Kurulum Aşamasında Olan Ve Sanayi Sicil Belgesi Bulunmayan Enerji Santralinin Kullandığı Kredinin Bsmv İstisnasından Yararlanıp Yararlanamayacağı Hk.

T.C.

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Sayı :63611781-180[28-2017/1]-                                                                 08.03.2017

Konu : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Uygulamaları

İlgi : 23.02.2017 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin 1 MGW Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Santrali kurmakta olduğu, yatırıma 1/1/2017 tarihinde başladığı, 31/8/2017 tarihinde yatırımın tamamlanmasının planlandığı, makine ve teçhizat alımı için 16/1/2017 tarihinde yatırım kredisi kullanıldığı, kredinin kapanma tarihinin 28/1/2024 olduğu, güneş enerjisi santralinin yatırım aşamasında olması sebebiyle sanayi sicil belgesi ve kapasite raporunun bulunmadığı, yatırımda kullanılacak makine ve ekipmanların bir bütün olarak tesliminin mümkün olmaması sebebiyle satın alma işlemleri ile kurulum ve montajın parçalar halinde yapıldığı, projenin teknik ve ticari özelliklerinden dolayı inşaat, kurulum, montaj ve devreye alma sürecinin uzun bir zaman aldığı, yerli ve yabancı firmalara avans ödemesi yapılmasını müteakiben makine ve teçhizatın alımı arasında geçen süre ve projenin teknik ve ticari özellikleri dolayısıyla 90 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliğinde belirtilen süreler içerisinde sanayi sicil belgesi ve satış faturasının kredi veren bankaya ibraz edilememesi nedeniyle Gider Vergileri Kanununun 29 uncu maddesinin (z) bendinde düzenlenen banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) istisnasından faydalanılamadığı belirtilerek söz konusu kredinin ilk taksitinden itibaren istisnadan faydalanılmasının mümkün olup olmadığı, mümkün değilse şartlar sağlandıktan sonra ödenecek taksitlerde istisnadan faydalanıp faydalanılamayacağı, bu süre içinde ödenen BSMV’nin iade alınıp alınamayacağı, alınabiliyorsa iade talebinin nereye ve hangi belgelerle yapılması gerektiği hususunda Defterdarlığımız görüşü talep edilmektedir.

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrasında, banka ve sigorta şirketlerinin 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paraların BSMV’ye tabi olduğu hükmü, 30 uncu maddesinde, BSMV’yi banka ve bankerlerle sigorta şirketlerinin ödeyeceği hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun 29 uncu maddesinin (z) bendinde, 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere alınan makine ve teçhizatın finansmanı için bu işletmeler tarafından kullanılan krediler dolayısıyla lehe alınan paraların BSMV’den istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı 90 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliğinin; 

–   “İstisnadan yararlanabilecek sanayi işletmeleri” başlıklı 5 inci maddesinde; “Sanayi sicil belgesini haiz olmak koşuluyla gerçek veya tüzel kişilik bünyesinde faaliyette bulunan tüm sanayi işletmeleri, münhasıran imalat ve üretim faaliyetlerine ilişkin alacakları yeni (kullanılmamış) makine ve teçhizatın finansmanı için kullandıkları krediler dolayısıyla istisnadan faydalanabilecektir.”

–    “İstisna kapsamında kredi kullanılarak alınabilecek makine ve teçhizat” başlıklı 6 ncı maddesinde;

“(1) İstisnadan yararlanabilmek için, makine ve teçhizatın münhasıran imalat ve üretim işlerinde kullanılabilecek mahiyette olması gerekmektedir. Bu kapsamda imalat ve üretimle doğrudan ilgisi olmayan büro malzemeleri, demirbaşlar, trafik tescil kuruluşlarınca tescil edilen taşıt araçları vb. makine ve teçhizat kapsamına girmez.

……

(3) Bir bütün halinde teslimi teknik olarak mümkün olmadığı için parçalar halinde alınan ve işletmede kurulumu ve montajı gerçekleştirilen makine ve teçhizat dolayısıyla kullanılan krediler istisna kapsamındadır.”

-” İstisna uygulaması” başlıklı 7 nci maddesinde ise;

“(1) İstisna kapsamında kredi kullanmak isteyen sanayi işletmelerinin, sanayi sicil belgesi ile makine ve teçhizat alımına ilişkin proforma fatura veya kredi başvuru tarihinden önceki yedi gün içinde düzenlenmiş satış faturasının birer örneğini kredi kullanılacak finans kuruluşuna ibraz etmesi gerekmektedir.

(2)   Yeni kurulan ve henüz sanayi sicil belgesi almamış olan sanayi işletmeleri ile sanayi sicil belgesinde yer almayan bir imalat ve üretim alanında faaliyette bulunacak sanayi işletmelerince imalat ve üretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere alınan yeni makine ve teçhizatın finansmanı için kullanılan krediler dolayısıyla da kredinin kullanıldığı tarihten itibaren istisnadan yararlanılabilmesi mümkündür. Bu şekilde istisna kapsamında kredi kullanmak isteyen işletmelerin, makine ve teçhizat alımına ilişkin proforma fatura veya kredi başvuru tarihinden önceki yedi gün içinde düzenlenmiş satış faturası ile işletmenin kuruluşuna ya da üretim değişikliğine dair Ticaret veya Esnaf Sicil Gazetesinin birer örneğini kredi kullanılacak finans kuruluşuna ibraz etmesi gerekmektedir. Ancak, bu şekilde kullanılan kredilerde, istisnanın baştan itibaren geçerli sayılabilmesi için ilk defa alınacak sanayi sicil belgesinin veya üretim konusu değişikliğini içeren yeni sanayi sicil belgesinin bir örneğinin, her halükarda kredinin kapandığı tarihi aşmamak kaydıyla, kredi kullanım tarihinden itibaren dört ay içinde kredi kullanılan finans kuruluşuna ibraz edilmesi gerekmektedir.

(3)     İstisna kapsamında kredi kullanan sanayi işletmeleri, alınan makine ve teçhizatın işletme aktifine kaydedildiğini gösteren yasal defter kaydının; kredi başvurusunda proforma fatura kullanan işletmeler ise ayrıca makine ve teçhizat alımına ilişkin satış faturasının birer örneğini kredi kullanım tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili finans kuruluşuna ibraz etmekle yükümlüdür. Bununla birlikte, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından çıkarılan ve 25/10/2014 tarihli ve 29156 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan SGM 2014/11 sayılı Sanayi Sicil Tebliğinin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca sanayi sicil kaydı için kapasite raporu istenen işletmelerce (halen sanayi sicil belgesini haiz olarak faaliyette bulunduklarına veya sanayi sicil belgesi için ilk defa başvurduklarına bakılmaksızın) istisna kapsamında kullanılan kredi ile alınan makine ve teçhizatın bulunduğu kapasite raporunun bir örneğinin, her halükarda kredinin kapandığı tarihi aşmamak kaydıyla, dört ay içinde ilgili fınans kuruluşuna ibraz edilmesi gerekmektedir. Anılan Tebliğin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sanayi sicil kaydı için kapasite raporu istenmeyen işletmelerden ise ayrıca kapasite raporu aranmaz

….

(6) İlgili finans kuruluşu, işletme tarafından sunulan belgelerin doğruluğunu kontrol ettikten sonra istisna kapsamında kredi kullandırabilecek olup, kredi kullanım tarihinden itibaren lehe alınan paralara (faiz, komisyon, masraf vs.) banka ve sigorta muameleleri vergisi istisnası uygulanacaktır.”

açıklamalarına yer verilmiştir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, Gider Vergileri Kanununun 29 uncu maddesinin (z) bendinde düzenlenen istisnadan sanayi sicil belgesini haiz olmak koşuluyla tüm sanayi işletmeleri, münhasıran imalat ve üretim faaliyetlerine ilişkin alacakları yeni (kullanılmamış) makine ve teçhizatın finansmanı için kullandıkları krediler dolayısıyla faydalanabileceğinden, henüz sanayi sicil belgesi almamış olan yatırım teşvik belgesi sahibi Şirketinizin söz konusu istisnadan kredinin kullanıldığı tarihten itibaren yararlanabilmesi, her halükarda kredinin kapandığı tarihi aşmamak kaydıyla 2012/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 23 üncü maddesi gereğince yapılacak yatırımın tamamlanmasına ilişkin vize tarihinden itibaren 90 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliğinde belirtilen belge (fatura, sanayi sicil belgesi, kapasite raporu) ve sürelere ilişkin şartlara riayet edilmesi kaydıyla mümkün bulunmaktadır. Bu takdirde de kredinin kullanılma aşamasında proforma fatura ibraz edilmesi gerektiği açıktır.

Öte yandan, söz konusu istisnanın şarta bağlı olduğu, belge ve ibraz yükümlülüklerine riayet edilmesi koşuluyla istisnanın geçerli olabileceği, bu yükümlülüklere riayet edilmemesi durumunda ise zamanında alınmayan verginin, vergi ziyaı ve gecikme faiziyle birlikte tahsil edileceği hususları da göz önünde bulundurularak banka tarafından kredinin kullandırıldığı tarihten itibaren lehe alınan tutarlara BSMV istisnası uygulanabileceği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Kurulum Aşamasında Olan Ve Sanayi Sicil Belgesi Bulunmayan Enerji Santralinin Kullandığı Kredinin Bsmv İstisnasından Yararlanıp Yararlanamayacağı Hk.

16.11.2017

63611781-180[28-2017/1]-

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Kurulum Aşamasında Olan Ve Sanayi Sicil Belgesi Bulunmayan Enerji Santralinin Kullandığı Kredinin Bsmv İstisnasından Yararlanıp Yararlanamayacağı Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu