Kredi Kooperatifleri Bölge Birliğinizin, Sanayi Ve Ticaret Odasında Yapılacak Tescil İşlemlerinden Dolayı Ticaret Sicili Harcından Muaf Tutulup Tutulmayacağı Hususundakonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Kredi Kooperatifleri Bölge Birliğinizin, Sanayi Ve Ticaret Odasında Yapılacak Tescil İşlemlerinden Dolayı Ticaret Sicili Harcından Muaf Tutulup Tutulmayacağı Hususunda 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

TEKİRDAĞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

75497510-140[123-2013-86]-55

19/09/2013

Konu

:

Tarım Kredi Kooperatiflerinin Ticaret Sicil Harçlarından Muafiyeti hk.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Birliğinizin … Sanayi ve Ticaret Odası’nda yapacağı işlemlerinden dolayı Ticaret Sicili Harçlarından muaf olup olmadığı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

            Bilindiği üzere 492 sayılı Harçlar Kanununun 2 nci maddesinde, yargı işlemlerinden bu kanuna bağlı (1) sayılı tarifede yazılı olanların yargı harçlarına tabi olduğu hüküm altına alınmış olup Kanuna bağlı (1) sayılı tarifenin C- Ticaret Sicil Harçları başlıklı bölümünün I-Kayıt ve tescil harçları bölümünde alınacak harçların miktarları belirtilmiştir.

            Aynı Kanunun 123 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “Özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle, istisna edilen işlemlerden harç alınmaz.” hükmü yer almaktadır.

            Diğer taraftan, 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun 19 “Muafiyetler” başlıklı 19 uncu maddesinin (B) fıkrasının (a) ve (b) nentlerinde; “Bu kanuna göre kurulacak ve kurulmuş sayılan kooperatifler, bölge ve merkez birlikleri,

a) Kurumlar, gider, gayrimenkul kıymet artışı, intikal ve diğer vergilerden ve icra makamları, resmi daireler ve mahkemeler nezdinde yapacakları takip ve tahsillerle açacakları tazminat davaları ile ilgili her nevi talep, tebliğ ve kararlar her türlü masraf, vergi, resim ve harçtan,

b) Sermaye ve yedek   akçeleri ile taşınmaz malları ve bunların gelirleri, kendi ihtiyaçları için satın aldıkları ve alacaklarının tahsili gayesiyle mülk edindikleri taşınmaz malları ve bunların 15’inci madde hükmüne göre sahiplerine geri verilmesi işlemi, bütün vergi, resim ve harçtan”

muaftır hükmü yer almaktadır.

            Söz konusu maddede harç muafiyeti kapsamına giren işlemler ayrı ayrı belirtilmiş olup, tarım kredi kooperatiflerinin ve bölge birliklerinin ticaret sicilinde yaptıracağı kayıt ve tescil işlemlerinin harçtan muaf olduğuna dair bir hüküm bulunmamaktadır.          

            Buna göre; … Kredi Kooperatifleri … Bölge Birliğinizin, … Sanayi ve Ticaret Odasında yapılacak tescil işlemlerinden dolayı ticaret sicili harcı ödemesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kredi Kooperatifleri Bölge Birliğinizin, Sanayi Ve Ticaret Odasında Yapılacak Tescil İşlemlerinden Dolayı Ticaret Sicili Harcından Muaf Tutulup Tutulmayacağı Hususunda

19.09.2013

75497510-140[123-2013-86]-55

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Kredi Kooperatifleri Bölge Birliğinizin, Sanayi Ve Ticaret Odasında Yapılacak Tescil İşlemlerinden Dolayı Ticaret Sicili Harcından Muaf Tutulup Tutulmayacağı Hususunda
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu