T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.16.16.01-125[ÖZG-12/18]-258

19/06/2012

Konu

:

Kurumlar Vergisi mükellefi olan şirketiniz tarafından ortakları adına ödenen bireysel emeklilik katkı paylarının şirketin kurum kazancından indirim konusu yapılıp yapılmayacağı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden; Kurumlar Vergisi mükellefi olan Şirketiniz tarafından ortakları adına ödenen bireysel emeklilik katkı paylarının şirketin kurum kazancından indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hususunda tereddüte düşüldüğü anlaşılmıştır.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı belirtilmiş, maddenin ikinci fıkrasında da safi kurum kazancının tesbitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde, safı kurum kazancının tespit edilmesi sırasında indirilecek giderler tadadi olarak sayılmış olup maddenin (1) numaralı bendinde, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin (9) numaralı bendinde de; işverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarının (Gerek işverenler gerekse ücretliler tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen ve vergi matrahının tespitinde dikkate alınan katkı paylarının toplamı bu Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde belirlenen oran ve haddi aşamaz.) safı kazancın tespitinde indirim konusu yapılacağı hükme bağlanmıştır.

            Öte yandan 13/08/2003 tarih ve GVK-3/2003-3/Bireysel Emeklilik Sistemi-1 sayılı, 3 seri no.lu Gelir Vergisi Sirkülerinin “4- İşverenler Tarafından Ücretliler Adına Ödenen Katkı Paylarının Ticari Kazancın Tespitinde İndirimi” başlıklı bölümünde;

            “Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin (9) numaralı bendinde yer alan hüküm işverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarının, ücretlerle ilişkilendirilmeksizin, ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilmesine imkan tanımaktadır.

            Bu kapsamda indirim konusu yapılabilecek tutar, ücretlinin elde ettiği ücretin % 10 unu ve yıllık bazda asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır.

            Gerek işverenler gerekse ücretliler tarafından ödenen ve vergi matrahının tespitinde dikkate alınan katkı paylarının toplamı, ücretlinin elde ettiği ücretin %10 unu ve yıllık bazda asgari ücretin yıllık tutarını (Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde belirlenen oran ve haddi) aşamayacaktır.

           …….”

            denilmektedir.       

            Bu hüküm ve açıklamalara göre;

            – Şirket çalışanları adına bireysel emeklilik sistemine ödenen, çalışanlarınızın elde ettiği ücretin % 10 unu ve yıllık bazda asgari ücretin yıllık tutarını aşmayan katkı paylarının, Gelir Vergisi Kanununun 40/9 maddesi kapsamında kurum kazancının tespitinde doğrudan gider olarak indirilmesi mümkün bulunmaktadır. Şirketiniz tarafından ödenen katkı payı ödemesinin ücretin %10 unu ve yıllık bazda asgari ücretin yıllık tutarını aşması halinde ise aşan tutarın ücret olarak değerlendirileceği tabiidir.

            – Bu bağlamda, şirketinizce tüm çalışanlarınız adına oluşturulan emeklilik planı çerçevesinde şirket çalışanı olan ortaklarınız adına ödenen katkı paylarının da yukarıda belirtildiği şekilde kurum kazancından indirilmesi mümkündür.

            – Ortaklarınızın şirket çalışanı olmaması halinde ise bunlar adına ödenen katkı payları, gider olarak indirilemeyecek ve ortaklara dağıtılan kâr payı olarak dikkate alınacaktır.

            – Ortaklara yapılan ücret niteliğindeki ödemelerin ise 5520 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde yer alan transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hükümlerine uygun olarak belirlenmesi gerektiği ise tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kurumlar Vergisi Mükellefi Olan Şirketiniz Tarafından Ortakları Adına Ödenen Bireysel Emeklilik Katkı Paylarının Şirketin Kurum Kazancından İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı Hk.

19.06.2012

B.07.1.GİB.4.16.16.01-125[ÖZG-12/18]-258

Son Yorumlananlar

Top
Menu