Mükellefin Besicilik Faaliyetinin Zirai Faaliyet Olarak Değerlendirilmesi, Bu Faaliyetten Doğan Kazancın Da Zirai Kazanç Hükümlerine Göre Vergilendirilmesi Ve Besicilik Faaliyetinde Kullanılan Büyükbaş Hayvan Sayısının Gvk 54’üncü Maddede Belirlenen Ölçükonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Mükellefin Besicilik Faaliyetinin Zirai Faaliyet Olarak Değerlendirilmesi, Bu Faaliyetten Doğan Kazancın Da Zirai Kazanç Hükümlerine Göre Vergilendirilmesi Ve Besicilik Faaliyetinde Kullanılan Büyükbaş Hayvan Sayısının Gvk 54'üncü Maddede Belirlenen Ölçü

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 24.09.1999
SAYI : B.07.0.GEL.0.41/4102-191/040506
KONU : Mükellefin besicilik faaliyetinden dolayı
zirai kazanç mükellefiyetinin bu faaliyetle kullanılan
büyükbaş hayvan sayısının 54. madde de belirlenen
ölçünün altında kalması sebebiyle mükellefiyetin
terkini hk.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program
SAKARYA VALİLİĞİ
(Defterdarlık : Gelir Müdürlüğüne)

İLGİ : 05.05.1999 tarih ve B.07.0.4.DEF.0.54.10/GVK:121-99-3/3367 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde Bakanlığımız’a gönderilen ve …..’ın 03.02.1999 tarihli dilekçesine cevaben yazdığınız 12.04.1999 tarih ve …. sayılı muktezanızda; Besicilik faaliyeti nedeniyle iliniz ….. Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün ….. numaralı mükellefi olan …..’ın beslediği hayvan sayısının Gelir Vergisi Kanunu’nun 54’üncü maddesinin 23’üncü grubunda belirlenen ölçünün altında kalması nedeniyle mükellefiyet kaydının terkini yönündeki talebinin, besicilik faaliyetinin devam etmesi ve işin terk edilmemesi, faaliyetin ticari bir organizasyon içinde yapılması ve bu iş için işçi istihdam edilmesi gibi nedenlerle reddedildiği görülmüştür.

Bilindiği gibi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 52’nci maddesinin birinci fıkrasında, zirai faaliyetten doğan kazancın zirai kazanç olduğu hükme bağlanmış, ikinci fıkrasında ise zirai faaliyetin; arazide, deniz, göl ve nehirlerde, ekim, dikim, bakım, üretme, yetiştirme ve ıslah yollarıyle veyahut doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle nebat, orman, hayvan, balık ve bunların mahsullerinin istihsalini, avlanmasını, avcıları ve yetiştiricileri tarafından muhafazasını, taşınmasını, satılmasını veya bu mahsullerden sair bir şekilde faydalanılmasını ifade ettiği, aynı maddenin altıncı fıkrasında da yukarıda yazılı faaliyetlerin içinde yapıldığı işletmelerin zirai işletme olduğu belirtilmiştir.

Ayrıca, Tarım Bakanlığı Tetkik ve İstişare Kurulu Başkanlığı’ndan alınan 09.11.1981 gün ve 700 sayılı yazıda, “besicilik bir çiftlikte veya bir zirai işletmede bulunan veya bu faaliyet için meydana getirilen besi ahırlarında dışardan temin edilen ve besiye gelebilecek hayvanlara ekonomik yem rasyonlarıyla veya işletmeden temin edilen yemler ile beslenerek etinin kalitesini ve miktarını artırmak için yapılan bir zirai faaliyettir” denilerek besiciliğin tanımı yapılmış ve mahiyeti açıklanmış bulunmaktadır.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 53’üncü maddesinin birinci fıkrasında ise, çiftçilerin elde ettikleri zirai kazançların, bu Kanun’un 94’üncü maddesine göre hasılatları üzerinden tevkifat yapılmak suretiyle vergilendirileceği, ancak 54’üncü maddede yazılı işletme büyüklüğü ölçülerini aşan çiftçiler ile bir biçerdövere veya bu mahiyetteki bir motorlu araca veya on yaşına kadar ikiden fazla traktöre sahip olan çiftçilerin kazançlarının gerçek usulde tespit olunarak vergilendirileceği, kazançları gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçilerin bu kazançları için beyanname vermeyecekleri hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, aynı Kanun’un 54’üncü maddesinde, söz konusu çiftçilerin gerçek usulde vergilendirilmesi için gerekli olan asgari büyükbaş hayvan sayısı 150 adet (İş hayvanları ile iki yaşından küçük büyükbaş hayvanlar hariç) olarak tespit edilmiştir.

Buna göre, söz konusu mükellefin besicilik faaliyetinin zirai faaliyet olarak değerlendirilmesi, bu faaliyetten doğan kazancın da zirai kazanç hükümlerine göre vergilendirilmesi ve besicilik faaliyetinde kullanılan büyükbaş hayvan sayısının 54’üncü maddede belirlenen ölçünün altında olması durumunda ise, …..’ın mükellefiyet kaydının terkin edilerek hasılatları üzerinden yapılacak tevkifatla vergilendirilmesi, ayrıca bu durumun devam edip etmediğinin mükellef nezdinde yapılacak yoklamalarla tespit edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılarak sonucundan mükellefe de bilgi verilmesini rica ederim.

Bakan a.
Daire Başkanı

Özelge:Mükellefin Besicilik Faaliyetinin Zirai Faaliyet Olarak Değerlendirilmesi, Bu Faaliyetten Doğan Kazancın Da Zirai Kazanç Hükümlerine Göre Vergilendirilmesi Ve Besicilik Faaliyetinde Kullanılan Büyükbaş Hayvan Sayısının Gvk 54’üncü Maddede Belirlenen Ölçü

24.09.1999

B.07.0.GEL.0.41/4102-191/040506

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Mükellefin Besicilik Faaliyetinin Zirai Faaliyet Olarak Değerlendirilmesi, Bu Faaliyetten Doğan Kazancın Da Zirai Kazanç Hükümlerine Göre Vergilendirilmesi Ve Besicilik Faaliyetinde Kullanılan Büyükbaş Hayvan Sayısının Gvk 54’üncü Maddede Belirlenen Ölçü
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Top
Menu