T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.16.01-125[10-11/5]-37

09/01/2012

Konu

:

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okula yapılan makine bağışının vergilendirilmesi.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; şirketinizin makine imalatı faaliyetinde bulunmakta olduğu, öğrencilerin faydalanabilmeleri için ……… Endüstri Meslek Lisesine …………. makinesi bağışı yaptığınızı belirterek,  söz konusu bağışın kurum kazancınızdan indirilip indirilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            KURUMLAR VERGİSİ YÖNÜNDEN:

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinin birinci  ve ikinci fıkralarında, fıkrasıyla kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

            Aynı Kanunun “Diğer İndirimler”  başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde, genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara bağışlanan okul, sağlık tesisi, 100 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak kaydıyla öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamının kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, indirilebileceği hükme bağlanmıştır. Maddenin ikinci fıkrasında da bağış ve yardımların nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu oluşturan mal veya hakkın maliyet bedeli veya kayıtlı değerinin, bu değer mevcut değilse Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre takdir komisyonlarınca tespit edilecek değeri esas alınacağı belirtilmiştir.

           Konu ile  ilgili açıklamalara 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin ‘10.3.2- Bağış ve Yardımlar” başlıklı bölümünde de yer verilmiş olup Tebliğin “10.3.2.2.4 Bağış ve yardımların belgelendirilmesi” başlıklı alt bölümünde de,

            “Ayni veya nakdi olarak yapılan bağış ve yardımların kurumlar vergisi mükelleflerince indirim olarak dikkate alınabilmesi için makbuz karşılığı yapılmış olması gerekli ve yeterlidir.

            Ayni bağış ve yardımın, işletmenin aktifinden veya stokundan çekilerek bağışlanmış olması durumunda, mükelleflerin işletmeden çekip bağışladıkları değerler için fatura düzenlemesi; düzenlenen faturanın arka yüzüne faturada belirtilen değerlerin ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından bağış veya yardım olarak alındığına ilişkin şerh konularak yetkili kimseler tarafından imzalanmış olması yeterlidir.

            Ayni değerlerin, mükelleflerce dışarıdan alınarak kamu kurum ve kuruluşuna bağışlanmış olması durumunda ise bu kurum ve kuruluş tarafından teslim alınacak değerler için teslime ilişkin bir belge düzenlenmiş olması yeterli olup, düzenlenen belgede bağışlanan kıymetin değerinin, cinsinin ve miktarının tereddüde mahal bırakmayacak şekilde belirtilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca, bağışlanan değerlere ilişkin olarak düzenlenmiş olan faturaların arka yüzünde yukarıda belirtilen açıklamalar dahilinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerinin imzası bulunacaktır.

            ……….”

            açıklamalarına yer verilmiştir.        

            Buna göre, Mili Eğitim Bakanlığına bağlı …… Endüstri Meslek Lisesine yapılan  ……. makinesi bağışının anılan okulun faaliyetlerinin devamı  için yapılan bir bağış olarak kabul edilmesi ve  maliyet bedeli veya kayıtlı değerinin, bu değer mevcut değilse Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre takdir komisyonlarınca tespit edilecek değerin tamamının 5520 sayılı Kanunun 10/1-ç maddesi uyarınca kurumlar vergisi matrahından indirilmesi mümkün bulunmaktadır.

            Öte yandan, indirim konusu yapılabilecek bağış tutarının o yıla ait kurum kazancı ile sınırlı olacağı izleyen yıllara devretmeyeceği ise tabiidir.

            KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun;

            1/1 inci maddesinde; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu,

            17/2-b maddesinde; genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasî partiler ve sendikalar, kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu menfaatine yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara kanunların gösterdiği gerek üzerine bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifaları katma değer vergisinden istisna olduğu,

            30 /a maddesinde, vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan KDV’nin, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV’den indirilemeyeceği

            hükme bağlanmıştır.

            Konuya ilişkin olarak, 23 seri no.lu KDV Genel Tebliğinin (F) bölümünde; KDV Kanununun 30/a ve 32 nci maddeleri uyarınca 17 nci madde kapsamına giren işlemlerin kısmi istisna niteliğinde olduğu, buna göre madde kapsamına göre işlemleri yapanların, bu işlemlerle ilgili alış ve giderler dolayısıyla yüklendikleri vergileri indirim konusu yapamayacakları, bu vergilerin gelir ve kurumlar vergisi uygulamaları çerçevesinde işin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabileceği belirtilmiştir.

            Buna göre, şirketiniz tarafından “………” isimli makinenin …….. Endüstri Meslek Lisesine bağışlanması işlemi KDV Kanununun 17/2-b maddesi uyarınca KDV’den istisnadır.

            Anılan Kanun maddesi kapsamında yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları nedeniyle yüklenilen KDV’lerin  ise KDV Kanununun 30 uncu maddesinin (a) bendi uyarınca  indirim konusu yapılabilmesi mümkün bulunmamakta olup kurum kazancının tespitinde gider ve maliyet unsuru olarak dikkate alınabilecektir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okula Yapılan Makine Bağışının Vergilendirilmesi Hk.

09.01.2012

B.07.1.GİB.4.06.16.01-125[10-11/5]-37

Son Yorumlananlar

Top
Menu