T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.41.15.01-KVK-2012/4-195

23/08/2012

Konu

:

Mükellef Olmayan kişilere yapılan İnşaat işlerinde bina inşaatının tamamlanmasından sonra ortaya çıkan tadilat işleri nedeniyle işin bitim tarihinin belirlenmesi

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketiniz ile vergi mükellefiyeti bulunmayan … arasında iş yeri binası inşası için “… İş Yeri Bina İnşaatı Yapımı İşine Ait Yıllara Sari Taşeron Sözleşmesi”nin 2009 yılının Haziran ayında imzalandığı, sözleşme uyarınca bina inşaatının 2011 yılının Mayıs ayında bitirilerek fatura düzenlenildiği ancak daha sonra ortaya çıkan tadilat işleri nedeniyle işin bitim tarihinin belirlenmesinde  tereddüte düşüldüğü belirtilerek konuya ilişkin Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinde; “Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Bir işin bu Kanunun 42 nci maddesi kapsamında değerlendirilebilmesi için;

-Faaliyet konusunun inşaat ve onarma işi olması

-İnşaat ve onarma işinin birden fazla takvim yılına sirayet etmesi,

-İnşaat ve onarma işinin resmi veya özel taahhüde bağlı olarak yapılması şartlarının bir arada aranılması gerekmektedir.

Madde kapsamına giren işlerde işin başlangıç tarihi olarak;

-Yapılan sözleşmede yapılacak işin yer teslim tarihi öngörülmüş ise, yer teslim edildiği tarih,

-Sözleşmede yer teslim tarihi belirtilmemiş ise sözleşmede belirtilen işin başlangıç tarihi,

-Sözleşmede bunların hiçbiri belirtilmemiş ise sözleşmenin imzalandığı tarih olarak kabul edilmesi gerekir.

Dolayısıyla, bu Kanunun 42 nci maddesi kapsamındaki inşaat ve onarım işleri, resmi ve özel taahhütler gereğince başkasının hesabına yapılan işlerden ibaret olup söz konusu işin taahhüde bağlı olarak yapılması, inşaat ve onarım işinin başkasının nam ve hesabına yapılması ve karşılığında hak edişe bağlı bir istihkak ödemesinin ortaya çıkması ile mümkündür.

Aynı Kanunun “İnşaat ve onarma işlerinde işin bitimi” başlıklı 44 üncü maddesinde; inşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarihin; diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarihin bitim tarihi olarak kabul edileceği ve bitim tarihinden sonra bu işlerle ilgili olarak yapılan giderler ve her ne nam ile olursa olsun elde edilen hasılat, bu giderlerin yapıldığı veya hasılatın elde edildiği yılın kâr veya zararının tespitinde dikkate alınacağı belirtilmiştir.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ekindeki belgelerin incelenmesinden; … ile sözleşmede yer alan projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tarifelerine dayalı olarak, işin tamamı için şirketinizce işçilik ve malzemeler dahil 4 kat için teklif edilen 160.000.-TL+KDV üzerinden yıllara sari olarak 01.06.2009 tarihinde sözleşmenin düzenlendiği, 2010 ve 2011 yılında muhtelif tarihlerde tanzim edilen faturalar ile sözleşmede belirlenen bedelin tamamının tahsil edildiği ve işin birden fazla takvim yılına sirayet ettiği anlaşılmış olup yüklendiğiniz inşaat işinin, fiilen tamamlandığı 2011 yılının Mayıs ayında  bitirildiğinin kabul edilmesi gerekmektedir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, Şirketiniz tarafından vergi mükellefi olmayan …’a taahhüt edilen ve 2009 yılının Haziran ayında başlayıp 2011 yılının Mayıs ayında tamamlanan işin Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi gereğince yıllara sari inşaat ve onarma işi kapsamında değerlendirilmesi ancak söz konusu yıllara sari inşaat işini yaptıran gerçek kişi 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasında vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar arasında sayılmadığından  tarafınıza ödenecek istihkak bedelleri üzerinden bu Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca kurumlar vergisi kesintisi yapılmaması gerekmektedir.

Öte yandan, söz konusu inşaat işiyle ilgili olarak muvazaalı bir durumun tespit edilmesi halinde gerekli cezai işlemlerin uygulanacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.             

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Mükellef Olmayan Kişilere Yapılan İnşaat İşlerinde Bina İnşaatının Tamamlanmasından Sonra Ortaya Çıkan Tadilat İşleri Nedeniyle İşin Bitim Tarihinin Belirlenmesi Hk.

23.08.2012

B.07.1.GİB.4.41.15.01-KVK-2012/4-195

Son Yorumlananlar

Top
Menu