T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 10-1226

06/04/2012

Konu

:

Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu kararına göre korunması gerekli yapı olan şirketin aktife kayıtlı gayrimenkulün restorasyon harcamalarının Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun … tarihli Kararına göre şirket aktifine kayıtlı … binanın korunması gerekli yapı olarak tesciline karar verildiği belirtilerek, söz konusu gayrimenkulü aslına uygun hale getirmek amacıyla yapılan restorasyon harcamalarının kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

             5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde kurumlar vergisinin bir hesap dönemi içinde elde edilen kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticarî kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Bu hüküm tespit edilecek kurum kazancından Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde yer alan giderler indirilebilecektir.

             Aynı Kanunun “Diğer İndirimler” başlıklı 10 uncu maddesinde ise:

             “1) Kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından sırasıyla aşağıdaki indirimler yapılır:

            ….

             d) Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve köyler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan veya Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen ya da desteklenmesi uygun görülen; …

             4) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı, yaşatılması, rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri yapılması ve nakil işlerine,

             …

             ilişkin harcamalar ile makbuz karşılığı yapılan bağış ve yardımların % 100’ü. Bakanlar Kurulu, bölgeler ve faaliyet türleri itibarıyla bu oranı, yarısına kadar indirmeye veya kanunî seviyesine kadar getirmeye yetkilidir.”

             hükmü yer almaktadır.

            Konuyla ilgili olarak, 03/04/2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan   1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “10.3.2.3. Kültür ve turizm amaçlı bağış ve yardımlar” bölümünde, bu çerçevede yapılacak bağış ve yardımlar için bağış yapılan projenin Kültür Bakanlığı tarafından desteklendiği veya desteklenmesinin uygun görüldüğüne ilişkin ilgili Bakanlık yazısının kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bağlı bulunulan vergi dairelerine verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

             Bu hüküm ve açıklamalara göre, şirketiniz aktifine kayıtlı olan … ili … ilçesi … Mahallesi … pafta … ada, … parseldeki kültür varlığı kapsamında olan taşınmazınızın restorasyonuna ait harcamaların Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenmesi veya desteklenmesinin uygun görülmesi halinde, söz konusu taşınmaz için yapılan restorasyon harcamalarının tamamının kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirilmesi mümkün bulunmaktadır. Harcamanın yapıldığı dönem itibariyle kurum kazancından indirilemeyen tutarların giderleştirilmesi veya geçmiş yıl zararı olarak dikkate alınması mümkün değildir. Öte yandan, söz konusu projenin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklendiği veya desteklenmesinin uygun görüldüğüne ilişkin ilgili Bakanlık yazısının kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bağlı bulunulan vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.

              Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kültür Ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu Kararına Göre Korunması Gerekli Yapı Olan Şirketin Aktife Kayıtlı Gayrimenkulün Restorasyon Harcamalarının Kurumlar Vergisi Matrahının Tespitinde İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı Hk.

06.04.2012

B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 10-1226

Son Yorumlananlar

Top
Menu