Kurumlar Vergisi Mükellefi Olan Kooperatifin Üyelerinden Topladığı Aidatları Bankada Değerlendirilmesi Sonucu Elde Edilen Faiz Ve Fon Gelirlerinin Vergilendirilmesi Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Kurumlar Vergisi Mükellefi Olan Kooperatifin Üyelerinden Topladığı Aidatları Bankada Değerlendirilmesi Sonucu Elde Edilen Faiz Ve Fon Gelirlerinin Vergilendirilmesi Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 6-1332

18/08/2011

Konu

:

Kurumlar vergisi mükellefi olan kooperatifin üyelerinden topladığı aidatları bankada değerlendirilmesi sonucu elde edilen faiz ve fon gelirlerinin vergilendirilmesi

             İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı  kurumlar vergisi mükellefi olduğunuzu, kooperatifinizin amaçlarına ulaşmak ve finans sağlamak için üyelerinden aidat topladığı ve toplanan bu aidatların bankada  değerlendirilmesi sonucu  lehinize  faiz ve fon gelirleri oluştuğunu belirterek,  banka faiz ve fon gelirlerinizin kurumlar vergisi matrahına dahil edilip edilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

             5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 1’inci maddesinde, kooperatiflerin kurumlar vergisi mükellefi olduğu, aynı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde ise tüketim ve taşımacılık kooperatifleri hariç olmak üzere, ana sözleşmelerinde sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması, yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden pay verilmemesi, yedek akçelerin ortaklara dağıtılmaması ve sadece ortaklarla iş görülmesine  ilişkin hükümler bulunup, bu hükümlere fiilen uyan kooperatiflerin kurumlar vergisinden muaf olacağı hükümlerine yer verilmiştir.

             Aynı Kanun’un 1’inci maddesinin son fıkrasında kurum kazancının gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurlarından oluşacağı; Kanun’un 6’ncı maddesinde de kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

             Konu ile ilgili olarak  03/04/2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazete’de politikasi/”>yayınlanan 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin,  “4.13. Kooperatifler” başlıklı bölümünde konu ile ilgili gerekli açıklamalara yer verilmiştir,

              Bu hüküm ve açıklamalara göre, kurumlar vergisi mükellefi olan Kooperatifiniz tarafından  üyelerden toplanan aidatların bankada  değerlendirilmesi sonucu  elde edilen faiz ve fon gelirlerinin kurumlar vergisi matrahına dahil edilerek beyan edilmesi gerekmektedir.

              Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kurumlar Vergisi Mükellefi Olan Kooperatifin Üyelerinden Topladığı Aidatları Bankada Değerlendirilmesi Sonucu Elde Edilen Faiz Ve Fon Gelirlerinin Vergilendirilmesi Hk.

18.08.2011

B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 6-1332

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Kurumlar Vergisi Mükellefi Olan Kooperatifin Üyelerinden Topladığı Aidatları Bankada Değerlendirilmesi Sonucu Elde Edilen Faiz Ve Fon Gelirlerinin Vergilendirilmesi Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu