Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Geçici 5’inci Maddesinin Uygulanması Süresi Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.16.01-125[Geç.5-2012/176]-2559

14/08/2012

Konu

:

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Geçici 5’inci maddesinin uygulanması süresi.

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ve ekinde yer alan dilekçenizde, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, 29/12/2009 tarihinde yapmış olduğunuz birleşmenin İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunda tescil ve ilan olunduğu belirtilerek  KOBİ’lerin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 5 inci maddesi kapsamında 31/12/2009 tarihine kadar yapılan birleşmelerinde, birleşme işleminin gerçekleştiği hesap dönemi dahil olmak üzere, üç hesap döneminde elde ettiği kazançlara uygulanması öngörülen indirimli kurumlar vergisi uygulamasından 2012 yılı için de yararlanılmasının mümkün olup olmadığı hususunda görüş talep edilmektedir.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 5 inci maddesinde;

            “(1) Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin bu madde kapsamında 31/12/2009 tarihine kadar yapılan birleşmelerinde;

            a) Birleşilen kurum tarafından münfesih kurumun birleşme tarihindeki sabit kıymetlerinin rayiç bedelle, diğer kıymetlerinin ise 213 sayılı Vergi Usul Kanununun değerleme hükümlerine göre değerlemek suretiyle bir bütün halinde devralınması ve bilançosuna kaydedilmesi,

            b) Birleşmeden doğan kazançların tamamının birleşme tarihi itibarıyla birleşilen şirketin sermayesine eklenmesi,

            c) Birleşilen kurumun, münfesih kurumun tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarını ödeyeceğini ve diğer ödevlerini yerine getireceğini; münfesih kurumun, birleşmenin Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde birleşme nedeniyle vereceği kurumlar vergisi beyannamesine ekli bir taahhütnameyle taahhüt etmesi, 

            ç) Birleşme sonrasında üç yıl süreyle aylık ortalama bazda birleşilen kurum ile münfesih kurum tarafından, 1/4/2009 tarihinden önce verilen son aya ilişkin sigorta bildirgelerine göre istihdam edilenlerin toplamından az olmamak üzere aylık istihdam sağlanması,

            şartlarıyla birleşme işlemlerinden doğan kazançlar, kurumlar vergisinden müstesnadır.

            (2) Birleşme nedeniyle infisah eden kurumun, birleşme tarihinde sona eren hesap döneminde elde ettiği kazançları ile birleşilen kurumun birleşme işleminin gerçekleştiği hesap dönemi dahil olmak üzere, üç hesap döneminde elde ettiği kazançlara, onbirinci fıkraya göre belirlenen indirimli kurumlar vergisi uygulanır.”  hükmüne yer verilmiştir.

            Konuyla ilgili olarak, 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “39. Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmelerde (KOBİ) Birleşme İşlemleri” bölümünde konuya ilişkin açıklamalara yer verilmiş ve Tebliğin “39.2.2. KOBİ birleşmelerinde indirimli kurumlar vergisi uygulaması” başlıklı bölümünde,

             “Kanunun geçici 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında, KOBİ birleşmelerinde indirimli kurumlar vergisi uygulamasına yer verilmiştir.

            Buna göre,

            – Birleşme nedeniyle infisah eden kurumun, birleşme tarihinde sona eren hesap döneminde elde ettiği kazançlar,

            – Birleşilen kurumun birleşme işleminin gerçekleştiği hesap dönemi dahil olmak üzere üç hesap döneminde elde ettiği kazançlar

            anılan geçici maddenin onbirinci fıkrasına göre belirlenen indirimli kurumlar vergisi oranı uygulanmak suretiyle vergilendirilecektir.

            Maddenin onbirinci fıkrasında Bakanlar Kuruluna, KOBİ birleşmelerinden yararlanan işletmeler için kurumlar vergisi oranını % 75’ine kadar indirimli uygulatma hususunda yetki verilmiştir.

            Örnek 1: 1/8/2009 tarihinde KOBİ niteliğindeki (A) Ltd. Şti., KOBİ niteliğindeki mevcut (B) A.Ş.’ye geçici 5 inci madde uyarınca devrolunmuştur.

               – (A) Ltd. Şti.’nin birleşme işleminden doğan kazançları kurumlar vergisi istisnasından,

               – (A) Ltd. Şti.’nin 1/1/2009-1/8/2009 kıst döneminde elde ettiği faaliyetlerinden doğan kazançları indirimli kurumlar vergisinden,

            – (B) A.Ş.’nin 1/1/2009-31/12/2009 dönemi kurum kazançları indirimli kurumlar vergisinden,

            – (B) A.Ş.’nin 1/1/2010-31/12/2010 dönemi kurum kazançları indirimli kurumlar vergisinden,

            – (B) A.Ş.’nin 1/1/2011-31/12/2011 dönemi kurum kazançları indirimli kurumlar vergisinden

             yararlanabilecektir.”

            açıklamalarına yer verilmiştir.

            Yukarıdaki hüküm ve açıklamalara göre, KOBİ’lerin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 5 inci maddesi kapsamında 31/12/2009 tarihine kadar yapılan birleşmelerinde, birleşme işleminin gerçekleştiği hesap dönemi dahil olmak üzere, üç hesap döneminde elde edilen kazançlara uygulanması öngörülen indirimli kurumlar vergisi uygulamasından 2012 yılı için de yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Geçici 5’inci Maddesinin Uygulanması Süresi Hk.

14.08.2012

B.07.1.GİB.4.34.16.01-125[Geç.5-2012/176]-2559

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Geçici 5’inci Maddesinin Uygulanması Süresi Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu