T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.35.16.01-176300-621

16/11/2011

Konu

:

Kurumlar vergisi beyannamesinde zarar olması nedeniyle kurumlar vergisi matrahı oluşmaması durumunda sonraki dönemlerde Ar-Ge İndirimden yararlanılabilmesi için yeminli mali müşavir tasdik raporunun düzenlenmesi hk.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 03.12.2010 tarih ve … sayılı yazısı ile kurumunuz nezdinde Ar-Ge çalışmasına başlandığı, 2010 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde faaliyet sonucunuzun zarar olması nedeniyle yapmış olduğunuz Ar-Ge çalışması sonucu oluşan 21.977,37-TL tutarın indirim konusu yapılamadığı ve beyannamede gelecek yıllarda faydalanılacak Ar-Ge harcaması olarak yer aldığı belirtilerek, kurumlar vergisi matrahı oluşmadığından söz konusu harcama tutarına ilişkin yeminli mali müşavir tasdik raporu düzenlenip düzenlenmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Diğer İndirimler” başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik (5746 sayılı kanunun 5 inci maddesiyle değişen bent) araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının % 100’ü oranında hesaplanacak “Ar-Ge indirimi” ni kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirebilecekleri, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayan giderlerden ve tamamen araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılmayan amortismana tâbi iktisadî kıymetler için hesaplanan amortisman tutarlarından verilen paylar üzerinden Ar-Ge indirimi hesaplanmayacağı, matrahın yetersiz olması nedeniyle ilgili dönemde indirim konusu yapılamayan tutarın, sonraki hesap dönemlerine devredeceği hükme bağlanmış olup, Ar-Ge indiriminden yararlanılacak harcamaların kapsamını ve uygulamadan yararlanılabilmesi için gerekli belgeler ile usûlleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. .

            Öte yandan, konu ile ilgili açıklamaların yer aldığı 1 seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin “10.2.9.2.3. Yeminli mali müşavir tasdik raporu” başlıklı bölümünde; “2/1/1990 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları ve Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca “Ar-Ge indirimi” ile ilgili işlemler yeminli mali müşavirlerin tasdik edeceği konular kapsamına alınmıştır.

            Ar-Ge indiriminden yararlanan mükelleflerin, kurumlar vergisi beyannamesinde yararlanılan Ar-Ge indiriminin doğru hesaplandığı ve uygulandığına ilişkin YMM tasdik raporunu ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde bağlı bulundukları vergi dairelerine vermeleri gerekmektedir. Ar-Ge proje değerlendirme raporlarının, YMM tasdik raporlarının verilmesi gereken ay içinde veya daha sonra gelmesi halinde de mükellefler Ar-Ge indiriminden yararlanabileceklerdir. Bu durumda, değerlendirme raporunun ilgili vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde YMM tasdik raporunun ibraz edilmesi gerekecektir. Söz konusu raporun bu süreler içinde verilememesi halinde ise Ar-Ge indiriminden yararlanılamayacağı tabiidir.

            Ar-Ge indirimine ilişkin hususlara tam tasdik raporunda yer verilmiş olması durumunda, Ar-Ge indirimine ilişkin olarak ayrıca tasdik raporu düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

            …..”  açıklamalarına yer verilmiştir.

             Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre; 2010 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamenizde faaliyet sonucunuzun zarar olması nedeniyle kurumlar vergisi matrahı oluşmamış olsa da 2010 yılından sonraki dönemlerde Ar-Ge İndirimden yararlanabilmeniz için, söz konusu beyannamede gösterilen Ar-Ge harcaması tutarına ilişkin yeminli mali müşavir tasdik raporunu belirtilen süreler içerisinde bağlı bulunduğunuz vergi dairesine ibraz etmeniz gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Zarar Olması Nedeniyle Kurumlar Vergisi Matrahı Oluşmaması Durumunda Sonraki Dönemlerde Ar-ge İndirimden Yararlanılabilmesi İçin Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporunun Düzenlenmesi Hk.

16.11.2011

B.07.1.GİB.4.35.16.01-176300-621

Son Yorumlananlar

Top
Menu