Kurumsal Müşterilerin Çalışanlarının Kurumsal İhtiyaçlarının Giderilmesine Yönelik Olarak Hazırlanan Elektronik Kartların Amortisman Yoluyla Giderleştirilmesinin Mümkün Olup Olmadığı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK-313-66

29/02/2012

Konu

:

Kurumsal müşterilerin çalışanlarının kurumsal ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik olarak hazırlanan elektronik kartların amortisman yoluyla giderleştirilmesinin mümkün olup olmadığı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ile kurumunuzun, elektronik kartlar aracılığıyla kurumsal müşterilerinizin çalışanlarına yönelik olarak öğle yemeği, akaryakıt, konaklama ve ayni yardım gibi kurumsal ihtiyaçların karşılanması faaliyetleri ile iştigal ettiği, söz konusu hizmetlerin sağlanmasında, kurumsal müşterilere verilerek ilgili personelleri tarafından alınan mal ve hizmet bedellerinin ödenmesinde, üye işyerlerinde bulunan POS cihazlarında kullanılan ve kullanım ömrü bir yıldan fazla olabilen söz konusu kartların mülkiyetinin kurumunuza ait olduğu, birim maliyeti yaklaşık … USD olan elektronik kartların bedellerinin Vergi Usul Kanununun 313 üncü maddesinde yer alan amortismana tabi olma sınırının altında kalması ve kartların münferit olarak kullanılması nedeniyle iktisadi ve teknik bütünlükten bahsedilememesi dolayısıyla satın alınan kartların kurumunuzca maliyet bedelleri ile stoklara alındığı ve kurumsal müşterilere teslim edildikçe bu tutarlar üzerinden gider kayıtlarına intikal ettirildiği belirtilerek, söz konusu elektronik kartların amortismana tabi tutulmak suretiyle giderleştirilmesinin mümkün olup olmadığı, mümkün olması durumunda ise elektronik kartların faydalı ömürlerinin kaç yıl olacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı belirtilmiş; aynı maddenin ikinci fıkrasında da safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Bu hüküm uyarınca, safi kurum kazancının tespit edilmesinde Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesi yanında Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde yer alan giderler indirilebilecektir.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde; safi kazancın tespit edilmesinde indirilecek giderler sayılmış olup maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

            Anılan bent hükmü uyarınca, yapılan genel giderlerin indirim konusu yapılabilmesi için, söz konusu giderlerle kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında doğrudan ve açık bir illiyet bağının bulunması gerekmekte olup, bu mahiyette olmayan giderlerin ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilmesi mümkün değildir.

            Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 313 üncü maddesinde; ” İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder.

            ………….

            Değeri  770.-TL’yi aşmayan peştemallıklar ile işletmede kullanılan ve değeri 770.-TL’yi aşmayan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabilir. İktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edenlerde bu had topluca dikkate alınır.” hükmü yer almaktadır.

            Aynı Kanunun  315 inci maddesinde, “Mükellefler amortismana tâbi iktisadî kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilân edeceği oranlar üzerinden itfa ederler. İlân edilecek oranların tespitinde iktisadî kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınır.” hükmüne yer verilmiştir.

            Bahsi geçen maddenin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak “Faydalı Ömür ve Amortisman Oranları” tespit edilmiş ve bu oranlar 339, 365, 389, 399  ve 406 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki liste ile açıklanmıştır.

             Yukarıda bahsi geçen hüküm ve açıklamalar doğrultusunda, bir iktisadi kıymetin amortismana tabi tutulabilmesi için, işletmede bir yıldan fazla kullanılması, yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunması, işletmenin aktifinde kayıtlı bulunması ve  213 sayılı Vergi Usul Kanununun 313 üncü maddesinde örneklendirilmek suretiyle sayılan iktisadi kıymetler arasında yer alması gerekmektedir.

            Buna göre, kurumsal müşterilerinizin çalışanlarının öğle yemeği, akaryakıt, konaklama ve ayni yardım gibi kurumsal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla firmanızca verilen ve ilgili personel tarafından üye işyerlerinde bulunan POS cihazlarında kullanılan elektronik kartlar yukarıda belirtilen Kanun maddesinde amortisman mevzuuna giren iktisadi kıymetler arasında sayılmadığından, söz konusu kartların amortisman yoluyla giderleştirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kurumsal Müşterilerin Çalışanlarının Kurumsal İhtiyaçlarının Giderilmesine Yönelik Olarak Hazırlanan Elektronik Kartların Amortisman Yoluyla Giderleştirilmesinin Mümkün Olup Olmadığı Hk.

29.02.2012

B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK-313-66

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Kurumsal Müşterilerin Çalışanlarının Kurumsal İhtiyaçlarının Giderilmesine Yönelik Olarak Hazırlanan Elektronik Kartların Amortisman Yoluyla Giderleştirilmesinin Mümkün Olup Olmadığı Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Top
Menu