Mimarlık Ve Danışmanlık Hizmetleri Kapsamında Yapılan Faaliyetlerin Yıllara Sari İnşaat İşi Kapsamında Değerlendirilip Değerlendirilmeyeceği İle Kv Ve Kdv Tevkifatı Yapılıp Yapılmayacağı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Mimarlık Ve Danışmanlık Hizmetleri Kapsamında Yapılan Faaliyetlerin Yıllara Sari İnşaat İşi Kapsamında Değerlendirilip Değerlendirilmeyeceği İle Kv Ve Kdv Tevkifatı Yapılıp Yapılmayacağı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 15-1322

11/04/2012

Konu

:

Mimarlık ve danışmanlık hizmetleri kapsamında yapılan faaliyetlerin yıllara sari inşaat işi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ile KV ve KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk.

           İlgi’de kayıtlı özelge talep formunuzda,  … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuzu, mimarlık ve danışmanlık hizmetleri vermekte olan Şirketiniz ile … adi  ortaklığı  arasında imzalanan sözleşme gereği mimarlık (konsept proje, avan proje, ruhsat uygulama ve detay proje) hizmetleri verdiğinizi belirterek,  yapmış olduğunuz bu işlerin  bir yılı aşması durumunda Gelir Vergi Kanununun 42 nci maddesi kapsamında yıllara sari inşaat ve onarma işi olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği, şirketinize yapılan ödemeler üzerinden gelir vergisi ve katma değer vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinde, “Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterilir.” hükmü yer almaktadır.     

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Vergi kesintisi” başlıklı 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre, birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işlere ilişkin olarak yapılan hak ediş ödemeleri üzerinden kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmış olup söz konusu kesinti oranı 03/02/2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %3 olarak belirlenmiştir.

             Bir işin Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamına giren inşaat ve onarma işlerinden olması için; yapılan işin inşaat ve onarma işi olması, birden fazla takvim yılına sirayet etmesi ve taahhüde bağlı olarak yapılması gerekmektedir.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre, şirketiniz tarafından mimarlık (konsept proje, avan proje, ruhsat uygulama ve detay proje)  ve danışmanlık hizmetleri kapsamında yapılan faaliyetler Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamına giren inşaat ve onarım işi niteliğinde olmadığından, söz konusu faaliyetiniz dolayısıyla şirketinize yapılan ödemelerden kurumlar vergisi kesintisi yapılmayacaktır. 

            Öte yandan,  3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

            Bu yetkiye istinaden politikasi/”>yayınlanan 91 seri no.lu KDV Genel Tebliğinin A/2 bölümünde, sorumlu tayin edilen ve tevkifat yapacak kuruluşlar sayılmıştır.

            Zikredilen Tebliğin, “5/a) Yapım İşleri ile Bu İşlere İlişkin Mühendislik-Mimarlık Etüt-Proje Hizmetleri” başlıklı bölümünde,                                      

            “Bu Tebliğin uygulanmasında yapım işleri; bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, tamamlama, (boya badana dahil) her türlü onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini kapsamakta ve tevkifata tabi bulunmaktadır.

            Ayrıca, yapım işleri ile birlikte ifa edilen mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hizmetleri ve benzeri hizmetlere de tevkifat uygulanacaktır. Ancak, bu hizmetler yapım işlerinden ayrı olarak danışmanlık ve benzeri hizmetler adı altında verildiği takdirde bu Tebliğin A/5-f bölümü kapsamında değerlendirilecektir.

            Öte yandan, bu Tebliğin yayımını izleyen aybaşından itibaren yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere (taşeronlara) veya daha alt yüklenicilere devredilmiş ve devredilecek yapım işlerinde, işi devreden her yüklenicinin, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden bu tebliğdeki esaslar çerçevesinde tevkifat yapması uygun görülmüştür. Alt yüklenicilere uygulanan tevkifat, bu Tebliğin A/2 bölümünde sayılan kurum ve kuruluşlarca yapım işinin asıl yüklenicisine tevkifat uygulanmasına engel değildir.”

            açıklamalarına yer verilmiştir.

            Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, hizmeti alan firmanın 91 seri no.lu KDV Genel Tebliğinde sayılan kurum, kuruluş ve işletmelerden olması şartıyla; şirketiniz  tarafından verilen mimarlık ve danışmanlık hizmetlerinin, aynı Tebliğin 5/a bölümünde sayılan yapım işleri ile birlikte ifa edilmesi halinde tevkifat uygulanacak, yapım işlerinden bağımsız olarak ifa edilmesi halinde ise tevkifat uygulanmayacaktır.        

            Bilgi edinilmesini rica ederim. 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Mimarlık Ve Danışmanlık Hizmetleri Kapsamında Yapılan Faaliyetlerin Yıllara Sari İnşaat İşi Kapsamında Değerlendirilip Değerlendirilmeyeceği İle Kv Ve Kdv Tevkifatı Yapılıp Yapılmayacağı Hk.

11.04.2012

B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 15-1322

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Mimarlık Ve Danışmanlık Hizmetleri Kapsamında Yapılan Faaliyetlerin Yıllara Sari İnşaat İşi Kapsamında Değerlendirilip Değerlendirilmeyeceği İle Kv Ve Kdv Tevkifatı Yapılıp Yapılmayacağı Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu