Kuyumculuk Faaliyetinin Yanı Sıra Bu Nitelikte Olmayan Başka Faaliyetlerin Bulunması Durumunda Enflasyon Düzeltmesi Yapılmayacağı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ADANA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

SÜRELİ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.01.17.02-VUK.MÜK.298-12

04/03/2011

Konu

:

Kuyumculuk faaliyetinin yanı sıra bu nitelikte olmayan başka faaliyetlerin bulunması durumunda enflasyon düzeltmesi yapılıp yapılmayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi numaralı mükellefi olduğunuz, az miktarda altın satışınızın olduğu ve bu faaliyetinizin yanı sıra cep telefonu, uydu sistemleri vb. aksesuarları satışı faaliyetlerinizin de bulunduğu belirtilerek, bu durumda enflasyon düzeltmesi yapılıp yapılmayacağı konusunda bilgi talep edildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 298/A maddesinde; “Malî tablolarda yer alan parasal olmayan kıymetler aşağıdaki hükümlere göre enflasyon düzeltmesine tâbi tutulur.

1. Kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri fiyat endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde %100’den ve içinde bulunulan hesap döneminde % 10’dan fazla olması halinde malî tablolarını enflasyon düzeltmesine tâbi tutarlar. Enflasyon düzeltmesi uygulaması, her iki şartın birlikte gerçekleşmemesi halinde sona erer.

Kapsama giren mükellefler, geçici vergi dönemlerinin sonu itibarıyla malî tabloları düzenlemek ve enflasyon düzeltmesi yapmak zorundadırlar. Geçici vergi dönemlerinde yukarıda belirtilen oranların tespitinde, son üç hesap dönemi yerine üçer aylık dönemlerin son ayı dahil önceki otuzaltı ay ve içinde bulunulan hesap dönemi yerine son oniki ay dikkate alınır. Bir hesap dönemi içindeki geçici vergi dönemlerinin herhangi birinde düzeltme yapılması halinde takip eden geçici vergi dönemlerinde ve içinde bulunulan hesap dönemi sonunda da düzeltme yapılır. …”,

Mükerrer 298/A-2/d maddesinde; “Düzeltme katsayısı; malî tabloların ait olduğu aya ilişkin fiyat endeksinin, düzeltmeye esas alınan tarihi içeren aya ait fiyat endeksine bölünmesiyle elde edilen katsayıyı, … ifade eder.”,

Mükerrer 298/A-9 maddesinde; “Münhasıran sürekli olarak işlenmiş; altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler bu fıkranın (1) numaralı bendinde yer alan şartlara bakılmaksızın enflasyon düzeltmesi yaparlar.” hükümleri yer almaktadır.

Diğer taraftan, konuyla ilgili olarak yayımlanan 15/072005 tarih ve 19 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; “… kuyumculuk faaliyetinin yanı sıra bu nitelikte olmayan market işletmesi, gıda ticareti, beyaz eşya alım-satımı, kafe işletmesi gibi başka faaliyetlerinin bulunması durumunda “münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali” faaliyetinden söz edilemeyeceğinden enflasyon düzeltmesi yapılmayacaktır.” açıklamalarına yer verilmiştir.

Bu itibarla; münhasıran altın alım-satımının yapılması halinde,  Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin A/9. fıkrasına göre, maddenin 1’inci fıkrasında yer alan şartlara bakılmaksızın enflasyon düzeltmesi yapılması gerekmektedir. Ancak, altın alım-satım işinin yanı sıra cep telefonu, uydu sistemleri vb. aksesuarların alım-satımının yapılması halinde enflasyon düzeltmesi yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. Diğer taraftan, mükerrer 298 inci maddenin A/1. fıkrasında belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde enflasyon düzeltmesi yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

Vergi Dairesi Başkanı

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kuyumculuk Faaliyetinin Yanı Sıra Bu Nitelikte Olmayan Başka Faaliyetlerin Bulunması Durumunda Enflasyon Düzeltmesi Yapılmayacağı Hk.

04.03.2011

B.07.1.GİB.4.01.17.02-VUK.MÜK.298-12

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Kuyumculuk Faaliyetinin Yanı Sıra Bu Nitelikte Olmayan Başka Faaliyetlerin Bulunması Durumunda Enflasyon Düzeltmesi Yapılmayacağı Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu