T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MANİSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.45.15.01-KVK-49-3-110

18/11/2011

Konu

:

Meslek Yüksek Okulu öğrenim binasına yapılacak ek binanın maliyetinin kurum kazancında indirim konusu yapılıp yapılamayacağı ile ek bina tesliminin katma değer vergisinden istisna olup olmadığı hk.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ile … Üniversitesinin ilimiz … ilçesindeki … Meslek Yüksek Okulu öğrenim binasına ek bina yapılmasının uygun görüldüğü ve inşaatın yapılıp Rektörlüğe devri düşünüldüğü belirtilerek, yapacağınız ek binanın maliyetinin tamamının kurum kazancınızdan indirim konusu yapılıp yapılamayacağı ile söz konusu ek binanın tesliminin katma değer vergisinden istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            KURUMLAR VERGİSİ YÖNÜNDEN

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Diğer İndirimler” başlıklı 10 uncu maddesinin birinci  fıkrasının, (ç) bendinde genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara bağışlanan okul, sağlık tesisi, 100 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak kaydıyla öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamının kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirileceği hükmüne yer verilmiştir.

            Aynı maddenin ikinci fıkrasında bağış ve yardımların nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu oluşturan mal ve hakkın maliyet bedeli veya kayıtlı değerinin, bu değer mevcut değilse Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre takdir komisyonlarınca tespit edilecek değerinin esas alınacağı belirtilmiştir.

              Diğer taraftan, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun “Mali kolaylıklar” başlıklı 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinin genel bütçeye dahil kamu kurum ve kuruluşlarına tanınan malî muafiyetler, istisnalar ve diğer malîkolaylıklardan aynen yararlanacakları, gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine makbuz karşılığında yapılacak bağışların, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları hükümlerine göre yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden ve kurum kazancından indirileceği hükme bağlanmıştır.

            1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “10.3.2.6. Yükseköğretim kurumlarına yapılacak bağış ve yardımlar” başlıklı bölümünde; “5904 sayılı Kanunla 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin ikinci cümlesinde yer alan “nakdî” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

            5904 sayılı Kanunla yapılan bu değişiklikle birlikte, Kanunun yayım tarihinden (3/7/2009) itibaren üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerine yapılan aynî veya nakdî bağış ve yardımların tamamı, beyanname üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.” açıklamalarına yer verilmiştir.

            Bu çerçevede, düzenlediğiniz protokol kapsamında ilimiz … ilçesi … Meslek Yüksek Okulu öğrenim binasına ek bina yapımına ilişkin olarak yapılacak harcamaların tamamının, bu harcamaların yapıldığı yıla ilişkin olarak verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde gösterilmek suretiyle vergiye tabi matrahın tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

            Ancak, bağışın yapıldığı dönemde bağışı yapanların faaliyetlerinin zararla sonuçlanmış olması veya gelirin veya kurum kazancının yetersiz olması nedeniyle indirilemeyen söz konusu bağış ve yardımların daha sonraki yıllarda indirim konusu yapılması veya zarar olarak devretmesi mümkün değildir.

            KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN

            Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zırai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

            Diğer taraftan Kanunun 17/2-b maddesinde, Kanunun 17/1 inci maddesinde sayılan, genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere, bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, döner sermayeli kuruluşlara, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, siyasî partiler ve sendikalara, kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıklarına, kamu menfaatine yararlı derneklere, tarımsal amaçlı kooperatiflere ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifalarının katma değer vergisinden istisna olacağı belirtilmiştir.

             Ancak, söz konusu istisna hükmü,  Kanunun 17/1 inci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlara yapılan bedelsiz teslimlere yönelik olup bedelsiz teslime konu malların satın alınması veya üretilmesi ile ilgili olarak yapılacak mal ve hizmet alımların kapsamamaktadır.

            Buna göre, … Üniversitesinin ilimiz … ilçesindeki … Meslek Yüksek Okulu öğrenim binasına yaptırmış olduğunuz ek binanın bedelsiz teslimi katma değer vergisinden istisna olup, bu teslime ilişkin olarak herhangi bir katma değer vergisi hesaplanmayacaktır.

            Öte yandan, aynı Kanunun 30/a maddesinde vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisinin vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemeyeceği, hüküm altına alınmıştır.

             Bu itibarla, gerçek usulde katma değer vergisi mükellefleri tarafından Kanunun 17/1 inci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifaları dolayısıyla yüklenilen katma değer vergisinin, mükelleflerin vergiye tabi olarak yaptıkları teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanan vergiden indirimi mümkün olmayıp, söz konusu verginin işin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.  

            Ancak, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınan yüklenilen KDV tutarlarının da bağış tutarına ilave edileceği ve beyanname üzerinde gösterilmek suretiyle kurum kazancından indirilebileceği ise tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Meslek Yüksek Okulu Öğrenim Binasına Yapılacak Ek Binanın Maliyetinin Kurum Kazancında İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı İle Ek Bina Tesliminin Katma Değer Vergisinden İstisna Olup Olmadığı Hk.

18.11.2011

B.07.1.GİB.4.45.15.01-KVK-49-3-110

Son Yorumlananlar

Top
Menu