T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

 

Sayı : 17192610-125[ÖZG-13/23]-106                                                                         11/04/2014

Konu : Kurumlar vergisi beyannamesinde tevkif

            yoluyla kesilen vergilerden doğan iade

alacağının ithal edilen malların katma

değer vergisine mahsubu

İlgi : … tarihli özelge talep formu.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; 2012 yılına ait kurumlar vergisi beyannamesinde yıllara sari inşaat işlerinden dolayı tevkif yoluyla kesilen vergilerden doğan iade alacağınızın, ithal edilen malların katma değer vergisine mahsubunun yapılıp yapılamayacağı hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmıştır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 34 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, beyannamede gösterilen kazançlardan, Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrası ve 30 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına göre, kaynağında kesilmiş olan vergilerin, beyanname üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edileceği, beşinci fıkrasında ise mahsubu yapılan vergilerin, beyanname üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden fazla olduğu takdirde, bu durumun vergi dairesince mükellefe yazı ile bildirileceği, aradaki farkın mükellefin söz konusu yazıyı tebellüğ tarihinden itibaren bir yıl içinde başvurusu halinde kendilerine red ve iade edileceği belirtilmiştir.

Ayrıca anılan maddede Maliye Bakanlığının iadeyi mahsuben veya nakden yaptırmaya, inceleme raporuna, yeminli mali müşavir raporuna veya teminata bağlamaya ve iade için aranılacak belgeleri belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmış olup, konuyla ilgili ayrıntılı açıklamalar 252 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılmıştır.

Anılan Tebliğin “1.3.1. Mahsup Yoluyla İade” başlıklı bölümünde, tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyannamedeki mahsuplar sonunda kalan kısmının diğer vergi borçlarına mahsup talebinin tutarına bakılmaksızın, inceleme raporu ve teminat aranılmadan yerine getirileceği belirtilmiştir.

Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunun “Kanunun şümulü” başlıklı 1 inci maddesinde, bu Kanunun kapsamı ve hükümlerinin uygulanacağı vergi, resim ve harçlar belirlenmiştir. Bu Kanuna tabi vergi, resim ve harçlar ise genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlardır.

Aynı Kanunun 2 nci maddesinde ise Vergi Usul Kanununun kapsamına girmeyen vergi ve resimler belirlenmiştir. Bu maddeye göre gümrük ve tekel idareleri tarafından alınan vergi ve resimler bu kapsamda değildir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, gümrük idaresi tarafından alınan vergiler, 252 seri no.lu Tebliğde belirtilen diğer vergi borcu kapsamında değerlendirilmeyeceğinden, şirketinizin 2012 yılından doğan kurumlar vergisi iade alacağının ithal edilen malların katma değer vergisine mahsubu mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413 .maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir. (***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerden Doğan İade Alacağının İthal Edilen Malların Katma Değer Vergisine Mahsubu Hk.

11.04.2014

17192610-125[ÖZG-13/23]-106

Son Yorumlananlar

Top
Menu