T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MALATYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

37538499-125[10-2012-3]-2

24/04/2013

Konu

:

Kurumlar Vergisi İndirimi

 

            İlgi’de kayıtlı özelge talep formunda; …….. Vergi Dairesinin …….. vergi numarasında tekstil ürünleri imalatı ve satışı konusunda faaliyet gösterdiğiniz, ……. Müftülüğüne cami, Kur’an kursu ve müştemilatı yaptırmak ve bağışlamak istediğiniz belirtilerek,

            – 6322 sayılı Kanunun 36’ncı maddesiyle değişen 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10/1-ç bendindeki “…rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler …” ifadesinde yer alan izin ve denetimden ne kastedildiği,

            – Hangi kurumlara başvuruda bulunulacağı ve nasıl bir prosedürün izlenmesi gerektiği,

            – Hangi harcamaların kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabileceği,

            hususlarında Başkanlığımızdan görüş istenilmektedir.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Diğer İndirimler” başlığını taşıyan 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının 6322 sayılı kanunun 36 ncı maddesiyle değişik (ç) bendinde, genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi, 100 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak kaydıyla öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamının kurum kazancından indirilebileceği hükmü bulunmaktadır.

            1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “10.3.2. Bağış ve yardımlar” başlıklı bölümünde ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır.

            Madde kapsamındaki ibadethanelerin umuma açık olması, inşasının mülki idare amirlerinin iznine istinaden gerçekleştirilmesi, inşa ve faaliyetine devam etmesi için yapılan bağış ve yardımların da yine mülki idare amirlerinin denetiminde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Yaygın din eğitimi verilen tesisler için yapılan harcamaların da Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatınca denetlenmesi gerektiği tabiidir.

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin tetkikinden; İlimiz ……….. taşınmazda cami ve Kur’an kursu ve müştemilatı yapımı için ……. Valiliğinden “Olur” alındığı ve 25.07.2012 tarih ve 1910 sayılı yazı ile de şirketinize bilgi verildiği ve şirketiniz ile ……. Valiliği İl Müftülüğü arasında söz konusu tesislerin yapımına ilişkin protokol düzenlendiği anlaşılmıştır.

            Yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde yapılan bağışların kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla indirim konusu yapılması mümkündür.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kurumlar Vergisi İndirimi Hk.

24.04.2013

37538499-125[10-2012-3]-2

Son Yorumlananlar

Top
Menu