Mail Order Yöntemiyle Satış Yapan Şirketin Elektronik Arşiv Uygulamasına Geçme Zorunluluğukonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Mail Order Yöntemiyle Satış Yapan Şirketin Elektronik Arşiv Uygulamasına Geçme Zorunluluğu

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

İVEDİ

Sayı

:

11395140-105[Mük.257-2015/VUK-1-19558]-256439

20.12.2016

Konu

:

Mail order yöntemiyle satış yapan şirketin elektronik arşiv uygulamasına geçme zorunluluğu

     

       İlgide kayıtlı Özelge talep formunuzda, şirketinizin toptan kağıt satışı faaliyetinde bulunduğu, aynı zamanda e-Defter kullanıcısı olan şirketinizin 2014 yılı brüt satış hasılatının 5 Milyon TL’nin üzerinde olduğu, şirketiniz web sitesinde (www…..com) sadece firmanızın ve satışını yaptığınız ürünlerin genel tanıtımının mevcut olduğu, online satış, sipariş ve tahsilat şeklinde herhangi bir uygulamanızın bulunmadığı, telefon ile sipariş veren müşterilerinizin ödemeleri için mail order formu kullandığınız, müşterilerinizin söz konusu forma kredi kartı bilgilerini yazarak faks veya e-mail olarak tarafınıza gönderdikleri, söz konusu forma istinaden tahsilatı gerçekleştirdiğiniz, telefonla tarafınıza bildirilen ürünün, faturasının ve sevk irsaliyesinin düzenlenmek suretiyle müşterinin istediği adrese teslimini gerçekleştirdiğiniz belirtilerek, mail order yöntemi ile gerçekleştirilen söz konusu satış dolayısıyla 01/01/2016 tarihi itibarıyla e-Arşiv Fatura uygulamasına geçme zorunluluğunuzun bulunup bulunmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

          Bilindiği üzere; 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 5766 Sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile değişen Mükerrer 242 nci maddesinin 2 numaralı fıkrası ile Maliye Bakanlığı; elektronik defter, kayıt ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası ve ibrazı ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesi uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, elektronik ortamda tutulmasına ve düzenlenmesine izin verilen defter ve belgelerde yer alması gereken bilgileri internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında Maliye Bakanlığına veya Maliye Bakanlığının gözetim ve denetimine tabi olup, kurulusu, faaliyetleri, çalışma ve denetim esasları Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenecek olan özel hukuk tüzel kişiliğini haiz bir şirkete aktarma zorunluluğu getirmeye, bilgi aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu Kanun kapsamına giren işlemlerde elektronik imza kullanım usul ve esaslarını düzenlemeye ve denetlemeye yetkili kılınmıştır.

Ayrıca söz konusu fıkrada, Vergi Usul Kanunu ve diğer vergi kanunlarında defter, kayıt ve belgelere ilişkin olarak yer alan hükümlerin elektronik defter, kayıt ve belgeler için de geçerli olduğu; Maliye Bakanlığının, elektronik defter, belge ve kayıtlar için diğer defter, belge ve kayıtlara ilişkin usul ve esaslardan farklı usul ve esaslar belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

            Anılan Kanunun Mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde ise; Maliye Bakanlığının, tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin mikro film, mikro fiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamlarında saklanması hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, bu şekilde tutulacak defter ve kayıtların kopyalarının Maliye Bakanlığında veya muhafaza etmekle görevlendireceği kurumlarda saklanması zorunluluğu getirmeye, bu konuda uygulama usul ve esaslarını belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

            Diğer taraftan aynı maddenin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde de; Maliye Bakanlığının Vergi Usul Kanununun 149 uncu maddesine göre devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen bilgiler ile vergi beyannameleri ve bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle internet de dâhil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim ve bilgilerin aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluğu beyanname, bildirim veya bilgi çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

            Belirtilen yetkiler çerçevesinde; kâğıt ortamında düzenlenme, muhafaza ve ibraz edilme zorunluluğu bulunan fatura belgesinin elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine ve alıcısının talebi çerçevesinde elektronik veya kağıt ortamda iletilmesine imkân tanıyan e-Arşiv Fatura Uygulamasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amacıyla 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. Mezkur Tebliğin “2- Tanımlar ve Kısaltmalar” başlıklı bölümünde internet satışı kavramının “mal ve hizmetlerin sipariş ve satın alma süreçlerinin tamamının internet üzerinden gerçekleştiği satış biçimi” olarak tanımlanmıştır.

            İnternet satışı kavramından; sipariş, satın alma ve satın alma sürecinin bir parçası olan ödeme sürecinde satıcının alıcı ile fiziki olarak karşı karşıya gelmeden yaptığı satışlar anlaşılmalıdır. İnternet satışı kavramı; satış sürecinin bir parçası olan ödemenin de satıcı ile alıcının fiziki olarak karşı karşıya gelmeden, internet üzerinden ya da uzaktan ödeme şekilleri ile (internet üzerinden kartlı ödemeler, EFT/Havale, Swift, aracı hizmet sağlayıcı, ödeme kuruluşu, kapıda ödemeli kargo, posta çeki veya havalesi vb.) yapılıyor olmasını gerektirmektedir. Sipariş, satın alma ve ödeme süreçlerinin belirtilen açıklamalara uygun şekilde gerçekleştirilmesi halinde söz konusu satış, internet üzerinden yapılan satış kapsamında değerlendirilecek olup, satışa konu malın tesliminin veya hizmetin ifasının kim tarafından, ne şekilde ve ne zaman yapıldığının internet satışı kapsamının belirlenmesinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

          433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “10- İnternet Üzerinden Mal ve Hizmet Satışında Düzenlenecek Faturalar” başlıklı bölümünde; “… İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, en geç 1/1/2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır. Kapsama giren mükelleflerin belirlenen tarihten önce e-fatura ve e-arşiv başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlamaları gerekmektedir.” açıklamalarına, 464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin ” 5. İnternet Satışı Nedeniyle e-Arşiv Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Getirilenler ” başlıklı bölümünde ise “…internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2015 ve müteakip hesap dönemlerinde brüt satış hasılatları 5 Milyon TL ve üzerinde olan mükelleflere e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir. Söz konusu mükellefler, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ilgili hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başına kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadırlar.” açıklamalarına yer verilmiştir.

            433 ve 464 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yer verilen açıklamalar uyarınca; internet üzerinden mal veya hizmet satışı yapan ve 2014 ve takip eden yıllarda gelir tablosu brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzerinde olan mükelleflerin ilgili hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başına kadar e-Arşiv Fatura uygulamasına ilişkin başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Arşiv Fatura Uygulamasına geçme zorunluluğu bulunmaktadır. Söz konusu zorunluluk mükellefin e-Fatura ve e-Defter uygulamasına geçiş zorunluluğundan bağımsız olarak değerlendirilmesi gereken bir zorunluluk olup, e-Fatura ve e-Defter uygulamasına zorunlu olarak geçilmekle birlikte belirtilen koşullarda internet satışı bulunmayan mükelleflerin e-Arşiv Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunmayıp, fakat e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına geçiş zorunluluğu bulunmamakla birlikte 433 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen kapsamda internet satışı bulunan ve belirtilen ciro tutarını karşılayan mükelleflerin e-Arşiv Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunmaktadır. Buna göre 2014 yılında internet satışı bulunan ve belirtilen ciro sınırını aşan mükellefler en geç 1/1/2016 tarihinde, 2015 yılı ve müteakip hesap dönemlerinde internet satışı bulunan ve belirtilen ciro sınırını aşan mükelleflerin ise ilgili hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başına kadar e-Arşiv Fatura uygulamasına geçiş yapmak zorundadırlar.

            Ayrıca e-Arşiv Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu için belirlenen 5 milyon TL’lik asgari brüt satış hasılatı tutarı, sadece internetten yapılan satışlara ait hasılat ile sınırlı olmayıp, işletmenin internet satışları dahil tüm satışlarını içeren “gelir tablosu brüt satış hasılatı” tutarına göre değerlendirilmesi gerekmektedir.

            Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde;  kurumunuza ait web(internet) sayfasında sadece satışını yapmakta olduğunuz ürünlerin tanıtımının yapılması,   sipariş ve satış işlemlerinin internet ortamında yapılmayıp telefon veya faks ile yapılması,  tahsilat işlemininiz de internet sayfası aracılığı ile olmaksızın faks veya mail ile tarafınıza ulaştırılan mail order ile gerçekleştirilmesi şartlarıyla, “internet satışı” kapsamında değerlendirilen mal veya hizmet satışınız bulunmayacağından; e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına bunlara ilişkin düzenlemelerde (421, 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri) belirtilen zorunluluk koşullarının sağlanması veya isteğe bağlı olarak bu uygulamalara dahil olunması halinde dahi e-Arşiv Fatura uygulamasına geçme zorunluluğunuz bulunmamaktadır. Ancak e-Fatura veya e-Defter uygulamalarına dahil olma durumunuzdan bağımsız olarak; yukarıdaki bölümlerde açıklamalarına yer verilen kapsamda “internet satışı”nızın bulunması ve kurumunuzun ilgili hesap dönemi brüt satış hasılatının belirtilen sınırı (5 Milyon TL) aşması halinde firmanızın ilgili Genel Tebliğlerinde belirtilen tarihler itibariyle e-Arşiv Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunacağı tabiidir.

  

            Bilgi edinilmesini rica ederim. 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Mail Order Yöntemiyle Satış Yapan Şirketin Elektronik Arşiv Uygulamasına Geçme Zorunluluğu

20.12.2016

B.07.1.GİB.4.34.19.02-105[Mük.257-2015/VUK-1-19558]-256439

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Mail Order Yöntemiyle Satış Yapan Şirketin Elektronik Arşiv Uygulamasına Geçme Zorunluluğu
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu