Maliyet Hesaplama Yönteminde Değişiklik Yapılması Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Maliyet Hesaplama Yönteminde Değişiklik Yapılması Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

27575268-105[274-2017-447]-398258

19.10.2017

Konu

:

Maliyet hesaplama yönteminde değişiklik yapılması hk.

İlgi :09/08/2017 tarihli ve 975492 sayılı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda;  … hükümlerine tabi bir kamu iktisadi teşebbüsü iken … Kararları ile özelleştirme programına alındığınız, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösterdiğiniz ve sermayenin tamamı kamuya ait kurumlar vergisi mükellefi olduğunuz, faaliyetiniz kapsamında … imal edildiği, bu imalatı gerçekleştirirken esas üretim maliyeti hesaplama yöntemi olarak dönem ağırlıklı ortalama mamul maliyeti yönteminin kullanıldığı, 1/1/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ilk giren ilk çıkar (FIFO) maliyet yöntemine geçiş yapılmak suretiyle maliyet hesaplama yöntemi değişikliği yapılmasının planlandığı belirtilerek, maliyet hesabı yöntemi olarak kullanılmakta olan dönem ağırlıklı ortalama maliyet yönteminden FIFO maliyet yöntemine 1/1/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere geçişin mümkün olup olmayacağı ve bu durumun 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine aykırılık teşkil edip etmeyeceği hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

– 262 nci maddesinde, “Maliyet bedeli, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin toplamını ifade eder.“,

– 274 üncü maddesinde, “Emtia, maliyet bedeliyle değerlenir. Emtianın maliyet bedeline nazaran değerleme günündeki satış bedelleri %10 ve daha fazla bir düşüklük gösterdiği hallerde mükellef, maliyet bedeli yerine 267’nci maddenin ikinci sırasındaki usul hariç olmak üzere, emsal bedeli ölçüsünü tatbik edebilir. Bu hüküm 275’inci maddede yazılı mamuller için de uygulanabilir.”,

– 275 inci maddesinde, “İmal edilen emtianın (Tam ve yarı mamul mallar) maliyet bedeli aşağıda yazılı unsurları ihtiva eder:

1. Mamulün vücuda getirilmesinde sarf olunan iptidai ve ham maddelerin bedeli;

2. Mamule isabet eden işçilik;

3. Genel imal giderlerinden mamule düşen hisse;

4. Genel idare giderlerinden mamule düşen hisse; (Bu hissenin mamulün maliyetine katılması ihtiyaridir.)

5. Ambalajlı olarak piyasaya arz edilmesi zaruri olan mamullerde ambalaj malzemesinin bedeli.

Mükellefler, imal ettikleri emtianın maliyet bedellerini yukarıdaki unsurları ihtiva etmek şartıyla diledikleri usulde tayin edebilirler.”

hükümlerine yer verilmiştir.

Bu bağlamda, mezkûr Kanunda satın alınan veya imal edilen emtianın, maliyet bedeli ile değerlenmesi öngörülmüş olup, bu kapsamda mükellefler, imal ettikleri emtianın maliyet bedellerini Kanunun 275 inci maddesinde öngörülen unsurları ihtiva etmek şartıyla diledikleri usulde tayin edebilmektedirler.

Buna göre, ilgide kayıtlı başvurunuzda belirtilen … imalatına ilişkin değerlemeye konu emtianın maliyet bedeli hesabında, kullanılmakta olan ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi yerine, 1/1/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ilk giren ilk çıkar (FİFO) yönteminin kullanılmaya başlanması mümkündür.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Maliyet Hesaplama Yönteminde Değişiklik Yapılması Hk.

19.10.2017

27575268-105[274-2017-447]-398258

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Maliyet Hesaplama Yönteminde Değişiklik Yapılması Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu