T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-488-81

17/01/2012

Konu

:

Kredi Garanti Fonlarının destek ve mali yardımlar için vereceği kefalete ilişkin kurumlar vergisi, damga vergisi ve harç istisnası uygulaması.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, “destek”, “mali yardım” gibi isimlerle sağlanan finansmandan yararlanmak isteyen KOBİ’lere kefalet verilmesi talebiyle, bankalar dışındaki diğer finans kuruluşları ile Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, KOSGEB, TÜBİTAK, Kalkınma Ajansı ve benzeri kuruluşlar tarafından Şirketinize başvuruda bulunulduğu ve anılan kuruluşlardan finans kaynak temini için KOBİ’lere kefalet verilmesi durumunda kurumlar vergisi, harç ve damga vergisi istisnalarından yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.          

A-KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME           

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Muafiyetler” başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde; yabancı ülkeler veya uluslararası finans kuruluşları ile yapılan malî ve teknik işbirliği anlaşmaları çerçevesinde yalnızca kredi teminatı sağlamak üzere kurulmuş olup bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları teminat sorumluluk fonlarına ekleyen  ve sahip oldukları fonları ortaklarına dağıtmaksızın, kredi sağlayan banka ve kuruluşlara yatıran kurumların vergiden muaf olduğu hükmüne yer verilmiştir.

Söz konusu hüküm çerçevesinde gerekli şartların yerine getirilmesi koşuluyla, bankalar dışındaki diğer finans kuruluşları ile Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, KOSGEB, TÜBİTAK, Kalkınma Ajansı ve benzeri kuruluşlarca sağlanacak “Destek”, “Mali Yardım” vb. isimlerle sağlanan finansmandan yararlanabilmeleri amacıyla KOBİ’ler için … Anonim Şirketince kefalet verilmesi halinde Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde yer alan muafiyetten yararlanılması mümkün olacaktır

Ancak … Anonim Şirketinin destek ve mali yardımlar için vereceği kefalet nedeniyle elde edeceği kazançlar sonucu oluşan teminat sorumluluk fonunun; banka ve kredi kuruluşu sayılmayan kuruluşlarda değerlendirilmesi veya diğer şartların ihlal edilmesi halinde söz konusu muafiyetten yararlanılması mümkün olmayacaktır.
 

B-DAMGA VERGİSİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME

Diğer taraftan, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 1 inci maddesinin beşinci fıkrasında, diğer kanunlarla 5422 sayılı Kanuna yapılmış atıfların, ilgili olduğu maddeler itibarıyla bu Kanuna yapılmış sayılacağı hükmü yer almaktadır.

Mülga 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin (24) numaralı bendinde, yabancı ülkeler veya uluslararası finans kuruluşları ile yapılan mali ve teknik işbirliği anlaşmaları çerçevesinde münhasıran küçük ve orta ölçekli işletmelere kredi teminatı sağlamak üzere kurulan ve bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları teminat sorumluluk fonlarına ekleyen ve sahip oldukları bu fonları ortaklarına dağıtmayarak küçük ve orta ölçekli işletmelere kredi sağlayan banka ve kuruluşlara yatıran kurumların kurumlar vergisinden muaf olduğu; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun mülga 5422 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (24) numaralı bendi yerine düzenlenen 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde, yabancı ülkeler veya uluslararası finans kuruluşları ile yapılan malî ve teknik işbirliği anlaşmaları çerçevesinde yalnızca kredi teminatı sağlamak üzere kurulmuş olup bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları teminat sorumluluk fonlarına ekleyen ve sahip oldukları fonları ortaklarına dağıtmaksızın, kredi sağlayan banka ve benzeri kuruluşlara yatıran kurumların kurumlar vergisinden muaf olduğu hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, bankalar dışındaki diğer finans kuruluşları ile Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, KOSGEB, TÜBİTAK, Kalkınma Ajansı ve benzeri kuruluşlarca “destek”, “mali yardım”  gibi isimlerle sağlanan finansmandan yararlanabilmeleri amacıyla KOBİ’ler için, Şirketiniz tarafından 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi kapsamında kefalet verilmesi halinde, söz konusu kefalete ilişkin olarak düzenlenen kağıtlara 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun V/22 fıkrası uyarınca damga vergisi istisnası uygulanması gerekmektedir.

C- HARÇLAR KANUNU YÖNÜNDEN

492 sayılı Harçlar Kanununun 123 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, ” Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev’i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemler ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (Bu kooperatifler ile Kredi Garanti Fonu İşletme ve Araştırma Anonim Şirketi tarafından bankalardan kullandırılacak krediler için verilecek kefaletler dahil) bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve bunların teminatları ile geri ödenmelerine ilişkin işlemler bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır.”

hükmü bulunmaktadır.

Buna göre, Şirketinizin münhasıran bankalardan kullandırılacak kredilerin teminatına ilişkin olan ve kredi borcu dışındaki genel mahiyetteki borçları kapsamayan kefaletleri nedeniyle yapılan işlemlere harç istisnası uygulanacaktır.

Ancak, bankalar dışındaki diğer finans kuruluşları ile Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, KOSGEB, TÜBİTAK, Kalkınma Ajansı ve benzeri kuruluşlarca “destek”, “mali yardım” gibi isimlerle sağlanan finansmandan yararlanmak isteyen KOBİ’lere Şirketiniz tarafından kefalet verilmesi halinde ise harç istisnasının uygulanmasına imkan bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

     

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kredi Garanti Fonlarının Destek Ve Mali Yardımlar İçin Vereceği Kefalete İlişkin Kurumlar Vergisi, Damga Vergisi Ve Harç İstisnası Uygulaması Hk.

17.01.2012

B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-488-81

Son Yorumlananlar

Top
Menu