T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 10-1410

19/04/2012

Konu

:

Milli Eğitim Müdürlüğüne bağışlanmak üzere yaptırılan yurt binası için yapılan harcamaların indirim konusu yapılıp yapılmayacağı.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 07/06/2011 tarihinde Amasya Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağışlanmak üzere kamu arazisi üzerine 200 yataklı öğrenci yurdu inşaatına başladığınızı ve söz konusu inşaatın %50’lik kısmını tamamlayarak 27/10/2011 tarihinde Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edip Uygunluk Belgesini aldığınızı belirterek, indirim konusu yapılacak tutar olarak Uygunluk Belgesinde yer alan tahmini değerin mi, gerçekleşmiş harcama tutarının mı dikkate alınacağı, ilgili dönemlerde indirim konusu yapılamayan ancak maliyete yüklenen indirilecek katma değer vergisi ve işçi ücretleri ile söz konusu bağış tutarının dördüncü dönem geçici vergi beyannamesinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı ile 2011 hesap döneminde indirim konusu yapılamayan tutarın sonraki dönemlerde indirilip indirilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Diğer İndirimler” başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde, genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara bağışlanan okul, sağlık tesisi, 100 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak kaydıyla öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamının kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirim konusu yapılabileceği, anılan maddenin ikinci fıkrasında ise bağış ve yardımların nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu oluşturan mal veya hakkın maliyet bedeli veya kayıtlı değerinin, bu değer mevcut değilse Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre takdir komisyonlarınca tespit edilecek değerinin esas alınacağı hükme bağlanmıştır.

            1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “10.3.2.2.4. Bağış ve yardımın belgelendirilmesi” başlıklı bölümünde, kamu kurum ve kuruluşları ile imzalanan protokol gereğince kamu arazisi üzerine okul yaptırılması halinde, söz konusu okul inşasına ilişkin olarak yapılan harcamaların, harcamanın yapıldığı yıla ilişkin kazancın tespitinde indirim konusu yapılabileceği belirtilmiştir.

            Aynı Kanunun 32 inci maddesinin (2) numaralı bendinde, kurumlar vergisi mükelleflerince, (dar mükellefiyete tâbi kurumlarda ticarî ve ziraî kazançlarla sınırlı olarak) câri vergilendirme döneminin kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen esaslara göre ve câri dönemin kurumlar vergisi oranında geçici vergi ödeneceği hükme bağlanmıştır. Söz konusu maddede atıf yapılan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 120 inci maddesine göre, kurumlar vergisi mükelleflerinin, indirim ve istisnalar ile Vergi Usul Kanunu’nun değerlemeye ait hükümlerinin de dikkate alınmak suretiyle safi kurum kazancının tespitine ilişkin hükümlere göre belirlenen ilgili hesap döneminin üçer aylık dönemlerine ait kazançları üzerinden geçici vergi hesaplamaları gerekmektedir.

            Diğer taraftan, 217 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin “4.1. İndirim ve İstisnaların Dikkate Alınması” başlıklı bölümünde, mükelleflerin geçici vergiye tabi kazançlarının tespitinde, söz konusu kazançlarını yıllık beyanname ile beyan etmeleri halinde yararlanabilecekleri tüm indirim ve istisnaları dikkate alabilecekleri, aynı Tebliğ’in “4.5. Bağış, Yardım ve Sigorta Primi İndirimi” başlıklı bölümünde ise kurumların Kurumlar Vergisi Kanunu’nda düzenlenen bağış ve yardım indiriminden geçici vergiye esas kazançlarını tespit ederken de yararlanabilecekleri belirtilmiştir.

            Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, Amasya Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağışlanmak üzere kamu arazisi üzerine yaptırdığınız 200 yataklı öğrenci yurdu inşaatı dolayısıyla ilgili dönemlerde indirim konusu yapılamayan ancak maliyete eklenen indirilecek katma değer vergisi ve işçi ücretleri dahil olmak üzere gerçekleşmiş olan harcamalara ilişkin maliyet bedeli veya kayıtlı değerin beyannamede ayrıca gösterilmek şartıyla, harcamanın yapıldığı yıla ilişkin kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

            Ancak, bağışın yapıldığı dönemde faaliyetin zararla sonuçlanmış olması veya kurum kazancının yetersiz olması nedeniyle indirilemeyen söz konusu bağış ve yardımların daha sonraki yıllarda indirim konusu yapılması veya zarar olarak devretmesi mümkün değildir.

            Öte yandan, söz konusu öğrenci yurdu inşaatına ilişkin harcamaların, geçici vergi dönemlerine ilişkin matrahın tespitinde, geçici vergi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek suretiyle geçici vergi dönemleri kazançlarından indirim konusu yapılması mümkündür.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağışlanmak Üzere Yaptırılan Yurt Binası İçin Yapılan Harcamaların İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı Hk.

19.04.2012

B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 10-1410

Son Yorumlananlar

Top
Menu