmesi gerekmektedir.

            Kooperatiflerin taşınmazlarını kiraya vermeleri ortak dışı işlem olarak değerlendirileceğinden, kurumlar vergisi mükellefiyetlerinin tesis edilmesi gerekmektedir. Ancak anılan kooperatifin başkaca gelir getirici faaliyetinin bulunmaması ve gelirlerinin sadece vergi kesintisine tabi tutulmuş taşınmaz kira gelirleri ile vergi kesintisine tabi tutulan mevduat faizlerinden ibaret olması halinde, kurumlar vergisi beyannamesi (geçici vergi beyannameleri dahil) vermelerine gerek bulunmamaktadır. Yapılan vergi kesintileri nihai vergileme olacaktır.

            Kesintiye tabi tutulmuş taşınmaz kira gelirleri ile mevduat faizleri yanında diğer gelirleri de bulunan kooperatifler, kurumlar vergisi beyannamesi vermek zorunda olduklarından, taşınmaz kira gelirlerini ve mevduat faizlerini de bu beyannameye dahil edeceklerdir. Ancak, kira gelirleri ile mevduat faizleri üzerinden Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesi uyarınca kesinti yoluyla ödenmiş olan vergiler, hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilecektir.

            Öte yandan, kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan bu kooperatiflerin beyanname verme dışında mükellefiyetle ilgili diğer ödevlerini yerine getirecekleri tabiidir. “

            açıklamasına yer verilmiştir.

            Bu açıklamalara göre, S.S …. Kooperatifinin taşınmazlarını kiraya vermesi ortak dışı işlem olarak değerlendirileceğinden kurumlar vergisi mükellefiyetlerinin tesis edilmesi ve anılan kooperatife yapılan kira ödemeleri üzerinden 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca, %20 oranında vergi kesintisi yapılması gerekmektedir.

            Diğer taraftan, anılan kooperatif  başkaca gelir getirici faaliyetlerinin bulunmaması ve gelirlerinin sadece vergi kesintisine tabi tutulmuş taşınmaz kira ve mevduat faizi gelirlerinden ibaret olması halinde, kurumlar vergisi beyannamesi vermeyecek ve yapılan vergi kesintileri nihai vergileme olacaktır.

            Ancak anılan kooperatif diğer gelirleri nedeniyle kurumlar vergisi beyannamesi vermek zorunda ise,  taşınmaz kira gelirleri ve varsa mevduat faizleri de  beyannameye dahil edilecek ve kesinti yoluyla ödenmiş olan vergiler hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilebilecektir.

            Öte yandan, söz konusu kooperatifin kira gelirleri ile bankada biriken gelirlerini ortaklara dağıtması halinde, ortaklara dağıtılan kar payları üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94/6-b-i maddesine göre % 15 oranında vergi kesintisi yapılması gerekmektedir. Kooperatif ortaklarınca elde edilen kar payları ise Gelir Vergisi Kanunu’nun 85 ve 86 ncı madde hükümleri çerçevesinde beyan edilerek vergilendirilecektir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

EKLER :

1-Özelge Talep Formu
2-Örnek Özelge

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kooperatifin Elde Ettiği Kira Gelirinin Ve Bankada İşletilmesi Sonucu Elde Edilen Faiz Gelirinin Üyelerine Dağıtılması Hk.

18.08.2011

B.07.1.GİB.4.54.15.01-121-2010-2-31

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Kooperatifin Elde Ettiği Kira Gelirinin Ve Bankada İşletilmesi Sonucu Elde Edilen Faiz Gelirinin Üyelerine Dağıtılması Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu