Müteahhit Firmaya Yapılan Hazır Beton Temini İşinin Yıllara Yaygın İnşaat İşi Olup Olmadığı Hk.
 

T.C.

AMASYA VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Sayı : 65771276-120[42-2014/3]-10                                                                            28/05/2014

Konu : Müteahhit firmaya yapılan hazır beton temini işinin yıllara yaygın inşaat işi olup olmadığı

İlgi : …/…/… tarih ve 1067 sayılı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Amasya Merkez-Tokat İli Turhal İlçesi arasında yapılan yolun üst yapım işini üstlenen ………………. ile söz konusu yol yapım işinin hazır betonunu temin etmek üzere sözleşme yaptığınız ve her yıl yenilenen sözleşmede sadece sözleşmeye konu malın birim fiyatının güncelleştirildiği, ………………… tarafından 2013 yılında şirketinize yapılan ödemelerden Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre kesinti yapıldığı belirtilerek, şirketiniz tarafından gerçekleştirilen hazır beton temini işinin yıllara yaygın inşaat işi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konusunda Defterdarlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinin birinci fıkrasında; “Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır.) ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak mezkur yıl beyannamesinde gösterilir.” hükmü yer almıştır.

Bir işin 42 nci madde kapsamına girmesi için faaliyet konusu işin, inşaat ve onarma işi olması, işin taahhüde bağlı olarak yapılması ve birden fazla takvim yılına sirayet etmesi gerekir.

Öte yandan, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ilgili olarak yapılan hak ediş ödemeleri üzerinden kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı hüküm altına alınmış olup söz konusu kesinti oranı 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %3 olarak belirlenmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, ………………… ile şirketiniz arasında imzalanan sözleşme kapsamındaki hazır beton temini işi, …………………..’nin üstlenmiş olduğu inşaat işinden bağımsız olarak sadece beton temini ile sınırlı olması halinde Gelir Vergisi Kanununun 42 inci maddesi kapsamına giren inşaat ve onarım işi olarak değerlendirilmeyecektir.

Ancak, şirketinizce taahhüt edilen beton temini işinin şirketinizin üstlenmiş olduğu inşaat işinin bir parçası olarak gerçekleştirilmesi halinde, söz konusu iş Gelir Vergisi Kanununun 42 inci maddesi kapsamına giren inşaat ve onarım işi olarak değerlendirileceğinden, şirketinize yapılan ödemeler üzerinden %3 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

Öte yandan, devam eden bir işe ilişkin olarak sözleşmenin sürekli olarak yenilenmesi bu işin yıllara yaygın nitelik arz etmesine engel teşkil etmeyecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

          

              Defterdar V.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413 .maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir. (***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Müteahhit Firmaya Yapılan Hazır Beton Temini İşinin Yıllara Yaygın İnşaat İşi Olup Olmadığı Hk.

28.05.2014

65771276-120[42-2014/3]-10

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Müteahhit Firmaya Yapılan Hazır Beton Temini İşinin Yıllara Yaygın İnşaat İşi Olup Olmadığı Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu