T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.35.16.01-125-779

16/08/2012

Konu

:

Mahkeme kararı sonucu ödenen kaynak suyu harcının hangi dönemde gider yazılacağı.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda,…..Belediyesi tarafından 2011 yılı içerisinde 2464 sayılı Kanunun 63-66 ncı maddelerine istinaden şirketinize kaynak suyu harcı tahakkuk ettirildiği, şirketiniz tarafından söz konusu tahakkukların terkin edilmesi için ….. Vergi Mahkemesi nezdinde davalar açıldığı, davaların önemli bir kısmının 2011 yılı içerisinde şirketiniz aleyhine sonuçlandığı, bazı davaların ise henüz sonuçlanmadığı, aleyhinize sonuçlanan mahkeme kararları üzerine kaynak suyu harcı tutarların Belediyeye ödenmeye başlandığı belirtilerek, bahsi geçen kaynak suyu harçlarının hangi dönemde gider hesaplarınızda gösterileceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, ikinci fıkrasında ise, safî kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticarî kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde; safi kazancın tespit edilmesinde indirilecek giderler sayılmış olup maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin, (6) numaralı bendinde de işletme ile ilgili olmak şartıyla ödenen bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi, resim ve harçların safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebileceğine dair hükümlere yer verilmiştir.

            Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde ise bu Kanuna göre hesaplanan kurumlar vergisi ile her türlü para cezaları, vergi cezaları, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve faizler ile Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ödenen gecikme faizlerinin kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilemeyeceği hükme bağlanmıştır.

            Ticari kazancın tespitinde “tahakkuk esası ilkesi” ve “dönemsellik ilkesi” olmak üzere iki temel ilke geçerlidir. Tahakkuk esası ilkesinde, gelir veya giderin miktar ve mahiyet itibariyle kesinleşmiş olması, yani geliri veya gideri doğuran işlemin tekemmül etmesinin yanı sıra, miktarının ve işlemden kaynaklanan alacağının veya borcun ödeme şartlarının da belirlenmiş olması gereklidir. Dönemsellik ilkesi ise bu gelir veya giderin ilgili olduğu döneme intikalinin sağlanmasıdır.

            Buna göre,…….Belediyesi tarafından şirketiniz adına tahakkuk ettirilen kaynak suyu harçlarının, fiilen ödendiği tarihler itibariyle ilgili geçici ve kurumlar vergisi dönemlerinde Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi uyarınca kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkündür.

            Öte yandan, söz konusu kaynak harçlarına ilişkin varsa faizler ile cezaların kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılamayacağı ise tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

    

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Mahkeme Kararı Sonucu Ödenen Kaynak Suyu Harcının Hangi Dönemde Gider Yazılacağı Hk.

16.08.2012

B.07.1.GİB.4.35.16.01-125-779

Son Yorumlananlar

Top
Menu